2023-2027 dönemi Fırat Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler; toplum refahını gözeterek en üst düzeyde bilgi üretmek, ürettiği bilgiyi teknolojiye, ürüne ve hizmete dönüştürmek ayrıca, kazanılan bilgileri yeni kuşaklara aktarmak suretiyle bilgi ekosistemini sürdürülebilir kılmak amacıyla kurulan bilimsel açıdan özerk kuruluşlardır. Modern üniversite yapısında bu faaliyetler eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı başlıklarında gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde kanunla kurulan üniversitelerin görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda tanımlanmıştır.

  Üniversitemiz, 1 Nisan 1975 tarihinde 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile kurulmuş ve Fırat Üniversitesi adını almıştır. Kurulduğu günden itibaren görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmekte olan Üniversitemiz 13 Aralık 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından Araştırma Üniversiteleri kapsamına alınarak Ülkemiz için önemli bir misyon yüklenmiştir. Bu bağlamda, toplumun ihtiyaçlarını önceleyen, araştırma odaklı ve öğrenci merkezli bir üniversite olarak; 18 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar ve 9 meslek yüksekokulu ile yüksek sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

  Yükseköğretim sektörü, özellikle son on yıl dikkate alındığında, faaliyet alanları açısından önemli bir rekabet ortamı içine sokulmuş, çeşitli farklılaşma stratejilerinin geliştirilmesi sağlanmış ve üniversitelerde ihtisaslaşma dönemi başlatılmıştır. Özellikle üniversite sayısının arttığı, yükseköğretim sektöründe çeşitliliğin geliştiği, uluslararasılaşmanın önem kazandığı ve bilginin ticarileştirilmesinin giderek daha ön plana çıkarıldığı günümüzde, üniversitelerin özgün farklılaşma stratejilerini ve ihtisaslaşma alanı tercihlerini tüm paydaşlarının görüşlerini dikkate alarak belirlemeleri kaçınılmazdır.

  Kamu idarelerinde olduğu gibi üniversitelerde de faaliyet alanlarında önceliklerin belirlenmesi, mali saydamlığın sağlanması, kamu kaynaklarının etkin kullanımının temini ile amaç ve hedeflerine ulaşma oranlarının izlenmesi için 2003 yılından itibaren stratejik plan hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Üniversitemizin ilk stratejik planı 2009-2013 ve ikinci planı 2014-2018 dönemi için hazırlanıp uygulanmış ve son olarak 2019-2023 dönemi için hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Bununla birlikte, üst yöneticinin değişmesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ve ilimizde 24.01.2020 tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle mevcut stratejik planın yenilenmesi zarureti doğmuştur.

  Üniversitemizin 2023-2027 stratejik plan döneminde; araştırmayı ve araştırma çıktılarını odağa alan, öğrencilerin araştırma ve sosyal faaliyetlerde daha fazla etkin olduğu, uluslararasılaşma çalışmalarının derinleştiği, kalkınma planlarının kılavuzluğunda ülkenin ve bölgenin teknolojik gereksinimlerini önceleyen; dijital dönüşüm, yeşil kalkınma ve yönetim bilişim sistemleri ile iklim değişikliği çalışmalarını önemseyen ve geliştiren hedefler esas alınmıştır.

  2023-2027 Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi ve Stratejik Plan Danışma Grubu üyelerine teşekkür eder, planın Ülkemiz ve Üniversitemize hayırlı olmasını dilerim.

                                                                                          Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ

                                                                                                        Rektör

 • A1- Çağdaş Eğitim-Öğretim Yöntemleriyle Nitelikli İnsan Gücüne Katkı Sağlamak

  A2- Evrensel Değerler Üreten Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaları Yaygınlaştırmak

  A3- Sonuç Odaklı, Toplumsal ve Ekonomik Faydaya Dönüşen Girişimciliği Desteklemek

  A4- Topluma ve Çevreye Duyarlı Üniversite Algısını Geliştirmek

  A5- Kurumsal Yapı, İnsan Kaynakları ve Yönetim Alanlarını Güçlendirmek

 • H1.1- Diploma programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak

  H1.2- Araştırma süreçlerine öğrenci katılımı plan dönemi sonuna kadar iki kat artırılacak

  H1.3- Uluslararasılaşma faaliyetleri plan dönemi sonuna kadar iki kat artırılacak

  H1.4- Eğitim-öğretimi destekleyici sosyal ve kültürel etkinlikler artırılacak

  H1.5- Eğitim-öğretim alt yapısı plan dönemi sonuna kadar %50 oranında geliştirilecek

  H2.1- Kurumsal araştırma yetkinlik düzeyi plan dönemi sonuna kadar iki kat artırılacak

  H2.2- Araştırmacı insan gücüne katkı plan dönemi sonuna kadar %25 oranında artırılacak

  H2.3- Araştırma işbirlikleri plan dönemi sonuna kadar iki kat artırılacak

  H2.4- Araştırma alt yapısı her yıl %20 oranında güçlendirilecek

  H3.1- Girişimcilik ekosistemine dâhil edilen insan gücü her yıl en az %10 oranında artırılacak

  H3.2- Girişimcilik Uygulamaları her yıl %10 oranında geliştirilecek

  H3.3- Fırat Teknokent ve Fırat TTO faaliyetleri artırılacak

  H4.1- Topluma Yönelik Eğitim, Proje ve Sosyal Faaliyetler her yıl %15 oranında artırılacak

  H4.2- Çevreci ve Engelsiz Üniversite faaliyetleri artırılacak

  H4.3- Sağlık hizmetleri sunumu iyileştirilecek

  H4.4- Sağlık hizmetleri altyapısı her yıl %15 oranında geliştirilecek

  H4.5- Veteriner hizmetleri ve hayvancılık araştırmaları geliştirilecek

  H5.1- Paydaşların hizmet sunumundan memnuniyet düzeyi artırılacak

  H5.2- Kurumsal alt yapı plan dönemi sonuna kadar en az iki kat geliştirilecek

  H5.3- İnsan kaynakları geliştirme faaliyetleri her yıl %25 oranında artırılacak

  H5.4- Bilişim alt yapıları geliştirilecek, yeni bilişim sistemleri kazandırılacak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]