2022-2026 dönemi Akdeniz Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Stratejik Amaç I Araştırma Faaliyetlerini İyileştirmek

  Stratejik Amaç II Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak

  Stratejik Amaç III Eğitim Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek

  Stratejik Amaç IV Toplumsal Katkıyı Artırmak

  Stratejik Amaç V Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi

 • Hedef 1.1 Araştırma Geliştirme Altyapı ve Kapasitesinin İyileştirilmesi

  Hedef 1.2 Disiplinlerarası Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi

  Hedef 1.3 Üniversite-Sektör Ar-Ge ve Yenilik Kaynaklı İşbirliğini Artırmak

  Hedef 1.4 Nitelikli Araştırma Çıktılarının Artırılması

  Hedef 2.1 Nitelikli Girişim Sayısını Artırmak, Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Ekonomik Etkilerini Büyütmek

  Hedef 2.2 Üniversite Teknoloji Portföyünün Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi

  Hedef 2.3 Üniversite Endüstri Etkileşimini ve Katma Değeri Yüksek Proje Sayısını Artırmak

  Hedef 3.1 Lisans ve Lisansüstü Eğitimin Niteliğini Arttırmak

  Hedef 3.2 Eğiticilerin Eğitimi Çalışmalarını Artırmak

  Hedef 3.3 Program Bilgi Paketlilerinin Kurumun Web Sayfasından İzlenebilir Hale Getirilmesi

  Hedef 3.4 Kütüphanede Kaynaklarının Artırılması, Mevcut Kaynakların Etkin ve verimli Kullanılması

  Hedef 3.5 Öğrencilere Sunulan Hizmetleri ve Hizmet Kalitesini Artırmak

  Hedef 4.1 Lisans ve Lisansüstü Eğitimin Niteliğini Arttırmak

  Hedef 4.2 Sağlıklı Yaşam İçin Kaliteli Sağlık Uygulamaları Çalışmalarını Artırmak

  Hedef 4.3 Hayat Boyu Öğrenmeye Katkı Sağlamak

  Hedef 4.4 Mezunlarla Etkileşimin Arttırılması

  Hedef 5.1 Uluslararasılaşma Kapasitesinin Arttırılması

  Hedef 5.2 Kalite Güvence Sistemlerinin Üniversite Genelinde Yaygınlaştırılması ve Yönetim Kalitesinin Geliştirilmesi

  Hedef 5.3 İnsan Kaynaklarını Artırılması, Mevcut İnsan Kaynaklarının Niteliğinin Artırılarak Etkin ve Verimli Kullanılması

  Hedef 5.4 Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi

  Hedef 5.5 Altyapı ve Fiziksel Alanların Geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]