2023-2027 dönemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana bireysel, toplumsal, evrensel değerleri ve gelişimi önemseyen; sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaya özen gösteren, bilimsel, teknolojik, kültürel ve çevresel değişimleri yaratabilecek ve sürdürebilecek nitelikte, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler yetişmesine liderlik ve öncülük eden eğitim anlayışını benimseyen, uluslararası bir üniversite olmuştur.

  2023-2027 ODTÜ Stratejik Plan çalışmaları, üniversitemizin geçmiş üç stratejik planlama deneyiminden yararlanılarak; katılımcı, şe????af ve demokratik bir süreç dahilinde, farklı akademik ve idari birim temsilcilerinden oluşan komitelerin (Stratejik Planlama Alan Komitelerinin) geliştirdiği öneriler ve görüşlerle tamamlanmıştır. Stratejik Plan çalışmaları esnasında, halen devam etmekte olan Covid-19 salgını, stratejik planımızın içeriğine etki ettiği gibi, yönteminin de çevrim içi ve dışı aktivitelerle gerçekleştirilmesine sebep olmuştur.

  Stratejik planlama kapsamında, üniversitemizin yöneticilerinin, akademik ve idari çalışanlarının, öğrencilerinin, mezunlarının ve dış paydaşlarının; kurul, komiteler, konferanslar ile çeşitli bireysel ve kurumsal iletişim kanallarıyla önemli katkılarda bulunduğu, yoğun mesai harcadığı, titiz çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Değişen koşullar karşısında, gurur duyduğumuz sarsılmaz değerlerimiz; bilgi üretmeye, paylaşmaya ve hayata geçirmeye olan inancımız ve sorumluluğumuz bir kez daha ortaya konulmuştur.

  Birikimimiz, altyapımız ve insan kaynağımızdan aldığımız güç, stratejilerimizi belirlemede bize yol göstermiştir. Bölgesini ve dünyayı; toplum, doğa ve insanlığın iyiliği için dönüştüren bir üniversite olma yolunda stratejik önceliklerimiz; disiplinlerarası ve bütüncül yaklaşım, iş birliği ve etkileşim, temeli ve kaynakları güçlendirme olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın zor problemleriyle birlikte temel bilim araştırmalarına; araştırma ile bütünleşik eğitime ve topluma katkıya önem ve öncelik verilmiştir. Üniversitemizin bir yandan güçlü olduğu alanlarda, etkisi yüksek araştırmalarını artırarak sürdürmesi stratejisi benimsenirken, diğer yandan yeni gelişen alanlarda da yetkinlikleri ile uyumlu ve öncü rol oynaması hedefi ortaya konulmuştur. ODTÜ’nün Ankara, Erdemli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşkeleri ve Teknokent’in içinde yer aldığı ekosistemin hedeflerine erişimi için tüm kaynaklarının güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği ve etkileşim stratejik planımızın diğer öncelikleridir. Plan’ımızı tamamlamak kadar, gerekliliklerini yerine getirmek, gerçekleşmesini izlemek ve değerlendirmek de önemlidir. Bunun için altyapımız ve ilgili mekanizmalarımız, tüm birimlerimizi kapsayarak güçlendirilecektir. Bu konuda, hepimize düşen sorumluluğu başarıyla yerine getireceğimize inanıyorum.

  Stratejik Plan hazırlığımıza kurul, komite, çalışma grubu, destek ekibi içinde yer alarak, konferanslarında görev üstlenerek; Plan metninin gözden geçirilmesi, sunumu ve baskısı için çalışarak katkıda bulunan tüm mensuplarımız; çeşitli yollarla görüş ve önerilerini paylaşan öğrencilerimiz, akademik ve idari çalışanlarımız, mezunlarımız ile kurum ve kuruluş temsilcisi dış paydaşlarımıza çok teşekkür ederim.

  Saygılarımla.

   

                                                                                        Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK

                                                                                                        Rektör

 • A1- Ulusal ve uluslararası öğrenciler için eğitim öğretim kalitesini sürdürülebilir şekilde artırmak

  A2- Ulusal ve uluslararası ölçeklerdeki değişimlere ve ihtiyaçlara uyum sağlayabilen, sürdürülebilir, yenilikçi araştırma çalışmaları geliştirmek

  A3- Nitelikli akademik ve idari iş gücünü oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak

  A4- Kurumsal kaynakları önceliklendirmek ve güçlendirmek

  A5-Üniversitenin toplumsal katkı etkisini ve uluslararasılaşma kapasitesini güçlendirerek sürdürmek

 • H1.1- Üniversitenin eğitim öğretim programlarının işleyişini belirleyen eğitim politikalarını güncellemek, yeni politikalar geliştirmek ve uygulamak

  H1.2- Tüm alanlarda temel eğitim derslerini (servis derslerini), seçmeli dersleri ve İngilizce akademik yazma ve konuşma becerilerini daha etkin ve verimli hale getirmek

  H1.3- Etkin bilgilendirme yoluyla nitelikli öğrencileri ODTÜ’ye çekmek ve Üniversiteye gelen öğrenciler için uyumu arttırıcı ve yönlendirici öğrenci danışmanlık sistemi kurmak

  H2.1- Çok disiplinli, disiplinlerarası ve iş birliklerine dayalı araştırmaları nicelik ve nitelik bakımından geliştirmek ve toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamak

  H2.2- Ulusal ve uluslararası kamu/özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri yoluyla yürütülecek araştırma çıktılarının sosyal, ekonomik ve akademik etkilerini ulusal ve uluslararası ölçeklerde artırmak ve yaygınlaştırmak

  H3.1- Kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak nicelik ve niteliklerde ulusal ve uluslararası insan kaynağı çekmek

  H3.2- Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine destek vermek

  H3.3- Çalışanların genel iyilik halini korumaya yönelik uygulamalar yapmak

  H4.1- Öz gelirleri ve Döner Sermaye gelirlerini artırmak

  H4.2- Yerleşkelerimizin özgün mekânsal ve mimari yapısı ile zengin orman, bozkır, deniz ve göl ekosistem bütünlüğünü ve biyo-çeşitliliğini korumak ve mekânsal kullanım gereksinimlerini sürdürülebilir, akıllı, dayanıklı ve engelsiz yerleşke yaklaşımları çerçevesinde karşılamak

  H4.3- Bilişim hizmetleri yönetiminin etkinliğini ve etkisini paydaş beklentileri göz önüne alınarak artırmak

  H5.1- Yürütülen toplumsal katkı faaliyetlerini ulusal ve uluslararası boyutta çeşitlendirerek sürdürmek

  H5.2- Üniversitenin uluslararasılaşma yapılanmasını geliştirmek

  H5.3- Üniversitenin uluslararasılaşma kapasitesini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]