2020-2024 dönemi İletişim Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edilmiş, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi fiiliyata geçmiştir. Şüphesiz ki ülkemize çağ atlatacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet tarihimizin en önemli atılımlarından biri olmuştur.
  Türkiye, yeni dönemde devletin halkla bütünleştiği, idari mekanizmalarda verimliliğin öncelikli hale geldiği, halkın talep ve gereksinimlerinin hızlı biçimde karşılandığı, istikrarın kalıcılı hale geldiği ve idarede çok başlılık ile ahenksizliğin giderildiği bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi başararak geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Bu süreçte ülkemiz, tüm dünyaya örnek teşkil edecek önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.
  Hızlı karar alınıp bu kararların anında uygulanmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet bünyesindeki mevcut kurumlarda yeniden yapılanmayı da zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda 24 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı” kurulmuştur.
  Yeni dönemin ilk düzenlemelerinden biri olan 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan İletişim Başkanlığı, ülkemizin uluslararası toplum nezdinde her yönüyle doğru şekilde tanıtılması ve son yıllarda birçok örneğini gördüğümüz Türkiye aleyhinde yürütülen kara propaganda faaliyetlerinin önlenmesi noktasında referans kurum olarak önemli görevler üstlenmektedir. Bunun yanı sıra, Başkanlığımız gerek ulusal ve yerel basının gerekse ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası basın mensuplarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı iş ve işlemleri gerçekleştirme sorumluluğu ile demokrasimizin daha da gelişmesine doğrudan katkı sağlayan bir kurumdur.
  Başkanlığımız bünyesinde kurduğumuz “Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı” ile iletişim alanındaki küresel gelişmeler yakından takip edilmekte, pozitif iletişim kampanyaları gerçekleştirilmekte ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlar çok daha etkili kullanılmaktadır. Ayrıca ülkemize yönelik yurt içinden ve yurt dışından geleneksel ve yeni medya araçlarıyla gerçekleştirilen dezenformasyon ve manipülasyon kampanyalarına anında karşılık verilmekte, kara propaganda faaliyetlerine karşı direnç inşa edilmektedir. Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı; siyasi, sosyal, ekonomik, teknolojik krizlerde ve doğal afetlerde devletimizin proaktif iletişim stratejisini hayata geçirmekte ve vatandaşlarımızın doğru, hızlı ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesini sağlamaktadır.
  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan İletişim Başkanlığı, yeni dönemin ruhuna uygun olarak gerekli idari düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirmiş ve 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarına başlamıştır.
  2020-2024 Stratejik Plan çalışması kapsamında Başkalığımız, tüm yönleriyle gözden geçirilmiştir. Yapılan çalışmalar nihayetinde kısa, orta ve uzun vadede yeni düzenlemeler yapılması gerektiği gözlemlenmiş ve Başkanlığımızın temel işlevleriyle ilgili altı stratejik amaç belirlenmiştir. Bu amaçlara bağlı hedefler, performans göstergeleri, amacı gerçekleştirmekle sorumlu birimler ve bu amaç kapsamında iş birliği yapılacak birimler tespit edilmiştir. Stratejiler, riskler, maliyet tahminleri, tespit ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 2020-2024 Stratejik Plan çalışması sonuçlandırılmıştır.
  Önümüzdeki beş yıllık dönemde, Başkanlığımızın 2020-2024 Stratejik Plan’da belirlenen hedeflere varmasını ve planlanan proje ve faaliyetleri başarıyla gerçekleştirmesini dilerim. İletişim Başkanlığı 2020-2024 Stratejik Planı’nın hazırlanması ve güncellenmesine emek veren, başta Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olmak üzere, tüm personelimize teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Fahrettin ALTUN

  T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı

 • A1. Uluslararası kamuoyunda olumlu ve gerçekçi bir Türkiye algısının yerleşmesini sağlamak için etkin bir kamu diplomasisi stratejisi oluşturmak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

  A2. İlgili makamları zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatmak, devlet tanıtma ve aydınlatma hizmetleri kapsamındaki iç ve dış her türlü açık enformasyonu sağlamak.

  A3. Yerli ve yabancı medya organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak, basının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

  A4. Hükümet faaliyetleri ve yapılan hizmetleri iç ve dış kamuoyuna etkin bir şekilde yansıtmak, bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait çalışmalar yapmak.

  A5. Vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışının hayata geçirilmesine öncülük etmek.

  A6. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

 • H1.1-Uluslararası kamuoyunda etki uyandıracak konferans, forum, çalıştay, panel, eğitim programları, vb. etkinlikler düzenlenecek, uluslararası iş birliği olanakları değerlendirilecek, uluslararası nitelikteki etkinliklere katılım sağlanacaktır.

  H1.2-Ülke gündeminde öne çıkan ve önceliklendirilmiş konulara dair yayıncılık çalışmaları ve medya ile ilişkiler, ilgili kurumlarla eşgüdüm halinde geliştirilecektir.

  H1.3-Stratejik iletişim vizyonu çerçevesinde Türkiye markasını güçlendirecek 360° iletişim kampanyaları, kriz iletişimi çalışmaları, risk ve tehdit analizleri ile dezenformasyonla mücadele faaliyetleri yürütülecektir.

  H2.1-Devlet Enformasyon Sistemi üzerinden sunulan haberlerin karakter sayısı ile sistemden faydalanan kullanıcı sayısı artırılarak, ilgili kurumların gelişmelerden daha etkili şekilde haberdar edilmesi sağlanacaktır.

  H2.2-Devlet/hükümetin  gerçekleştirdiği faaliyetler ile yapılan konuşma ve açıklamalar,  ulusal ve uluslararası kamuoyuna etkin şekilde duyurulacaktır.

  H3.1-Ulusal ve uluslararası medya mensuplarına sunulan hizmetlerin kapsam ve etkinliği artırılacaktır.

  H3.2-Medya sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda etkinlik ve organizasyonların kapsamı geliştirilecektir.

  H4.1-Devlet/hükümet faaliyetlerinin kamuoyuna etkin şekilde yansıtılmasına yönelik yayınlar hazırlanacak ve organizasyonlar düzenlenecektir.

  H4.2-Türkiye’nin ulusal ve uluslararası etkinliğini güçlendiren organizasyonlara ilişkin sosyal medya stratejisi hazırlanması noktasında yıl içinde gelen talepler karşılanacaktır.

  H4.3-Gerekli hallerde Cumhurbaşkanı'nın basın toplantılarını düzenlemek, demeç ve açıklamalarını yaymak vb. faaliyetler yürütülecektir.

  H5.1-Vatandaşa daha hızlı, kaliteli, güvenilir kamu hizmeti verilmesi sağlanacak ve vatandaşların toplumsal unsurlar ile karar alma süreçlerine katılımına imkân veren dönüşüm gerçekleştirilecektir.

  H6.1-Personel yetkinliği ve motivasyonu artırılacak, değişen koşullara göre gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak, kurumun teknolojik ve lojistik altyapısı geliştirilecektir.

  H6.2 Bilişim altyapısı ve uygulama geliştirme ortamı yüksek performanslı hale getirilecek, hizmet sunumu kesintisiz ve verimli olacak şekilde iyileştirilecektir.
 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]