2022-2026 dönemi Mardin Artuklu Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ulusal ve uluslararası alanlarda güçlü bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olma şiarıyla yola çıkan ve 2019 yılından beri ahlak, bilgi, üretim mottosuyla akademik ve kurumsal vizyonunu sürekli geliştirme ve güncelleme çabası içinde olan Mardin Artuklu Üniversitesi, ilim-irfan-hikmet anlayışıyla bilimde özgün, özgür, yenilikçi, paylaşımcı ve özne bir akademi inşa etme yolunda ilerlemektedir. 2007 yılında kurulan üniversitemiz, Mardin’in kozmopolit bir yapıyla inşa edilen medeniyet tarihinden bugüne tevarüs eden ilmî, tarihî, iktisadî ve kültürel müktesebatını daha ileriye taşıyacak misyon ve vizyonuyla geçmiş-şimdi ve gelecek arasında bilimsel/ilmî bir köprü kurma sorumluluğunun bilincinde hareket etmektedir. Bu sorumluluk bilinciyle tanınırlığının sınırlarını sürekli genişleten ve imzaladığı protokollerle de uluslararası düzleme taşıyan üniversitemiz, akademi-üretim-toplum ilişkisini de aynı kararlılıkla inşa etme ve geliştirme azmindedir. Bilgi, teknoloji ve sosyal sorumluluk projelerini odağına alan, kurumsal kapasitesini sürekli genişleten üniversitemiz, girişimci, yenilikçi, yaratıcı, etik değerleri önemseyen, duyarlı, vizyon sahibi ve analitik düşünebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediği gibi bilimsel alanda yetkinlikleriyle ön plana çıkan, bilgi ve deneyimlerini akademik platformlarda paylaşan, kuramsal yaklaşımlarını pratiğe dökebilen liyakatli öğretim elemanları ile yoluna devam etmektedir. Bilimsel, akademik ve kurumsal kimliğinden ödün vermeden, etik değerleri ihlal etmeden, liyakat ve ehliyeti gözeterek, yerel ile evrensel olanı bütünleştirme amacını üniversitenin tüm birimlerinde hayata geçirerek üniversitemizin akademik ve kurumsal kimliğinin temel yapı taşlarını oluşturmaktayız. Artuklu kimliğine aidiyetlik ilkesinin/hissinin odağa alınması, çalışmalarımızda bizleri motive eden ve daha iyisini yapmaya yönlendiren etkenler arasında yer almaktadır.

  Üniversitemiz, sosyal bilimler alanında yeni yaklaşımlara açık kimliğiyle sorgulayan, düşünen, toplumsal yapıyla bağlarını güçlü tutan bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Bu sayede üniversitemizin akademik kültürü gittikçe daha da gelişmekte, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel literatüre sağladığımız katkılar ciddi bir ivme kazanmaktadır. Uluslararasılaşmayı ve disiplinlerarası/disiplinlerötesi bakışı merkeze alan Mardin Artuklu Üniversitesi, yenilikçi anlayışıyla akademik sınırlarını yeni açılan fakülte, bölüm ve araştırma uygulama merkezleriyle sürekli genişlettiği gibi Mardin özelinde ülkemizin eğitim paradigmalarına hizmet etmenin yanı sıra ekonomi, kültür, sanat ve spor alanlarına katkı sağlamaktadır.

  Orijinali/özgünü yaratma endişesiyle bilimsel bilginin sadece teorik değil pratikteki karşılığına da ulaşmayı şiar edinen üniversitemiz, sosyal bilimler + 5T vizyonuyla akademinin yenilikçi öznesi olma kimliğini gittikçe güçlendirmektedir. Mardin’in Orta Doğu pazarına yakın olması, şehrin genç ve dinamik insan gücüne sahip olması, İpekyolu gibi önemli bir uluslararası ticaret hattı üzerindeki stratejik konumu, kültür ve inanç turizminde köklü bir marka kenti olması, sahip olduğu verimli ovaları ve zengin tarım potansiyeli ile güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji v potansiyelinin varlığı konularındaki dikkat çekici özellikleri, sosyal bilimler + 5T vizyonunun hayata geçirilmesinde etkili olmuştur. Tıp, turizm, tarım, tasarım, ticaret unsurlarından oluşan 5T vizyonu, bilimin ve bilimin pratikteki karşılığının önemli sacayaklarını oluşturmaktadır. Şehirleşmeden eğitime, sanayiden tarıma, sağlıktan turizme pek çok alanda, özellikle Mardin’e ve genel olarak tüm Türkiye’ye katkı sunmayı amaçlayan üniversitemiz, bilim-üretim ve toplum arasındaki doğrusal ilişkiyi odağına almaktadır.

