2022-2026 dönemi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dünyada 20. yüzyılın son çeyreği ile hız kazanan sosyo-ekonomik, teknolojik ve siyasal gelişmeler kamu hizmeti ve yönetimi anlayışında değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu değişim; kamuda planlı hizmet üretmede, izleme ve değerlendirme sürecine katılımda temel bir araç olarak kullanılan stratejik yönetimi öne çıkarmıştır.

  Bakanlığımız 2022-2026 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları, ilgili mevzuatta öngörülen süreçlere uygun ve katılımcı bir yaklaşım ile yürütülmüştür. Vizyon, misyon ve temel değerlerimize uygun amaç ve hedeflerin belirlenmesine azami özen gösterilmiştir.

  Çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize, ihtiyaç sahiplerimize kısaca özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik sunduğumuz sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların niceliğini ve daha da önemlisi niteliğini artırmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

  Bu planın hazırlık aşamalarında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor; Bakanlığımızın 2022-2026 Stratejik Planının ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.

  Derya YANIK
  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

 • A1- Bireyin, ailenin ve toplum yapısının korunması ve güçlendirilmesi

  A2- Koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması

  A3- Barınma, bakım, psikososyal destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi

  A4- Sosyal yardımlara ve sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması

  A5- Hizmet kalitesi ve kapasitesinin artırılması

 • H.1.1- Aileye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

  H.1.2- Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamak

  H.1.3- Aile yapısını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıklar ve bağımlılıkların aile üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamak

  H.1.4- Afet ve acil durumlarda bireylere ve ailelere yönelik psikososyal destek hizmetlerini eşgüdümlü ve etkili bir şekilde sunmak

  H.1.5- Kapsayıcı sosyal yardım ve dayanışma hizmetleri ile toplumsal kırılganlıkların azaltılmasına katkı sağlamak

  H.1.6- Milli ve manevi değerlerimizin korunması, dinamik ve genç nüfus yapısının korunarak sağlıklı nesillerin sürdürülmesine katkı sağlamak

  H.2.1- Çocukların her türlü riskten korunarak aile ortamında yetiştirilmelerini sağlamak

  H.2.2- Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyaçları olan kişilerin toplumsal hayata katılımını desteklemek

  H.2.3- Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemek için çalışmalar yaparak verilen hizmetlerin nitelik ve niceliğini artırmak

  H.2.4- Aile bütünlüğünün devamını sağlamaya yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler sunmak

  H.3.1- Barınma, bakım, psikososyal destek ve rehabilitasyon kuruluşlarının niteliğini ve niceliğini artırmak

  H.3.2- Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik ihtisaslaşmış barınma ve bakım hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak

  H.3.3- Aile odaklı bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak

  H.4.1- Sosyal hizmet ve sosyal yardımları bütüncül, çok paydaşlı ve katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek ve uygulamayı gözetmek

  H.4.2- Sosyal yardım-istihdam bağını güçlendirerek sosyal yardımların etkinleştirilmesi

  H.4.3- Yurtdışında yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere erişimini artırmak

  H.5.1- Bakanlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, kalite ve memnuniyeti artırmak

  H.5.2- İnsan kaynaklarının mesleki yetkinliğini geliştirmek, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak

  H.5.3- İnsan kaynakları yönetim modeli geliştirip uygulamak

  H.5.4- Veriye dayalı politika yapımına zemin teşkil etmek üzere kapsamlı araştırmalar gerçekleştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]