2022-2023 dönemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın takdir ve tensipleriyle 2018/Temmuz-Nisan/2021 dönemleri arasında Bakanlığımız  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hizmet vermiş, 21 Nisan’da ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yeniden teşkilatlanmıştır.

  Toplumumuzun her kesiminden birçok paydaşla çalışmayı gerektiren güçlü dinamiğimizle; daha iyi çalışma şartlarının sağlandığı, işyerinde çalışma barışının desteklendiği, iş gücümüzün mesleki eğitimlerle desteklenerek istihdamın artırıldığı ve tüm vatandaşlarımızı kapsamına alan sosyal güvenlik sistemimizle, çalışan ve üreten müreffeh Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

  Bakanlığımız 2022-2023 dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları, ilgili mevzuatta öngörülen süreçlere uygun ve katılımcı bir yaklaşımla yürütülmüştür. Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasında, hizmet kalitesinin artırılmasında ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesinde önemli role sahip olacaktır.

  Stratejik Planın hazırlanması sürecinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, ülkemiz ve çalışma hayatımız için hayırlı olmasını temenni ederim.

  Prof. Dr. Vedat BİLGİN
  Bakan

 • A1- İş gücü piyasasının etkinleştirilmesi

  A2- Sağlıklı, güvenli ve güvenceli bir çalışma ortamının oluşturulması

  A3- Kurumsal kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması

  A4- Çalışma hayatındaki tüm tarafların bilgi düzeyinin artırılması

 • H1.1- Çalışma barışına katkı sağlayan mekanizmaları daha etkin hale getirmek

  H1.2- İş gücü piyasasında güvenceli esnekliği sağlamak

  H1.3- Özel politika gerektiren gruplar arasında yer alan kadın ve gençlerin istihdamını ve işgücü piyasasına dâhil olma niteliğini artırmak

  H1.4- Nitelikli yabancı işgücünün ülkemiz ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak

  H1.5- Uluslararası işgücü ağını oluşturmak

  H2.1- İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için tedbir alınmasına katkı sağlamak

  H2.2- İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak

  H2.3- Çocuk işçiliği ile mücadelenin etkinliğini artırmak

  H2.4- Çalışma şartları ile iş sağlığı ve güvenliği teftişleri ve rehberlik yoluyla işyerlerinin mevzuata uyumuna katkı sağlamak

  H3.1- Bakanlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, kalite ve memnuniyeti artırmak

  H3.2- Vatandaşlarımızın yurt dışındaki hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek; sunulan hizmetleri yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak

  H3.3- İnsan kaynaklarının mesleki yetkinliğini geliştirmek, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak

  H3.4- Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarındaki fonlarının ulusal öncelikler çerçevesinde uygulanmasını sağlamak

  H3.5- Çağın gerektirdiği yetenek havuzuna sahip olmak

  H4.1- Çalışma hayatını ilgilendiren konularda nitelikli eğitim ve araştırma uygulamalarının sürekliliği sağlanacaktır

  H4.2- Yurt dışındaki eğitim ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak

  H4.3- Çalışma hayatıyla ilgili konularda sosyal tarafların bilinç düzeyini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]