2005-2009 dönemi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yeni kamu mali yönetim sisteminin temel bileşenleri olan stratejik plan ve performans programı, ilk kez Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde hayata geçirilmiştir. Hükûmetimizin Acil Eylem Planı ile gündeme getirdiği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya koyduğu yeni kamu mali yönetim sisteminin temel bileşenleri olan stratejik plan ve performans programının, ilk kez Bakanlığıma bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde hayata geçirilmesinin mutluluğunu tüm ekibimle birlikte yaşıyorum.

  Türk kamu yönetimine büyük katkılar sağlayacağını düşündüğüm stratejik planlama çalışmalarının ilk somut ürünü olan bu planın hayırlı olmasını diliyorum.

  Prof. Dr. Recep AKDAĞ

  Sağlık Bakanı

 • A1- Uluslararası temasın olduğu yerlerde sağlık denetimlerini, standartlara uygun, etkili ve eksiksiz olarak yerine getirmek

  A2- Yurt dışına seyahat eden vatandaşlarımızın gittikleri ülkelerde bulaşıcı hastalıklardan etkin korunmasını sağlamak

  A3- HSSGM tarafından verilen uluslararası geçerliliği olan belgelerin standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak

  A4- Ödeme sistemini kolaylaştırmak ve gelirleri tam olarak tahsil etmek

  A5- Örgütsel etkinliği artırmak

 • H1.1-   Bütün limanlarımıza gelen gemilerde uygulanan pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı sonuna kadar %99’a çıkarılacaktır.

  H12-    Bütün limanlarımıza gelen gemilerde uygulanan sağlık denetimi ve patenta işlemlerinin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı sonuna kadar %99’a çıkarılacaktır.

  H1.3-.  Türk boğazlarını kullanan gemilerde pratika yapılamama oranı 2009 yılı sonuna kadar %5’e indirilecektir.

  H1.4-   2009 yılı sonuna kadar kara ve hava hudut kapılarında, risk analizleri sonucunda riskli ülkelerden gelen araç ve kişilerin denetimi %99 oranında yapılacaktır.

  H2.1-   2009 sonuna kadar seyahat sağlığı hizmeti alanların sayısı üç katına çıkarılacaktır.

  H2.2-   2006 yılından itibaren seyahat sağlığı merkezlerinden hizmet alanların, halihazırda ülkemizde aşı ve ilacı temin edilemeyen küresel yayılım gösteren bulaşıcı hastalıklardan korunması sağlanacaktır.

  H3.1-   2009 yılı sonuna kadar uluslararası nitelikli belgelerin standart prosedürlere uygun olarak verilmesi sağlanacaktır.

  H4.1    2009 yılı sonuna kadar tahsilatların tamamı bankalar aracılığıyla yapılacaktır.

  H4.2    2006 yılı sonuna kadar takip ve yerinde denetim sistemi kurularak gelir kayıplarının önlenmesi sağlanacaktır.

  H5.1    Örgütsel etkinliği artırmak için gerekli yönetsel ve hukuki düzenlemeler 2006 yılı sonuna kadar yapılacaktır.

  H5.2    Ulusal kalite ödülüne başvuru yapacak hale gelmek üzere, 2009 yılı sonuna kadar toplam kalite uygulamalarına yönelik hazırlık çalışmaları bitirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]