  Bu vizyonuyla yola çıkan Üniversitemiz, 2022-2026 dönemini kapsayan üçüncü kurumsal Stratejik Planını bu doğrultuda hazırlamıştır. Stratejik plan çerçevesinde kaynakların eğitim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet alanlarında etkin, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacak, hesap verme sorumluluğu ile saydamlık güçlendirilmiş olacaktır.

  Uzun ve yorucu bir emekle ortaya çıkan stratejik planın hazırlanma sürecinde emeklerini esirgemeyen, katkı ve destek sağlayan Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi üyelerine, akademik ve idari personelimize, dış paydaşlarımıza ve katkı sağlayan herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum. 2022-2026 stratejik planımızın Üniversitemizi daha ileriye taşıyacağını umut ediyor, planımızın uygulama aşamasında bütün birimlerimize başarılar diliyorum.

  Saygılarımla…

                                                                                             Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

                                                                                       Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

 • A1- “Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında eğitim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek.

  A2- Araştırma geliştirme faaliyetlerinde niteliği ve niceliği artırmak.

  A3- “Sosyal bilimler + 5t” vizyonu çerçevesinde paydaşlarla işbirliği geliştirerek girişimci ve yenilikçi çıktıları artırmak.

  A4- “Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında sosyal sorumluluğu yerine getirecek ve toplumsal fayda sağlayacak çalışmaları artırmak.

  A5- Kurumsal yapının uluslararası kalite standartlarında yetkin, yenilikçi ve dinamik niteliklerini geliştirmek.

 • H1.1-“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında bölüm ve programlarda dikey ve yatay büyümeyi sağlamak.

  H1.2-“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında mevcut ve kurulacak akademik birimlerin bina, laboratuvar vb. fiziki ve teknik altyapı ihtiyaçlarını karşılamak

  H1.3-Programların güncellenerek %10’nun akredite edilmesini sağlamak.

  H1.4-Yabancı dillerde eğitim verilen program sayısını artırarak uluslararası/yabancı uyruklu öğretim elemanı ve öğrenci oranında ilk üç üniversite arasına girmek.

  H1.5-Kariyer geliştirme desteğini mevcut ve mezun bütün öğrencilere yaymak.

  H2.1-Nitelikli akademik yayın sayısını artırmak.

  H2.2-Ulusal ve uluslararası destekli projelerin sayısını artırmak.

  H2.3-Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin niteliğini ve sayısını artırmak.

  H2.4-Lisansüstü eğitim programlarında öğrenci ve akademik yayın sayısını artırmak.

  H2.5-Uygulama ve araştırma merkezlerinin araştırma kapasitesini artırmak.

  H3.1-Kamu-özel ve karma sektör işbirliğini güçlendirmek.

  H3.2-İş dünyasının ve sanayinin ihtiyaçlarına uygun olarak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Teknokent vb. ara yüzleri kurmak, verimli ve etkin bir şekilde işletmek.

  H3.3-Bölgedeki diğer üniversitelerle bölgesel ve yerel kalkınma amaçlı işbirlikleri ve ortak projeler geliştirmek.

  H3.4-Tüm akademik birimlerdeki döner sermaye işletmelerinin ürün/hizmet portföyünü çeşitlendirmek.

  H3.5-Akademik bilgiyi, döner sermaye işletmeleri aracılığıyla ticari değere dönüştürmek.

  H4.1-Kurumsal veya kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde ortak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

  H4.2-Sıfır atık, yeşil kampüs ve yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili çalışmaları artırmak.

  H4.3-Bilim-toplum etkileşimini en üst düzeye çıkaracak kurs, seminer, sertifika programları vb. aktiviteleri artırmak.

  H4.4-Toplumsal faydaya yönelik spor, sanat ve kültür aktivitelerini artırmak.

  H4.5-Toplumdaki dezavantajlı gruplara ve özel gereksinim duyan bireylere yönelik çalışmalar yapmak.

  H5.1-Üniversitenin stratejik hedeflerini etkin bir şekilde izlemek ve değerlendirmek.

  H5.2-Akademik ve idari personelin yetkinlik düzeylerini artırmak.

  H5.3-İnsan ve çevre odaklı yaklaşımla üniversitemizin fiziki ve sosyal altyapısını güçlendirmek.

  H5.4-Üniversitenin bilgi ve teknoloji altyapısını güçlendirmek.

  H5.5-Sürekli iyileştirmeye dayalı etkin ve verimli bir kalite yönetim sistemini oluşturmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]