2023-2027 dönemi Erzurum Teknik Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), uzun vadede sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek için en doğru yolun stratejik bilinç ile gerçekleşeceğinin farkında olan bir üniversite olarak 12 yıldır varlığını devam ettirmektedir. Bu doğrultuda geleceğine ışık tutan ve tüm mensupları tarafından benimsenmiş araştırma üniversitesi vizyonuna adım adım ilerlerken, bulunduğu toprakların binlerce yıllık kültüründen harmanlanarak ortaya çıkan evrensel misyonu, üniversitemizi bir bilim yuvası haline getirmiştir. Üniversitemiz bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçları tespit ederek bir sistematik çerçeve içerisinde farklılaşma rotasını belirlemekte ve bu yolda bilinçli bir şekilde yol almaktadır.

  Bilginin öneminin tartışmasız olduğu çağımızda üniversiteler, gelecek nesilleri yetiştirmenin yanı sıra bulundukları bölgelerin gelişimine büyük katkılar sunmaktadır. Bu katkılar bazen toplumsal hayatı kolaylaştıracak bir inovasyon olurken, bazen de sosyo-ekonomik katkılar olarak gerçekleşmektedir. Buna karşın rekabet şiddetinin artmasıyla birlikte üniversiteler rotasını çizerken zorlanmakta ve tüm paydaşlarıyla ortak bir akıl üretmek için çabalamaktadırlar. Bu rekabetten başarılı çıkmanın tek yolu fayda sağlayacak farklılıkları ortaya koymaktır. Bu farklılıklar ise tüm paydaşların katılımıyla oluşturulacak stratejik planlardan geçmektedir. Nitekim sürdürülebilir rekabet üstünlüğü hem üniversitemiz hem de bölgemiz için hayati bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda doğru bölümlerin açılması, etkin bir sanayi iş birliğinin kurulması, toplum-üniversite etkileşiminin artırılması; oluşturacağımız stratejik planın başarı anahtarını bizlere sunacaktır. 2010 yılında kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi, kurumsal kültürünü sürdürerek geleceğini şekillendirdiği 3. Stratejik Plan’ı ile 2023-2027 yıllarına ilişkin hedeflerini ortaya koymaktadır. Üniversitemizin tüm iç birimlerinin katılımının yanı sıra dış paydaşların görüşleri alınarak oluşturulan bu plan, ortak aklın ürettiği bir yol haritasıdır.

  Henüz 12 yıllık bir geçmişe sahip olan üniversitemiz, değişen ve gelişen dünya gerçeklerini de göz önüne alarak her geçen gün yeteneklerini geliştirmektedir. Bu bağlamda modern ve evrensel olmak üniversitemizin ana hedeflerinin omurgasını teşkil etmektedir. Bu kurulan esnek organizasyonel yapı sayesinde yeni birimlerin uluslararası standartlarda görev yapması sağlanmaktadır. Özellikle uluslararası kabul gören değerlendirme ve sıralama kuruluşlarından alınan geri bildirimleri önemsemekte ve hedefler bunlara göre şekillenmektedir.

  2019 yılının son günlerinde ortaya çıkan ve hâlen devam eden pandemi, şüphesiz birçok parametreyi derinden etkilemiş ve bu parametrelerin sorgulanmasına sebep olmuştur. Pandemi ile beraber değişimlerden etkilenen kurumların başında eğitim kurumları gelmektedir. Üniversitemiz geleceğin dijitalleşmede şekilleneceğini öngörmüş ve bu öngürüyle hareket ederek daha pandemi başlamadan hibrit eğitim modellerine geçişi sağlayacak altyapıyı oluşturmuştur. Söz konusu durum ise pandemi öncesinde gerek öğrencilerimizin gerek akademik personelimizin online eğitime oryante olmasını sağlayarak memnuniyet düzeylerini yükseltmiştir. Üniversitemiz dijitalleşmeyi yakından takip etmekte ve henüz eğitimde yeni ortaya çıkan online seçenekleri yakından izlemektedir. Bu durum üniversitemizin eğitim ile ilgili farklılaşma stratejileri arasında yer almaktadır. Araştırma üniversitesi olma hedefine emin adımlarla yürüyen üniversitemiz, ulusal ve uluslararası ölçekte Ar-Ge projeleri geliştirmeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra 2023-2027 Stratejik Plan’ı ile üniversitemiz topluma katkı sağlamak; evrensellik, girişimcilik kazandırmak gibi ana amaçlar doğrultusunda hedef kartlarını ortaya koymuştur.

