2022-2026 dönemi Hakimler ve Savcılar Kurulu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 21. yüzyılda birçok alanda değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Şüphesiz ki hukuk ve yargı alanında da yenilenme ve çağa ayak uydurma ihtiyacı kaçınılmazdır. Yargı alanında önemli kurumlardan biri olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, analiz ve planlama yaparak belirlediği hedeflere ulaşmayı arzulamaktadır.

  Geleceğin planlanmasında stratejik plan hazırlanması ve uygulanması istenilen noktaya ulaşılmasında son derece önemlidir. Stratejik planlama, kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliği artırırken, gerçekleştirilecek faaliyetlerin önceden kamuoyuna açıklanması suretiyle şeffaflık ve hesap verebilirliği de sağlamaktadır.

  2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları hayata geçirilmiş ve kamu idareleri stratejik yönetim sistemini benimsemiştir. Planlamaya dayalı stratejik yönetim anlayışını esas alan Hâkimler ve Savcılar Kurulu, bir önceki dönem stratejik planını 2017 yılında kamuoyuna duyurmuş ve uygulamıştır.

  Planlama alanında edinilen tecrübelerle, orta ve uzun vadede önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması ve kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması amacıyla çağın ihtiyaçlarına uygun olarak 2022-2026 yıllarını kapsayacak olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üçüncü Dönem Stratejik Planı hazırlanmıştır. Planlama çalışmaları doğrultusunda, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatını güçlendirmek, yargıya olan güveni artırmak, yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak, yargıda ihtisaslaşmayı sağlamak ve kurumsal altyapı ve kapasiteyi güçlendirmek hususlarında çalışmalar yapılmasının gerektiği tespit edilmiştir.

  Etkin bir planlama dönemi için stratejik planın hazırlanması kadar planın başarıyla uygulanabilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, iç ve dış paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürülmesi hedeflenmektedir.

  Katılımcı bir anlayışla hazırlanan ve Yargı Reformu Stratejisine ışık tutacak olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2022-2026 Stratejik Planı’nın ülkemiz ve yargı camiası için hayırlı olmasını temenni eder, planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

  Abdulhamit GÜL

  Adalet Bakanı

  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı

 • A1. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmek

  A2. Yargıya güveni artırmak

  A3. Hâkimlik ve savcılık teminatını güçlendirmek

  A4. Yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak

  A5. Yargıda ihtisaslaşmayı sağlamak

  A6. Kurumsal altyapı ve kapasiteyi güçlendirmek

 • H1.1- Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesine yönelik eylem planı hazırlanacaktır.

  H1.2- Hâkim ve savcıların bağımsızlık konusunda karşılaşmaları muhtemel etken ve müdahalelere karşı önleyici/koruyucu bir mekanizma oluşturulacaktır.

  H2.1- Yargıya güvenin artırılmasına yönelik eylem planı hazırlanacaktır.

  H2.2- Yargı etiği müessesesi güçlendirilecektir.

  H2.3- Medya ve halkla ilişkiler güçlendirilecektir.

  H3.1- Atama, nakil ve müstemir yetki sistemi, coğrafi teminatı ve uzmanlaşmayı güçlendirecek şekilde daha nesnel ölçütlere bağlanacaktır.

  H3.2- Hâkim ve savcıların terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecektir.

  H3.3- Şikâyet ve disiplin süreçleri yeniden yapılandırılacaktır.

  H3.4- Mesleğe kabul şartları ile inceleme usullerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma yapılacaktır.

  H4.1- Hâkim ve savcılar ile mahkemelerin verimliliği artırılacaktır.

  H4.2- Teftiş sistemi güncellenerek geliştirilecektir.

  H4.3- Adalet sisteminde performans ölçümü ve geliştirilmesi ile kalitenin artırılmasına yönelik araçlar güçlendirilecektir.

  H5.1- İhtisas alanlarına ve uzmanlaşmaya yönelik uygulamalar artırılacaktır.

  H5.2- Hâkimlerin adli yargıda ceza ve hukuk hâkimi, idari yargıda idare veya vergi hâkimi olarak ayrılmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacaktır.

  H6.1- İnsan kaynakları kapasitesi geliştirilecektir.

  H6.2- Kurumsal kültürün güçlendirilmesi sağlanacaktır.

  H6.3- İç kontrol sistemi kurulacaktır.

  H6.4- Teknolojik altyapının etkin kullanımı sağlanacaktır.

  H6.5- Kurulun yapısal ve kurumsal etkinliği artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]