2023-2027 dönemi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Zengin kültürü, yeşil ile mavinin her tonunun yer aldığı ülkemizin cennet köşelerinden birinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin kıymetli mensuplarını ve değerli paydaşlarımızı sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

  Eğitim-öğretim hayatına 17 Mart 2006 tarihinde 4 fakülte, 2 yüksekokul, 167 akademik, 55 idari personel ve 6.295 öğrencisi ile “Rize Üniversitesi” adıyla başlayan üniversitemiz 2012 yılında “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” ismini almıştır. Geçen 16 yıl içerisinde Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme altyapısı, akademik kadro, kurumsallaşma, akademik performans ve başarı açılarından çok önemli mesafaler katetmiş olup 16’ıncı yılında 15 fakülte, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ile yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

  Üniversitemiz kuruluşunun 16. yılında hazırlanan 4’üncü stratejik planımız ile çok disiplinli ve disiplinlerarası eğitim-öğretimi hâkim kılmayı, uluslararasılaşma düzeyini artırmayı, eğitim programlarını sürekli iyileştirerek akredite etmeyi ve başta sağlık hizmetleri olmak üzere tüm alanlarda kaliteyi her geçen gün artırmayı; Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla bölgemiz ve ülkemizin gelişimi için katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

  Bunların yanı sıra Üniversitemiz ihtisaslaşma alanımız olan çay bitkisi ile birlikte balıkçılık ve sucul ekosistemlerin sürdürülebilirliği, ulusal ve uluslararası turizm gelirlerinin artırılması, çevre sorunları ve iklim değişikliği konularında da çalışmalar yapmak, dijital dönüşümü sürekli hale getirerek Üniversitemizin görünürlüğünü ve tercih edilebilirliğini artırmak ve yerleşkelerdeki imkanları ve kurumsal kapasiteyi artırarak kalite kültürünün içselleştirilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

  Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında yürürlüğe girecek olan 2023-2027 stratejik planımızın bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sunacağı inancı ile Üniversitemizin gelişmesinde katkıları olan tüm paydaşlarımıza ve planın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

  Prof. Dr. Yusuf YILMAZ
  Rektör

 • A1- Uluslararası eğitim standartlarında öğrenci merkezli eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek

  A2- Bilimsel ve teknolojik yönden toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşen nitelikli ar-ge çalışmaları yapmak

  A3- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve kalite kültürünü içselleştirmek

  A4- Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak

  A5- Paydaşlara sunulan hizmetleri nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek

 • H1.1- Uluslararası öğrenci sayısı ile değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısı artırmak

  H1.2- Lisans ve lisansüstü programlarda çok disiplinli ve disiplinler arası eğitim ve öğretimi güçlendirmek

  H1.3- Ulusal ve uluslararası akredite olan program sayısını artırarak, uluslararası ortak programlar açmak

  H.14- Açık erişimli ders sayısını artırarak dezavantajlı öğrencilere yönelik iyileştirmeler yapmak

  H1.5- Paydaş görüşleri doğrultusunda programların belli aralıklarla gözden geçirilip güncellenmesini sağlamak

  H2.1- Ar-ge için nitelikli insan kaynağı ve yayın sayısını artırmak

  H2.2- Ulusal/uluslararası inovasyon amaçlı proje sayısını artırmak

  H2.3- Lisansüstü çalışmaları nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek

  H2.4- Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini artırarak inovasyon anlayışına dayalı ürün ve teknolojiler geliştirmek

  H2.5- Öğrencilerin girişimcilik becerilerini geliştirmek

  H3.1- Kalite güvence sistemini güçlendirmek

  H3.2- Paydaş memnuniyetinin artırılmasını sağlamak

  H3.3- Bilgi yönetim sisteminin (rebis) iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak

  H3.4- Mezunlarla iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesini sağlamak

  H4.1- Çay tarımının geliştirilmesi ve çaydan alternatif ürünlerin elde edilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapmak

  H4.2- Bölgedeki su ürünleri kaynakları ile balıkçılık ve sucul ekosistemlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ar-ge çalışmaları yapmak

  H4.3- Ulusal ve uluslararası turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek

  H4.4- Uygulama ve araştırma merkezlerinin daha aktif olarak çalışmalarını sağlayarak etkin hale getirmek

  H4.5- Topluma yönelik hayat boyu öğrenme programları düzenlemek

  H5.1- Paydaşlara yönelik kütüphane olanakları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak

  H5.2- Çevre sorunları ve iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapmak ve farkındalığı artırmak

  H5.3- Paydaşlara sunulan sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]