2009-2013 dönemi Harran Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • A1- Üst düzeyde eğitim ve araştırma üniversitesi kimliğini yakalamak ve sürdürmek

  A2- Nitelikli öğrencileri üniversiteye kazandırmak, geliştirmek ve üstün donanımlarla mezun etmek

  A3- Altyapı ve çalışma ortamını iyileştirmek, insan kaynaklarının niteliğini geliştirmek

  A4- Hizmet sunumunda teknoloji kullanımını artırmak

  A5- Üniversite içinde ve dışında yaşam kalitesini artırmak, bilgi ve becerinin gelişmesini sağlayan hizmet ve programlar sunmak

  A6- Paydaşlarla stratejik ortaklık kurmak ve geliştirmek

  A7- Harran Üniversitesi geleneğine dayalı bir kurumsal kimlik ve imaj geliştirmek, Harran Üniversiteli olmaktan gurur duymayı güçlendirmek

  A8- Finansal kaynakların güçlendirilmesi ve çeşitliliğini sağlamak

 • H1.1- Öğretimde verimlilik ve etkinliği her yıl %10 artırmak

   

  H1.2- Lisans programlarımızın tanınırlığını ve ulusal ölçekte tercih edilme düzeyini her yıl %5 artırmak

   

  H1.3- Lisansüstü programlarımızın kamuoyunda tanınırlığını ve ulusal ölçekte tercih edilme düzeyini %5 artırmak

   

  H1.4- Üniversite Araştırma Kütüphaneleri ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu organizasyonlarının belirlediği listede Harran Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin bulunmasını sağlamak ve her yıl tanımlanan seviyede %4 iyileşme gerçekleştirmek

   

  H1.5- Her yıl araştırma sayısını %4, yayınların sayısını %6 artırmak

   

  H1.6- Eğitim öğretim kalitesini ve ders materyallerine ulaşılabilirliği her yıl %10 artırmak

   

  H1.7- Her yıl öğretim elemanlarının uluslararası deneyimini %7, yurt dışında öğrenim görme fırsatlarını en az %5 artırmak

   

  H1.8- Nitelikli akademik eleman sayısını her yıl %5 artırmak

   

  H2.1- Her yıl öğrencilerin, kurum içerisinde kişi ve birimlere kolay erişimini en az %90 da tutmak

   

  H2.2- Öğrenci finansal destek miktarlarını her yıl %10 artırmak

   

  H2.3- Nitelikli lisans öğrencilerinin sayısını ve genel not ortalamalarını her yıl %2 artırmak

   

  H2.4- Nitelikli lisansüstü öğrencilerin sayısını ve başarısını her yıl %2 artırmak

   

  H2.5- Üniversitenin kayıt-kabul işlemlerinde her yıl iyileştirmeler yapmak ve öğrenci memnuniyet düzeyini %90 da tutmak

   

  H3.1- Her yıl derslik, çalışma mekanları ve laboratuvarların fiziki kullanım alanlarını, ulusal ortalamanın üzerine çıkartmak

   

  H3.2- Her yıl nitelikli personeli desteklemek ve sayısını artırmak

   

  H3.3- Her yıl personel memnuniyetini en az %90 da tutmak

   

  H3.4- Her yıl birim ve kişiler arasındaki koordinasyon düzeyini en az%90 da tutmak

   

  H3.5- Osmanbey yerleşkesinde yapımı süren Araştırma ve Uygulama Hastanesini fiziki gerçekleşme planlarına uygun olarak 2013 yılına kadar tamamlamak

   

  H3.6- Üniversite yerleşkelerinde yapımı süren inşaatları fiziki gerçekleşme planlarına uygun olarak 2013 yılına kadar tamamlamak, binası olmayan birimlerin hizmet binalarının temelini atmak ve ulaşım yatırımlarının artırılmasını sağlamak

   

  H4.1- Öğrenci ve personelin bilgi teknolojisine erişimini her yıl %10 artırmak

   

  H4.2- Öğrenim ve öğretimde, teknoloji kullanımını her yıl %10 artırmak

   

  H4.3- Daha etkin yönetim için her yıl elektronik dokümantasyon uygulamalarını kullanma, geliştirme ve yaygınlaştırma

   

  H4.4- 2013 yılına kadar bölge için iyi bir teknolojik kaynak olmayı başarmak

   

  H4.5- Her yıl elektronik ortamda sunulan ders dokümanlarının ve verilen sertifikaların sayısını artırmak

   

  H5.1- Her yıl bölgesel ve ulusal ekonomik gelişime katkı sağlamak

   

  H5.2- Üniversiteyi, tanınan ve kabul edilen önemli bir kaynak haline getirmek için her yıl hizmet sunum düzeyini artırmak

   

  H5.3- Üniversitenin sosyal ve kültürel etkinliklerini her yıl %10 artırmak

   

  H5.4- 2013 yılına kadar Osmanbey Yerleşkesi'nde öğrenci ve personele yönelik destek servislerinin her yıl %20'sini gerçekleştirerek, tamamlanmasını sağlamak

   

  H6.1- Üniversitenin tüm birimleri arasında iletişimi güçlendirmek

   

  H6.2- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, organizasyonlar ve laboratuvarlarla ortaklık sayısını artırmak

   

  H6.3- Özel sektör işletmeleriyle ortaklık sayını her yıl %5 artırmak

   

  H6.4- Diğer eğitim ve öğretim kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek

   

  H6.5- Hizmet kalitesini geliştirerek hizmet alanların memnuniyetini her yıl en az %90'da tutmak

   

  H7.1- Çeşitli program ve etkinliklerle Harran Üniversitesi kurumsal kimliğine ilişkin imaj ve gururu güçlendirmek

   

  H7.2- Harran Üniversitesinin başarı odaklı imajını kurumsal pazarlama yoluyla güçlendirmek

  H8.1- Finansal kaynakları her yıl en az %5 artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]