2021-2025 dönemi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Eğitim ve öğretim hayatının başlangıcından bu yana her gencin hayalinde olan üniversiteler; eğitim, araştırma ve geleceğe dönük projeler geliştirme başlıkları altında tek bir fonksiyonda toplanmıştır. Bu bağlamda üniversitelerden beklenen hayallerin karşılığı olan bir eğitim sistemi, ülkesine ve milletine faydalı olacak genç bakışlar yetiştirmektir. Yakın geçmişte kurulmuş olmasına rağmen kısa sürede uygulamalı eğitim ruhunu tam anlamıyla yaşatarak gelecekte köklü bir geleneğe sahip olmayı hedefleyen üniversitemiz, aynı zamanda ülke ve bölge kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak amaç ve önceliklerini belirlemeyi ve sürekli olarak kendini geliştiren bunun yanında değişen koşullarla birlikte hareket edebilen bir üniversite olmayı kendine amaç edinmiştir.

  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bu amaç ve hedeflerini yerine getirirken işin ehillerini ön planda tutmayı, her kesim paydaşlardan gelebilecek fikir ve önerileri dikkate almayı, yönetişim ve kalite standartlarına sadık kaliteli bir uygulamalı eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Stratejik Planımızın hazırlanması aşamasında tüm paydaşların sürece dahil edilmesine özen gösterilmiş olup bu 5 yıllık planımızın üniversitemizi daha ileriye taşıyacak unsurları barındırmış olması ve tüm çalışanlarımızın planımızdaki amaç ve hedeflerimizi sahiplenerek bu daire etrafında kenetlenmesi, örnek bir ISUBÜ modeli oluşturma vizyonumuz açısından bizim için çok önemlidir. Tüm bunları gerçekleştirirken de güçlü yönlerimizi en etkin bir şekilde harekete geçirmek, zayıf yönlerimizi de yenilikçi bir bakış açısıyla geliştirmek önceliğimizdir. Ayrıca Stratejik Planımızı hazırlarken USTA (Uzmanlık Sahibi Takım Arkadaşı) ve DOST (Dinamik Ortak Akılda Stratejik Takım Arkadaşı) gibi tam katılımcı bir ortak aklı temsil eden öz karakterler geliştirilmiş ve bunu yaptığımız tüm çalışmalara yaymaya özellikle dikkat edilmiştir.

  Evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üretme vizyonumuz da dikkate alınarak toplum, sosyal ve ekonomik çevre ile uyumlu olacak şekilde tam katılımcı ortak akıl ile üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Planımızı hazırlamış olup tüm paydaşlarımız ile paylaşmaktan onur duymaktayız. Bu süreçte görev alan çalışma gruplarıma, ekibime ve tüm akademik ve idari personelime teşekkürlerimi sunar, gelecek yıllarda daha büyük başarılara imza atmamıza vesile olacağına inandığım Stratejik Planımızın ülkemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını dilerim.

                                                                                                   Prof. Dr. İbrahim DİLER

                                                                                                                Rektör

 • A1-Uygulamalı eğitim konseptine dayalı olarak üniversitemizde araştırma alt yapısının güçlendirilmesi ile bilimsel araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi.

  A2-Yükseköğretim hizmeti sunmanın yanında insanlığa her alanda toplumsal katkıda bulunmak ve mezunlarımıza kurumsal aidiyeti aşılamak.

  A3-Üniversitemizde akademik hayatta öğretim elemanlarının sürekli olarak meslekî gelişimlerini sağlamak.

  A4-Yükseköğretimin tüm düzeylerinde kaliteyi artırmak.

  A5-Üniversitede öğrencilerin yaşam standartlarının kalitesini artırmak.

 • H1.1-Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi, laboratuvar malzemelerinin yeni teknolojik malzemeler de ilave edilerek artırılması.

  H1.2-Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması.

  H1.3-Üniversite-Sanayi iş birliği projelerinin artırılması.

  H1.4-Üniversitemizde nitelikli yayın sayısını artırmak.

  H2.1-Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi.

  H2.2-Üniversitemizde Kariyer Merkezinin mezunlarla iletişimi güçlendirmesi ve mezunlarla okuyan öğrencilerin belirli aralıklarla buluşturulması.

  H2.3-Hayatboyu Eğitim çalışmalarının üniversitemizde başlaması ve DİLMER ile yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması.

  H2.4-Üniversitemizde sosyal sorumluluk projelerine yer verilmesi ve "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tüm birimlerin atık yönetimi konusunda bilgilendirilmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi.

  H3.1-Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi.

  H3.2-Ulusal ve uluslararası burslardan yararlananların artırılması.

  H3.3-Bilim, sanat ve teşvik ödüllerinden üniversitemizin de yararlanmasının sağlanması.

  H4.1-Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi.

  H4.2-Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi.

  H4.3-Hizmet sunumunda mekânsal yeterliğin sağlanması ve fiziki kapasitenin optimum kullanılmasının sağlanması.

  H4.4-Uluslararası tanınırlığın artırılmasını sağlamak üzere öğrenci ve personel değişim hareketleri ile uluslararası çalışmalar artırılmalı.

  H4.5-Lisansüstü eğitimde nitelik ve niceliğin artırılması.

  H5.1-Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması.

  H5.2-Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi.

  H5.3-Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinin sağlanması.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]