2019-2023 dönemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ulaşım ve iletişim altyapısı ülkelerin refah düzeyini belirlemektedir. Bu nedenle ulaşım ve iletişim stratejisi hayati öneme sahiptir.

  Hayatın her alanını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen ulaşım ve iletişim politikalarının dünyanın dönme hızına ayak uydurması gerektiği gerçeği ortadadır.

  Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme hayatın hızını alabildiğine arttırmıştır. Özellikle dijitalleşme, hayatın akışkanlığı ve sürdürülebilirliği üzerinde büyük etki göstermektedir.

  Çağın gerçeklerine ve zamanın ruhuna uygun adımlar atmak, ülkemizin geleceğinin teminat altına alınmasının gereklerindendir. Anakronik planlamalar, artan mobilite ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayamadığı noktada müdahaleye muhtaçtır.

  Türkiye’nin ulaşım ve iletişimde 2019-2023 Stratejik Planı’nın yeniden değerlendirilmesi ve yeni hedeflerle birlikte dünyanın gidişatına uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış ve Stratejik Planımız zamanın ruhuna uygun şekilde güncellenmiştir.

  Yenilenen Stratejik Planımız; ülkemizin sürdürülebilir ve bütünsel kalkınma hızını arttırmakla kalmayacak, dünya liginde üst sıralara tırmanmamızı sağlayacaktır.

  Artık her geçen gün değil; her geçen an değişen, dönüşen ve gelişen dünyada yerimizi sağlama alacak adımları atmayı sürdüreceğiz. Ulaşım ve iletişim alanında son 19 senede yapılan devasa yatırımlar sayesinde ülkemiz bölgesinde lider, dünyada söz sahibi konuma gelmiştir. Üzerimize düşen, bu konumu daha da güçlendirmektir.

  Bu prensiple hareket ederek, stratejik düşünerek, vizyoner bakış açısıyla devasa projeler üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. 2019-2023 Stratejik Planımızın güncellenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.

  Adil KARAİSMAİLOĞLU

  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

 • A1. Demiryoluna öncelik verilerek tüm ulaşım modlarının bütüncül bir yaklaşımla entegrasyonunu sağlayacak ulaşım altyapılarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek

  A2. İleri haberleşme teknolojilerini yaygınlaştırmak ve bilgi toplumuna dönüşümü hızlandırmak

  A3. Can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma hizmetlerinin sunulmasını sağlamak

  A4. Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak

  A5. Yenilikçilik esaslı milli ve yerli üretimin gelişmesine katkı sağlamak

  A6. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • H1.1. Etkin, etkili ve verimli bir ulaşım sistemi ve altyapısı oluşturulmasına yön verecek Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Ana Planının makro-ekonomik politikalar ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak

  H1.2. Demiryolu ağını ve kent içi raylı sistemlerini yüksek standartlı, güvenli ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırmak

  H1.3. Kent içi ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak

  H1.4. Yerel ağa ve uluslararası demiryolu koridorlarına daha fazla liman, endüstriyel tesis ve lojistik merkezlerin bağlanmasını sağlamak

  H1.5. Hava yolu ulaşım altyapısını yaygınlaştırmak

  H1.6. Demiryolu ağını yüksek hız ile güvenli ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırmak

  H2.1. Ülkemizin genişbant elektronik haberleşme altyapısının/hizmetlerinin teknolojik gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

  H2.2. Bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğini sağlamak

  H2.3. Haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ve ülkenin her tarafına yaygınlaştırılmasını sağlamak

  H3.1. Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak

  H3.2. Karayolu taşımacılığında etkinliği ve ulaşımında emniyeti arttırmaya katkıda bulunmak

  H3.3. Hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için tüm ulaşım türlerinde erişilebilirliği sağlayarak, sürdürülebilir, güvenli, çevreci ve etkin hareketlilik ekosistemini geliştirmek

  H3.4. Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında kombine yük taşımacılığı imkanlarını geliştirmek, tehlikeli maddeler ile bozulabilir gıda maddelerinin emniyetli bir şekilde taşınmalarını sağlayıcı düzenleme ve denetimleri yapmak

  H3.5. Demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu ulaşımında can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlanması için kaza ve olay inceleme çalışmalarını yürütmek

  H3.6. Mevcut ulaşım altyapısının daha verimli kullanılması, daha etkin bir planlama yapılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla akıllı ulaşım sistemlerinin kullanılmasını yaygınlaştırmak

  H4.1. Denizlerde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak

  H4.2. Ülkemizde denizcilik kültürünü geliştirmek

  H4.3. Türk denizcilik sektörüne yönelik finansman desteği mekanizmalarını oluşturmak

  H4.4. Deniz endüstrisinin ve gemi sanayinin geliştirilmesine katkı sağlamak

  H4.5. Kıyı yapılarını geliştirmek

  H4.6. Uluslararası ulaştırma ve lojistik sektöründen daha fazla pay almak ve İstanbul Boğazı’nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması, seyir emniyetinin, deniz, can, mal ve çevre güvenliğinin arttırılmasına yönelik gemi trafik yükünü azaltacak uluslararası bir suyolunu oluşturmak

  H5.1. Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulumu ile kamuda ortak uygulamaların kullanımını sağlamak

  H5.2. Türk denizcilik sektöründe dijitalleşmenin geliştirilmesine katkı sağlamak

  H5.3. Elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojilerinin milli kaynaklarla üretimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak

  H.6.1. Kurumsal ihtiyaçları etkin, verimli ve güvenli bir şekilde karşılamak amacıyla bilişim alt yapısını güçlendirmek

  H6.2. Afet ve acil durumlar ile seferberlik ve savaş halinde ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin, hazırlanan planlara uygun olarak aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

  H6.3. Bakanlık hizmetlerinin daha kaliteli çalışma ortamlarında verilebilmesini sağlamak

  H6.4. Personelin yetkinliğini arttırmak

  H6.5. Kurumun iş süreçlerini; gelişen bilişim teknolojilerinden yararlanarak elektronik ortama aktarıp güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]