2023-2027 dönemi Gümüşhane Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz, 31.05.2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun Ek 98’inci maddesine göre kurulmuş ve kuruluşundan bu güne kadar gelişimini devam ettirmiştir.
  Aynı dönemde kurulan diğer üniversitelere göre hızlı bir gelişim gösteren üniversitemiz, hem akademik personellerin yaptığı çalışmalar, hem idari personellerin deneyimleri hem de öğrenci sayılarımızın sürekli artması ile her geçen gün güçlenerek büyümeye devam etmektedir.
  Yapmış olduğumuz üçüncü dönem stratejik planımız ile, eğitim-öğretim kalitesini arttırmak, yenileşim ve girişimcilik odaklı AR-GE faaliyetlerini güçlendirmek, ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve tercih edilebilirliği arttırmak, toplumsal katkı sağlamaya yönelik iş birliklerini ve sosyal sorumluluk hizmetlerini arttırmak olan temel amaçlarımızı belirledik. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilen "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" programı kapsamında, ilk 22 üniversiteden biri olan Üniversitemiz madencilik alanındaki çalışmalarına da bu planda yer vermektedir.
  Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planının hazırlanmasında özverili çalışmalarıyla emek veren Stratejik Planlama Ekibi ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı başta olmak üzere, planda belirlediğimiz amaç ve hedeflere ulaşmada katkı sunan ve sunacak olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunar başarılar dilerim.
  Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK
  Rektör

 • A1. Eğitim ve öğretimde niteliği geliştirerek, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak
  A2. Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak katma değeri yüksek toplumsal ve ekonomik projeler gerçekleştirmek
  A3. Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek

 • H1.1. Ulusal ve Uluslararası eşdeğerliliği olan bölüm/program sayısı ile eğitim alanlarını iyileştirerek, donanımlı yerli ve yabancı öğrenci sayısını 2027 sonuna kadar rekabet edilebilir seviyelere çıkarmak
  H1.2. Eğitim süresi boyunca öğrencilerin ana ve yardımcı kaynak ihtiyaçlarının fiziki/elektronik ortamda sağlanması ve öğrencilerin kurumsal aidiyetinin 2027 sonuna kadar artarak devam ettirilmesi
  H1.3. Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme hizmetleri kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin 2027 sonuna kadar %20 yükseltmek
  H1.4. Ulusal ve Uluslararası tanıtım ve tanınırlık faaliyetlerini arttırarak değişim programlarından azami düzeyde pekiştirerek, yararlanma oranını 2027 sonuna kadar %15 arttırmak

  H2.1. Araştırma projeleri, madencilik, danışmanlık hizmetleri ile araştırma merkezi faaliyetlerini 2027 sonuna kadar %15 arttırmak
  H2.2. Öğretim elemanlarına verilen destek ve teşvikleri arttırmak

  H3.1. Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kurumsal aktifliğin arttırılması, personel ve öğrencilere yönelik sosyal imkânların 2027 sonuna kadar arttırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]