2023-2027 dönemi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin yönetim anlayışı da çağın gereklerine göre değişmekte ve gelişmektedir.1974 yılında kurulan 48 yıldır öğrencilerimize, halkımıza ve ülkemize hizmet veren Üniversitemiz yükseköğretimin gereklerine ve planlı bir yönetim anlayışına uygun olarak amaç ve hedeflerini belirleyip bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürerek büyümektedir.

  Prof. Dr. Alim YILDIZ
             Rektör

  • Ulusal ve Uluslararası Standartları Sağlayan Gelişime Açık,Rekabetçi,Yenilikçi ve Nitelikli Eğitim Hizmeti Sunmak
  • Bilimsel Araştırma Odaklı Üniversite Kimliği Geliştirmek
  • İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Faaliyetlerinde Nitelik ve Niceliği Artırmak
  • Toplumsal Katkı Sağlamaya ve Sosyal Sorumluluğa Yönelik İşbirlikleri ve Hizmetleri Artırmak
  • Gelişime Açık Sürdürülebilir Kurumsal Yapıyı Oluşturmak
 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]