2022-2026 dönemi Erciyes Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Erciyes Üniversitesi 44 yıla yaklaşan geçmişiyle yetiştirdiği öğrencileri, nitelikli araştırmacıları, köklü Ar-Ge kültürü ve altyapısıyla bugün Türkiye’nin en önde gelen araştırma üniversiteleri arasında yer almayı
  başarmıştır. Erciyes Üniversitesi ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, kendisini sürekli geliştiren bir yapıya sahiptir. Bu bakış açısıyla, Üniversitemiz, ülkemizin geleceğinin şekillenmesindeki öneminin bilinci ve sorumluluğu anlayışıyla birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Üniversitemiz, Dünya üniversiteleri ile olan ilişkileri, ulusal ve uluslararası alanda hazırlanan projeleri ve bu projelerin hayata geçirildiği modern araştırma merkezlerine sahip olmasının yanında, üretilen bilim ve teknolojinin hayata geçirilmesi yönünden sanayi kuruluşları ile güçlü bağlara sahiptir.
  Erciyes Üniversitesi birçoğu akredite eğitim-öğretim programlarıyla yetiştirdiği mezunlarıyla daha iyi bir geleceğin inşasına katkıda bulunurken, Ar-Ge faaliyetleriyle yenilikçi bilgi ve teknoloji üretimindeki öncü bir üniversite olma rolünü sürdürülebilir yapmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi iyi bir eğitim kurumu olma hedefinin yanında AR-GE politikalarını kararlılıkla uygulayarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 20 devlet, 3 vakıf üniversitesi arasında yüksek düzey araştırma üniversitesi performansı gösteren üniversiteler kategorisine girmiş ve yeniden araştırma üniversitesi seçilmiştir. Erciyes Üniversitesi başarılı ve alanında lider bireyler yetiştiren araştırma ağırlıklı, yenilikçi ve topluma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim kurumu olarak ürettiği bilgi ve teknolojiyi topluma katkı olarak dönüştürmeye büyük önem vermektedir. Üniversitemiz COVID-19’a karşı geliştirdiği ve acil kullanım onayı alan TURKOVAC aşısıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Topluma Hizmet Ödülü" ne layık görülmüştür. Erciyes Üniversitesi sürdürülebilir kalkınma amaçlarını sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla ele alan topluma ve çevreye saygılı dünyada rol model sürdürülebilir bir üniversitedir. Üniversitemiz kampüsü yeşil kampüs çalışmalarıyla ülkemizin örnek kampüslerinden biri haline gelmiş, öğrenci ve mensuplarına nezih bir kampüs ortamı sağlamaktadır. Erciyes Üniversitesi küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve sürdürülebilir ulaşımda şehrimize ve ülkemize üst düzeyde katkı sağlamakta ve bu alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan UI GreenMetric 2021 sıralamasında Erciyes Üniversitesi, “Dünyanın En Sürdürülebilir Çevre Dostu 100 Üniversitesi” arasında yer alma başarısı göstermiştir. Kurumsal sistemini geliştiren ve Kağıtsız Üniversite Yönetim Sistemi Projesiyle dijital dönüşümünü hızlandıran Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” almaya hak kazanmıştır.
  Stratejik Yönetim anlayışını benimseyen Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planı, her bir tema için ilgili tüm akademik ve idari birimlerden oluşturulan komisyonların katılımı ve yoğun çalışmalarıyla hazırlanmış ve bir yol haritası olarak uygulamaya başlayacaktır. Strateji Geliştirme Kurulu tarafından son şekli verilen hedef kartları Strateji Daire Başkanlığımız tarafından maliyetlendirilmiş ve bütçeleri hazırlanmıştır. Hazırlanan planın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için büyük önem arz eden izleme ve değerlendirme süreçleri tanımlanmış, geliştirilen yazılımla planın dijital ortamda izlenebilirliği sağlanmıştır.
  Stratejik Planın hazırlanması sürecinde emeklerini esirgemeyen, katkıları ile önemli görevler üstlenen Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kuruluna, Stratejik Planlama Ekibine ve Stratejik Plan Tema Gruplarına ve bu süreçte görev alan diğer kurullara, idari ve akademik personele katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.
  Erciyes Üniversitesi Stratejik Planının amaçlarına ve hedeflerine başarıyla ulaşmasını temenni eder, Üniversitemize hayırlı olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ
  REKTÖR

 • Amaç: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek

  Amaç: Bilimsel araştırmalarda ve teknoloji geliştirmede dünyada ilk 500 üniversite arasında yer almak

  Amaç: Yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası nitelikte toplumsal katkı uygulamaları geliştirmek

  Amaç: Bilimsel, yenilikçi, çevik ve insan odaklı kurumsal yönetim uygulamalarında öncü bir üniversite olmak

  Amaç: Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesinde ulusal ve uluslararası alanda öncü bir
  Üniversite olmak

 • H1.
  Eğitim- öğretim
  programlarının
  niteliğini geliştirmek

  H 2.
  Öğrencilerin eğitimöğretim,
  araştırma
  süreçlerine etkin
  katılımını arttırmak

  H 3.
  Öğretim elemanlarının
  eğitim ve araştırma
  faaliyetlerindeki
  yetkinliğini arttırmak

  H 4.
  Eğitim öğretim alt yapı
  ve erişim olanaklarını
  arttırmak

  H 5.
  Eğitim-öğretimi
  destekleyecek ve
  kişisel gelişimi
  sağlayacak program
  dışı faaliyetleri
  arttırmak

  H 1.
  Araştırma
  kapasitesinin
  artırılması

  H 2.
  Araştırma kalitesinin
  artırılması

  H 3.
  Ulusal ve uluslararası
  araştırma
  işbirliklerinin
  artırılması

  H 1.
  Toplumsal hizmet
  faaliyetlerinde
  memnuniyetin
  artırılması

  H 2.
  Sağlık turizmi
  kapasite ve niteliğinin
  artırılması

  H 3.
  Sosyal ve kültürel
  hizmetlerin kapasite
  ve niteliğinin
  artırılması

  H 4.
  Topluma sunulan
  eğitim hizmetlerinin
  kapasite, çeşitlik ve
  niteliğinin artırılması

  H 5.
  UYGAR
  Merkezlerde
  geliştirilen ürünlerin/
  hizmetlerin
  toplumsal katkıya
  dönüşümünün
  artırılması

  H 1.
  Üniversitenin hizmet
  sunum alanlarında alt
  yapı ve donanıma ilişkin
  fiziksel iyileştirmelerin
  sağlanması

  H 2.
  Entegre bilgi yönetim
  sisteminin geliştirilmesi
  ve dijital dönüşümün
  sağlanması

  H 3.
  Kurumsal aidiyetin
  artırılması

  H 4. Paydaşlarla
  iletişimin
  güçlendirilmesi ve
  sürekliliğinin sağlanması

  H 5.
  Uluslararasılaşma
  performansının
  artırılması

  H 1.
  Sürdürülebilir üniversite
  modeli oluşturulması
  ve farkındalığının
  sağlanması

  H 2.
  Toplumun
  refah seviyesini
  yükseltmeye yönelik
  uygulamaların
  geliştirilmesi
  ve sosyal
  sürdürülebilirlikle
  ilgili faaliyetlerin
  artırılması

  H 3.
  Çevre dostu
  üniversite
  faaliyetlerinin
  artırılması ve çevresel
  sürdürülebilirliğin
  sağlanması

  H 4.
  Sürdürülebilir
  Üretim ve Tüketimi
  Destekleyici
  Faaliyetlerin
  Artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]