2023-2027 dönemi Batman Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Stratejik planlar; kurumların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için takip edilecek yöntemleri içeren dokümanlar olup geleceğe dair bir vizyon oluşturmak ve bu vizyona uygun hedefler ile ölçülebilir göstergeler belirlemektedir.

  Batman Üniversitesi kurulduğu 2007’den bu yana önemli gelişmeler göstermiştir. Bugün 1 enstitü, 10 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 18 araştırma ve uygulama merkezinde, 435 akademik ve 536 idari personel ile hizmet vermektedir. Üniversitemiz, kuruluşundan itibaren bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetler ve topluma katkı sağlayan uygulamaları ile ülkemize ve bölgemize katma değer üreten üniversiteler arasında yerini almıştır.

  Batman Üniversitesi kurumsal gelişimi ve potansiyeli ile önümüzdeki dönemde ‘’Bilgiyi Enerjiye Dönüştüren Üniversite’’ mottosu ile bulunduğu coğrafi konumuna uygun bir şekilde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ‘’Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’’ ile 2021 yılında ‘’Enerji’’ alanında Pilot Üniversiteler arasında yerini almıştır. Bu bağlamda özellikle eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve projeler yoluyla ‘’enerji’’ alanında uzmanlaşma hedefine yönelik ulusal ve bölgesel kalkınma ve araştırma sonuçlarının toplum yararına uygulanması konusunda sürdürülebilir stratejiler geliştirilecek ve uygulanacaktır.

  Batman Üniversitesi kalite yönetim süreçlerini; akademik, idari çalışanları ve kurulları yoluyla gerçekleştirerek katılımcı ve etik değerlere bağlı “kurumsallaşma” yolunda büyük çaba göstermektedir. Bu vizyonla yola çıkan üniversitemiz, 2023-2027 dönemini kapsayan üçüncü kurumsal Stratejik Planını da bu doğrultuda hazırlamıştır. Stratejik plan çerçevesinde kaynakların eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, girişimcilik ve toplumsal hizmet alanlarında etkin, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacak, hesap verme sorumluluğu ile saydamlık güçlendirilmiş olacaktır.
  Kalite odaklı stratejik yönetim ve stratejik planlama yaklaşımlarından yararlanarak hazırlanan stratejik planın; hedef, amaç ve göstergelerinin belirlenmesinde, üniversitemiz faaliyetlerinin sürekli olarak iyileştirilmesine, kurum kalite güvence sisteminin ve kurum kültürünün oluşturulması ile güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik bir yol izlenmiştir.

  Batman Üniversitesini ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen akademik kurumlardan biri haline getirmek; ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç ve gerçeklerine uygun olarak hazırlanmış, bilimsel temele dayalı bir yol haritası ile mümkün olabilecektir. Söz konusu yol haritasının en önemli aşamalarından biri stratejik plan oluşturulmasıdır.

  Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu stratejik planlama ve performans esaslı program bütçelemeyi öngörmüş ve kamu kuruluşları için stratejik planlamayı zorunlu kılmıştır. Kanunun 9. ve 41. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde yer alan hususlara uygun olarak, Üniversitemiz 2023-2027 dönemini kapsayan Stratejik Planı titizlikle ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

  Üniversitemizin 2023-2027 dönemini kapsayan Stratejik Planını kamuoyuna ve paydaşlarımıza sunarken planın hazırlanma sürecinde katkı sunan tüm paydaşlarımıza, emeği geçen akademik ve idari personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

  Saygılarımla…

  Prof. Dr. İdris DEMİR
  Batman Üniversitesi Rektörü

 • A1- Mesleki yeterlilik sahibi, nitelikli ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesine yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak

  A2- Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini artırmak

  A3- Eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerinin girişimcilik fikri ile ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi sağlamak

  A4- Eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüştürülmesini sağlamak

  A5- Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

 • H1.1 Lisansüstü eğitim program sayısını ve niteliğini artırmak

  H1.2 Ön lisans, lisans eğitim program sayısını ve niteliğini artırmak

  H1.3 Uluslararası işbirliğini ve uluslararası öğrenci sayısını artırmak

  H1.4 Öğrenme kaynaklarının zenginleştirilmesi ve erişebilirliğini artırmak

  H1.5 Uzaktan eğitim faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini artırmak

  H2.1 Enerji alanında ihtisaslaşmaya yönelik bilimsel yayın ve projelerin etkinlik, etkililik ve verimliliğini artırmak

  H2.2 Bilimsel yayınların etkinlik, etkililik ve verimliliğini artırmak

  H2.3 Bilimsel araştırma projelerinin etkinlik, etkililik ve verimliliğini artırmak

  H2.4 Kamu, üniversite sanayi işbirliğine yönelik araştırma-geliştirme projelerin etkinlik, etkililik ve verimliliğini artırmak

  H2.5 Araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik fiziki altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

  H3.1 Öğrencilere yönelik girişimcilikle ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri geliştirilecektir

  H3.2 Akademik personele yönelik girişimcilikle ilgili faaliyetler geliştirilecektir

  H3.3 Topluma yönelik girişimcilikle ilgili faaliyetler geliştirilecektir

  H4.1 Topluma katkı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK'lar ile işbirliğinin geliştirilmesi

  H4.2 Toplumsal sorunlara yönelik proje ve faaliyetler artırılacaktır

  H4.3 Mezunlara ve toplumun tüm kesimlerine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim ve faaliyetlerin nitelik ve niceliğini artırmak

  H5.1 Personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik mesleki, sosyal ve kültürel etkinlikleri ve memnuniyet düzeyini artırmak

  H5.2 Öğrenci yaşamına yönelik faaliyetleri iyileştirerek öğrenci memnuniyetini artırmak

  H5.3 Kurumsal ve yönetsel hizmetlere yönelik bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirmek

  H5.4 Kurumsal ve yönetsel hizmetlere yönelik fiziki altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

  H5.5 Kalite yönetim sistemi kapsamında kurumsal kalite kültürünü geliştirmek ve etkinliğini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]