2010-2014 dönemi Ticaret Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yeni Kamu Mali Yönetim anlayışının temeli olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kurumlarının politika geliştirme kapasitelerini güçlendirmesini, performanslarını sürekli iyileştirmesini, kaynaklarını belirlemiş oldukları önceliklere göre dağıtmasını, hesap verebilirliği ve şeffaflığı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, stratejik planlar ve bunların yıllık uygulama dilimlerini kapsayan performans programları hem stratejik yönetimin kamu kurumlarında uygulanmasını hem de plan ile bütçe arasında bir bağ kurularak performansa dayalı bütçe sisteminin geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda görev alanında belirleyici, sınırlarda Türkiye’nin vitrini ve yeni nesil bir gümrük idaresi vizyonundan hareket eden Gümrük Müsteşarlığınca 2010-2014 dönemini kapsayan Stratejik Plan ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

   

  Dış ticaret politikalarının uygulanması bakımından önemli yetki ve sorumluluklara sahip ve ülke ekonomisinde belirleyici konumda olan Gümrük Müsteşarlığı önceliklerini belirleyebilmek, faaliyetlerini etkin ve süratli bir şekilde yerine getirebilmek, kaynaklarını etkin ve verimli biçimde kullanabilmek ve oluşabilecek risklere karşı tedbirli olabilmek için gerçekleştirilebilir hedeflere dayalı uzun dönemli planlama çalışmalarını başlatmıştır. Bu anlayışla hazırlanan Gümrük Müsteşarlığının 2010–2014 dönemini kapsayan ilk stratejik planı, Müsteşarlık çalışanlarının geniş katılımı ve özverili çalışmalarıyla tamamlanmıştır. Planın hazırlanmasında emeği geçen tüm personeli kutlar, planın iyi bir şekilde uygulanmasını ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

   

   Hayati YAZICI

  Devlet Bakanı

 • A1- Sürekli iyileştirilen yararlanıcı odaklı etkin gümrük hizmeti sağlamak

  A2- Güçlü, çağdaş, dinamik bir organizasyon olmak

  A3- Kaçakçılığını önleyerek gelir kaybını sağlığını güvence altına almasına ve engellenmesine katkıda bulunmak

  A4- Etkin ve rasyonel gümrük işlemleriyle katkıda bulunmak

  A5- Kurum imajını güçlendirmek

 • H1.1- Hizmet sunum kalitesini her yıl artırmak

  H2.1- Uluslararası standartlara, kurallara ve prensiplere uyumu sağlamak, uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde etkinliği artırmak

  H3.1- Kaçakçılıkla mücadele ile insan ve çevre sağlığını korumada etkililiği artırmak

  H4.1- Vergi kayıp ve kaçağını asgariye indirmek

  H4.2- Gümrük idaresinin daha etkin ve modern yapıya kavuşturulması amacıyla alternatif finansman modellerini geliştirmek ve uygulamaya almak

  H4.3- Tasfiye işlemlerini hızlandırmak ve kaçak eşya ambarı ihtiyacını karşılamak

  H5.1- Kurum imajını güçlendirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]