  2023-2027 Stratejik Plan’ın hazırlanmasında büyük bir çaba harcayan kurul üyelerimize, toplantılara katılarak görüşlerini paylaşan dış paydaşlarımıza, büyük emek sarf eden çalışanlarımıza, varlığıyla bize güç veren öğrencilerimize ve mezunlarımıza şükranlarımı sunarım.

  “ETÜ 2023-2027 Stratejik Plan”ın başta üniversitemiz olmak üzere bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  Prof. Dr. Bülent Çakmak

  Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

 • A1- Ulusal öncelikleri, ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alan; araştırma üniversitesi vizyonumuzla uyumlu dijital öğretim teknolojileri destekli öğrenme yaklaşımlarını önceleyen eğitim süreçleri geliştirmek.

  A2- Toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülebilir bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetlerini nicelik ve nitelik olarak artırmak.

  A3- Girişimcilik ekosistemini desteklemek.

  A4- Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde topluma katkı sağlayabilecek faaliyetleri artırmak.

  A5- Üniversitenin insan kaynaklarını, altyapı, idari ve mali potansiyelini geliştirmek.

 • H1.1 Ulusal ve uluslararası görünürlüğü artırarak lisans ve lisansüstü eğitim öğretimde tercih edilen üniversite olmak

  H1.2 Lisans ve lisansüstü eğitimde dijital teknolojilerle desteklenmiş program sayısını artırarak evrensel ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmek

  H1.3 Öğrenci, akademik ve idari personele yönelik ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile hareketliliği artırmak

  H1.4 Sunulan nitelikli eğitimi sürdürülebilir kılmak, eğitim-öğretimin iyileştirilmesine yönelik dijital teknoloji ve fiziki altyapıyı güçlendirmek

  H2.1 Toplumun temel sorunlarını tespit ederek bu sorunlara çözümler üretecek bilimsel yayın sayısını ve niteliğini artırmak

  H2.2 Laboratuvarlar ile uygulama-araştırma merkezlerinin sayısını artırmak ve fiziki/teknolojik altyapılarını güçlendirerek akreditasyonlarını yaygınlaştırmak

  H2.3 Kamu-üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve çıktısı toplumsal/ekonomik değere dönüştürülebilir ortak proje sayısını ve niteliğini artırmak

  H2.4 Uluslararası ve Avrupa Birliği çerçeve programlarına yönelik bilimsel araştırma projelerinin sayısını artırmak

  H2.5 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. nihai ürüne yönelik proje sayılarını artırmak

  H3.1 Üniversite genelinde girişimcilik, inovasyon vb. alanlara müfredatlarda yer vermek

  H3.2 Öğrencileri nitelikli projelere teşvik etmek ve girişimci öğrencileri desteklemek

  H3.3 Üniversite genelinde girişimcilik temalı faaliyet sayısını artırmak

  H3.4 Öğretim elemanlarını teknokent vb. merkezler bünyesinde faaliyetlere teşvik etmek ve desteklemek

  H4.1 Öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek

  H4.2 Üniversitenin akademik ve fiziki varlıklarını toplumsal fayda yaratmaya dönük olarak dış paydaşların kullanımına açmak

  H4.3 Toplumun her kesimi için yaşam boyu öğrenmeye imkân veren programlar geliştirmek

  H5.1 İç ve dış paydaşların iş birliğine açık yönetim anlayışını geliştirmek

  H5.2 Devam etmekte olan fiziki yapılanmayla beraber eğitim, spor ve sosyal alanları geliştirmek

  H5.3 Altyapı, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla kampüs alanını daha düzenli ve yeşil hale getirmek

  H5.4 Kurumsal aidiyeti güçlendirme ve kurum kültürünü geliştirmek

  H5.5 Güçlü bir altyapıya sahip yönetim bilgi sistemi kurmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]