2022-2026 dönemi Yozgat Bozok Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüz dünyası hızlı bir değişim ve dönüşümü içinde barındırmaktadır. Hayatın her alanında yaşanan bu değişim ve dönüşüm başta teknoloji alanı olmak üzere sosyo-ekonomik, siyasal, kültürel ve diğer alanlarda kendini yoğun bir şekilde göstermektedir. Yaşanan bu büyük değişim ve dönüşüm karşısında kurum ve kuruluşlar da yeni şartlara uyum sağlamak durumdadırlar. Bu doğrultuda stratejik planlama ve stratejik yönetim, üzerinde konuşulup tartışılması, geleceğe dair hedeflerin belirlenmesi noktasında olmazsa olmazlardan birisi haline gelmiştir.

  Kamu kurum ve kuruluşları için stratejik planlama; kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler saptamaları ve ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımı olarak tarif edilebilir.

  Her bir adımını çağın gerektirdiği imkânlar ve fırsatlar doğrultusunda atan Üniversitemiz, Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında 2006 yılında Yozgat’ta kurulmuştur. Yozgat Bozok Üniversitesi bugün 22 bine yaklaşan öğrencisi, 14 Fakülte, 2 Enstitü, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 18 Uygulama ve Araştırma Merkezi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 954 akademik ve 1142 idari personeliyle sürekli gelişmeye odaklanmış bir üniversitedir.

  Yozgat Bozok Üniversitesi eğitim ve araştırma alanlarında gelişimini sürdürmekle birlikte; ihtisaslaşma alanı olan “Endüstriyel Kenevir” alanında gerçekleştirmeyi planladığı projeleri ve bu plan doğrultusunda buluşmayı hedeflediği sektörlerle olan ilişkilerini ilerleterek ürettiği bilgiyi ekonomik değere dönüştürmeyi ve toplumun hizmetine sunmayı amaçlayan 2022- 2026 dönemini içine alan Stratejik Planını, “Girişim Odaklı Üniversite” olarak inşa etmiştir.

  Bununla birlikte, Üniversitemiz bilginin sürekli güncellenmesi temelinde; eğitim öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerinde de her geçen gün kendisini yenilemekte, topluma ve insanlığa katkı alanlarını genişletmektedir.  

  Yoğun bir emek ve sahiplenmeyle hazırlanan 2022-2026 dönemi stratejik planının kurumsal amaç ve hedeflerimize ulaşmada bir yönetim aracı olarak önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyor, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar anlamında da yol gösterici olacağına inanıyorum.

  Bu minvalde, planın hazırlanması sürecinde emeği geçen mesai arkadaşlarım özelinde tüm iç ve dış paydaşlarımıza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

   

                                                                                                          Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

                                                                                                                         Rektör

 • A1-Eğitim-öğretim kalitesini artırmak

  A2-Sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerini artırmak

  A3-Üniversite içinde yenilikçi ve girişimci bir atmosfer geliştirmek

  A4-Toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetleri, iş birliklerini ve sosyal sorumluluk hizmetlerini artırmak

  A5-Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

 • H1.1-Eğitim-öğretim programları iyileştirilecek ve geliştirilecektir.

  H1.2-Öğrenme kaynakları zenginleştirilecek, erişilebilirlik artırılacak ve karma eğitimle yürütülen ders oranı yükseltilecektir.

  H1.3-Öğrenci motivasyon ve yetkinlikleri artırılacaktır.

  H1.4-Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırılacaktır.

  H1.5-Lisansüstü eğitim kapasitesi geliştirilecektir.

  H2.1-Üniversitenin uluslararası indeksli dergilerdeki görünürlüğü artırılacaktır.

  H2.2-Dış destekli proje kapasitesi artırılacaktır.

  H2.3-Endüstriyel Kenevir alanındaki ihtisaslaşma faaliyetleri artırılacaktır.

  H2.4-Bilim insanı yetiştirilmesi ve araştırmacıların desteklenmesi kapsamında faaliyetler artırılacaktır.

  H2.5-Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı artırılacaktır.

  H3.1-Bozok Teknopark’ta özel sektör, öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından yürütülen yenilikçi girişim ve Ar-Ge faaliyetleri artırılacaktır.

  H3.2-Yenilikçilik ve girişimcilik farkındalığına yönelik eğitim-öğretim ve diğer etkinlikler artırılacaktır.

  H3.3-Girişimciliğe yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.

  H3.4-Endüstriyel Kenevir alanı dışında üniversite – sektör iş birliği ile gerçekleştirilen (yıllık yeni kabul edilen) proje sayısı artırılacaktır.

  H3.5-Üniversite adresli yıllık patent, faydalı model ve tasarım sayısı artırılacaktır.

  H4.1-Üniversite bünyesinde düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısı artırılacaktır.

  H4.2-İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartları yükseltilerek, çeşitleri artırılacaktır.

  H4.3-İlimizde bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili yenilikleri üreticilere tanıtarak, katma değeri yüksek olan ürünlere ve özgün yöntemlerle üretim yapmaya yönlendirecek ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik paydaşlar ile ortak çalışmalar yapılacaktır.

  H4.4-Medya okuryazarlığı kapsamında halkın kullanımına açık iletişim kanalları geliştirilecektir.

  H4.5-Bölgesel ve ulusal bazda hayvan sağlığına ilişkin sorunlara çözüm üretmek amacıyla Hayvan Hastanesinin kurulum çalışmalarına başlanacak ve klinik hizmetleri açılacaktır.

  H5.1-İç Kontrol Sisteminin tüm şartlarının uygulanması sağlanacak ve izlenecektir.

  H5.2-Üniversitemiz insan kaynaklarının niteliksel yetkinlikleri ve memnuniyet düzeyleri artırılacaktır.

  H5.3-Sürdürülebilir Yeşil Üniversite Yönetim Sistemi oluşturulacaktır.

  H5.4-Üniversitemizin kurumsal imajı geliştirilecektir.

  H5.5-Üniversitemizin fiziki alanları iyileştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]