2021-2025 dönemi Hitit Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 2006 yılında Hitit Üniversitesi adını alarak kurulan Üniversitemiz, aslında 1976 yılında yükseköğretim hayatına başlayan ve bu anlamda da yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan köklü bir eğitim kurumudur. Üniversitemiz, aradan geçen sürede, üniversitelerden beklenen en temel işlevleri yapmanın yanı sıra, topluma her anlamda katkı sağlayan, üniversite-sanayi, üniversite-STK, üniversite-şehir iş birliğini önceleyen, her geçen gün daha fazla tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir.

  Üniversitemiz “adil, şeffaf, hesap verebilir ve ulaşılabilir” yönetim ilkelerinin benimsendiği bir ortamda bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden çalışmalarını sürdürmektedir. İstihdam odaklı bölüm/programları ile evrensel düzeyde eğitim öğretim ve bilimsel üretim yapmayı ve bilginin teknolojiye, üretime dönüşümüne katkı sağlamayı hedefleyen Hitit Üniversitesi, üstlendiği misyon ve sahip olduğu vizyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü ve seçkin bir kurum olmak için yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu bağlamda, Yeni YÖK anlayışıyla “Yükseköğretim Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” ile başlatılan sürece 2019 yılında “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında kabul edilmiştir. 11. Kalkınma Planı ile 2023 Sanayi ve Teknoloji Belgesi’nde belirtilen Ülkemizin stratejik öncelikleri ve Yükseköğretim Kurulu’nun ihtisaslaşma konusunda sunduğu vizyon doğrultusunda bölge ekonomisine önemli katkılar sunmayı hedefleyen Üniversitemiz birikim, donanım, araştırma ve geliştirme potansiyeliyle bölgesinde faaliyet gösteren kuruluşların üretim ve rekabet gücünü arttırmak üzere yola çıkmıştır. 2020 yılı itibariyle bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını her alanda olduğu gibi yükseköğretim kurumlarını da etkilemiş, yüz yüze eğitim imkânlarının sınırlanması halinde yürütülecek uzaktan eğitim süreçleri konusunda adımlar atmaya yöneltmiştir. Hitit Üniversitesi yüz yüze eğitim kalitesini arttırmanın yanında yeterli dijital alt yapının temini ve etkin uzaktan eğitim modüllerinin entegrasyonunu sağlayarak eğitim ve öğretim çıtasını daha da yükseğe çekmeyi hedeflemiştir.

  Belirlenen hedeflere ulaşılması için gerekli olan planlanma sürecinin en temel bileşeni olarak 2021-2025 dönemini kapsayan Üniversitemizin Üçüncü Beş Yıllık Stratejik Planı’nın hazırlık süreci amaç ve hedeflerimize katkı ve etkisi olacak ilgili paydaşların görüşleri alınarak yürütülmüştür.

  Üniversitemizin üst yöneticisi olarak, her aşamasında fiilen katkı sunmakla birlikte, Üçüncü Stratejik Planımızın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için Eylem Planımız hazırlanmış ve her bir akademik ve idari birimimizin belirlenen performans göstergelerine beş yıllık dönemde yapacakları katkılar ve bu konuda üstlendikleri sorumluluklar belirlenmiş durumdadır. Bu yönüyle, Üçüncü Beş Yıllık Stratejik Planımız, Üniversitemizin misyonunu, vizyonunu, temel ilke ve politikalarını, stratejik amaç ve hedeflerini ölçülebilir performans göstergeleri ile izlemek ve değerlendirmek suretiyle, gerekli güncelleme ve düzeltmelerin proaktif olarak yapılabilmesini mümkün kılacak bir strateji belgesidir.

  Üniversitemizin stratejik plan çalışmalarına katkı sağlayan ve bundan sonra da katkı ve desteklerini esirgemeyeceklerinden emin olduğum akademik ve idari çalışma arkadaşlarım ile öğrencilerimize ve dış paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunar, 2021-2025 dönemini kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Stratejik Planımızın Ülkemiz, Milletimiz, bölgemiz ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ederim.

  Saygılarımla.

  Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

  Hitit Üniversitesi Rektörü

 • A1- Başarılı öğrenci ve eğiticiyi teşvik eden kalite odaklı, öğrenci merkezli ve kapsayıcı eğitim hizmetleriyle 21. yüzyıl becerilerine sahip mezunlar yetiştirmek

  A2- Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak Ar-Ge çalışmaları yapmak

  A3- Uluslararasılaşma boyutu ile tercih edilen bir Dünya üniversitesi olmak

  A4- Toplumsal katkı faaliyetleri ile yerel ve bölgesel gelişmeye katkı sağlayan bir Üniversite olmak

  A5- Kamu yönetiminde hesap verebilirliği ve kaynakların etkin kullanımını önceleyen ve sunulan hizmetlerde kaliteyi güvence altına alan bir Üniversite olmak

 • H.1.1- Uygulamalı eğitim yöntemiyle sektörün ihtiyaçlarına yönelik mezun yetiştirmek

  H.1.2- Eğitim programlarını uluslararası standartlara uygun hale getirmek

  H.1.3- Öğrenci merkezli ve çağın gerekliliklerine uygun eğitim hizmetleri sunmak

  H.1.4- Farklı disiplinleri tanıyan, kültürel derinlik kazanmış ve rekabet avantajı yüksek öğrenciler yetiştirmek

  H.1.5- Lisans ve lisansüstü eğitimini Ar-Ge'yi destekleyecek şekilde yapılandırmak

  H.2.1- Bilgiyi yaymak ve akademik görünürlüğü artırmak

  H.2.2- Niteliği yüksek bilimsel yayın sayısını artırmak

  H.2.3- Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğini artırmak

  H.2.4- Fikri mülkiyet hakları ile ilgili girişimleri artırmak

  H.2.5- Paydaşlarla iş birliği ve etkileşim faaliyetlerini artırmak

  H.3.1- Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak

  H.3.2- Uluslararası hareketlilik programlarına katılımcı sayısını artırmak

  H.3.3- Yabancı dilde eğitim yapan program sayısını artırmak

  H.4.1- Paydaşlarla iş birliği halinde toplumun her kesimine yönelik etkinlikleri artırmak

  H.4.2- Topluma hizmet ve sosyal sorumluluk konusunda öğrenci gönüllülüğünü artırmak

  H.4.3- Kurumsal tanınırlığın sağlanmasında Hitit Uygarlığı'nın bilinirliğini artırmak

  H.4.4- Üniversitemizin "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında etkinliğini artırmak

  H.5.1- Dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler ışığında uzaktan eğitim ve bilişim altyapısını güçlendirmek ve entegre bilgi yönetim sistemini hayata geçirmek

  H.5.2- Sahip olunan kaynakları etkin ve verimli kullanarak öğrenci ve personel memnuniyetini sağlamak

  H.5.3- Bütünleşik stratejik yönetim ve kalite yönetimi sistemi anlayışı ile uygulama birliğini sağlamak, tüm süreçlerde ulusal/uluslararası standartları yakalayarak hizmet kalitesini artırmak ve Üniversite bünyesinde kalite kültürünü geliştirmek

  H.5.4- Personelin kurumsal aidiyet duygusunu ve çalışma performansını olumlu yönde etkileyecek mesleki, sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]