2019-2023 dönemi Ege Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ege Bölgesinin ilk, ülkemizin dördüncü üniversitesi olarak 1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi; birçok ilke imza atmış, bölgedeki birçok devlet ve vakıf üniversitesinin kurulmasında öncülük etmiştir. 66 yıllık köklü geçmişinde, bilimsel ve toplumsal alanlardaki öncü rolünü sürdürmekte; Ar-Ge, sağlık, yaşam boyu eğitim, kültürel mirasların ortaya çıkarılması, çevre sorunları ve çözümleri gibi farklı alanlarda topluma hizmetler üretmektedir. Güçlü bölgesel etkisi olan, uluslararası araştırma kalitesi ve toplumsal faydayı ön planda tutan Ege Üniversitesi; uluslararası düzeyde sunduğu kaliteli eğitim, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin yanında, sanayi ile üniversiteyi AR-GE, inovasyon, bilgi ve teknoloji transferi konularında buluşturmayı hedefleyen anlayışın ülkemizdeki öncü örneklerinden biridir.

  Eğitim ve araştırma kalitesini sürekli artırmayı ve çıktılarını toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Ege Üniversitesi; dinamik, girişimci bir üniversite olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlardaki güçlü etkisini artırarak sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2018 yılında katılımcılık anlayışı ile pek çok farklı çalışma yürütülmüş ve tüm paydaşların görüşleri alınarak Ege Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Üçüncü uygulama dilimi içinde bulunduğumuz stratejik planımızın ilk uygulama dönemi olan 2019 yılı %94,5 ve 2020 yılını %89,2 başarı ile tamamlamıştır.

  2020 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında yapılan değerlendirme sonucu, üniversitemiz stratejik planı içerik ve hedeflerinde geliştirme yapılması önerisi ile “Araştırma Üniversitesi Adayı” ve “Uluslararasılaşmada Pilot Üniversite” konumlarımızı da göz önüne alarak yine katılımcılık anlayışıyla stratejik planımızın 2022 ve 2023 yılları için güncellemeler yapılmıştır.

  Bu süreçte, çalışmalara katkı sağlayan tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Ege Üniversitesi ailesinin her bir ferdinin stratejik planlanın oluşturulmasında olduğu gibi uygulanması sürecinde de desteklerini ve katkılarını sürdüreceklerine olan inancım ile güncellenen plan döneminde de hep birlikte amaçlarımıza ulaşmayı ve yeni başarılar elde etmeyi diliyorum.

  Prof. Dr. Necdet BUDAK

  Rektör

 • A1. Ege Üniversitesi’nin araştırma ortamını geliştirerek bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlama

  A2. Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürme

  A3. Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi’nin çekim merkezi haline gelmesini sağlamak

  A4. Kurumsal yapının sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlama

  A5. Eğitim ve araştırma çıktılarının topluma katkıya dönüşmesini sağlamak

 • H1.1. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması

  H1.2. Araştırma altyapısının niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi

  H1.3. Ulusal ve uluslararası AR-GE ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısının artırılması

  H1.4. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden (TGB) yararlanma düzeyinin artırılması

  H1.5. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili ürün sayısının artırılması

  H2.1. Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi

  H2.2. Eğitimi destekleyen alt yapı ve hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi

  H2.3. Eğitim ve öğretim programları ile araştırma faaliyetleri arasındaki ilişkinin artırılması

  H2.4. Uzaktan eğitim yoluyla verilen ders sayısının artırılması

  H2.5. Eğitim ve öğretim kaynaklarının tüm öğrenciler için yeterliliğini ve erişilebilirliğini artırmak

  H3.1. Uluslararası alanda yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlarla yapılan kurumlar arası anlaşma sayısının artırılması

  H3.2. Uluslararası anlaşmalardan yararlanmanın artırılması

  H3.3. Üniversitenin uluslararası görünürlüğünün artırılması

  H3.4. Yabancı dilde eğitim veren program sayısının artırılması

  H4.1. Üniversite fiziksel altyapısının güçlendirilmesi

  H4.2. Üniversite akademik insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi

  H4.3. Üniversite idari insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi

  H4.4. Kurumsal yönetim sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması

  H5.1. Sağlık alanında sunulan toplumsal hizmetlerden memnuniyet oranının en az %90 olması

  H5.2. Topluma katkı alanında düzenlenen faaliyet sayısının artırılması

  H5.3. Sürdürülebilir çevreye yönelik çalışmaların artırılması ve niteliğinin iyileştirilmesi

  H5.4. Topluma yönelik geliştirilen proje sayısının artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]