2022-2026 dönemi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İsmini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kurulduğu 1992’den bu yana önemli gelişmeler göstermiştir. Bugün 3 enstitü, 13 fakülte, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 1 konservatuvarda 1219 akademik ve 773 idari personeli ile hizmet vermektedir. Üniversitemiz, kuruluşundan itibaren sürdürdüğü bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetler ve topluma katkı sağlayan uygulamaları ile ülkemizin önemli üniversiteleri arasında yerini almıştır.

  Üniversitemizi ulusal ve uluslararası rekabette tercih edilen akademik kurumlardan biri haline getirmek; ülkemizin ve dünyanın gerçeklerine uygun olarak hazırlanmış, bilimsel temele dayalı bir yol haritası ile mümkün olabilecektir. Söz konusu yol haritasının en önemli aşamalarından biri stratejik plan oluşturulmasıdır. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu stratejik planlama ve performans esaslı program bütçelemeyi öngörmüş ve kamu kuruluşları için stratejik planlamayı zorunlu kılmıştır. Kanunun 9. ve 41. maddesi uyarınca Strateji ve Bütçe Başkanlığını tarafından hazırlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan hususlara göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2022-2026 dönemini kapsayan Stratejik Planı titizlikle ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

  2022-2026 yıllarını kapsayan Stratejik Planı kamu ve özel sektörle paylaşırken planın hazırlanma sürecinde emeği geçen akademik ve idari personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.

  Prof. Dr. Hasan KAYA

  Rektör

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]