2023-2027 dönemi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) 160 bini aşan mezunu, 15 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 32 araştırma ve uygulama merkezi, 634 yataklı uygulama hastanesi, teknopark, 1835 kişilik akademik ve 1447 kişilik idari, 887 kişilik işçi kadrosu ile öğrenci odaklı, sürekli izleme ve değerlendirme ile iyileştirmeye odaklanarak sunduğu eğitim, öğretim, araştırma ve sağlık hizmetleri ile ülkemizin en saygın kurumlarından birisi olarak ön plana çıkmaktadır.

  Her yıl daha da gelişen ve yenilenen yapısı ile 30 yılı geride bırakan MCBÜ; zengin tarihî ve kültürel mirasımızdan güç alarak ulusal ve evrensel değerleri sentezleyen, önce sonra her zaman erdemli insan diyerek, eğitimde kaliteye önem veren, ulusal ve uluslararası düzeyde öncelikle tercih ve takip edilme amacında olan, yeniliklere açık, özgürlükçü, girişimci ve katılımcı bir üniversite olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

  Üniversitemiz, hesap verebilirlik, şeffaflık, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla stratejik planlamayı temel bir araç olarak benimsemiştir. Bu çerçevede hazırlamış olduğumuz 2023-2027 dönemini kapsayan Dördüncü Kurumsal Stratejik Plan ile Üniversitemiz kaynaklarının eğitim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet alanlarında etkin, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacak ve hesap verme sorumluluğu ile saydamlık güçlendirilmiş olacaktır.

  2023-2027 dönemini Stratejik Planına emeği geçen ve destek veren tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Stratejik Planın amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını temenni eder, Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

                                                                                                 Prof. Dr. Ahmet ATAÇ

                                                                                                              Rektör

 • A1- Eğitim - öğretim kalitesini yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak,

  A2- Bilimsel ve yenilikçi araştırma-geliştirme olanaklarını geliştirmek ve nitelikli araştırmaları artırmak

  A3- Toplumsal hizmet kalitesini geliştirmek

  A4- Üretken ve yenilikçi kurumsal yapıyı ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • H.1.1- Eğitim - öğretim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak ve altyapısını güçlendirmek

   

  H.1.2- Kütüphane alt yapısını güçlendirmek

  H.1.3- Eğitim-öğretim süreçlerinde uluslararasılaşma performansını artırmak

  H1.4- Girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirerek, toplumun ihtiyacı olan insan kaynağını sağlamak H.1.5- Alanında yetkin akademisyenler yetiştirmek

  H.1.6- Öğrencilerin eğitim ve sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek

  H.1.7- Öğrencilerin yaşam kalitelerini yükseltmek

  H.2.1- Katma değer yaratan, inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaları artırmak

  H.2.2- Araştırma-geliştirmeye ayrılan kaynakları artırmak H.2.3. Araştırma sonuçlarını toplumsal faydaya dönüştürmek

  H.3.1. Manisa'nın ve Ege Bölgesinin ihtiyacı olan sağlık hizmetini sağlamak

  H.3.2- Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler vermek

  H.3.3- Toplumun tüm kesimlerinin ve mezunlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilen ve değer yaratan toplumsal katkı faaliyetlerinde bulunmak

  H.4.1- Kalite güvence ve akreditasyon uygulamalarını üniversite genelinde yaygınlaştırarak kalite kültürünü üniversite genelinde artırmak

  H.4.2- Paydaş beklentilerini dikkate alan bir yönetim anlayışı sürdürmek

  H4.3- Yeşil kampüs çalışmalarını sürdürülebilir hale getirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]