2023-2027 dönemi Mersin Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz, bilim ve çağdaşlığın ışığında üstlendiği görevleri yerine getirme yolunda, geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizi çağın bilgi ve becerileriyle donanmış, evrensel değerler ile milli ve manevi kültürü benimsemiş, edindiği kuramsal bilgiyi pratiğe dönüştürebilme yeterliliğine sahip, çalışkan, üretken, yaratıcı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirme hedefinde ilerlemektedir.

  Üniversitemizi bilimsel ve evrensel normlar çerçevesinde ülkemiz ve bütün insanlık için faydalı bilim üreten bir kurum haline getirmek hepimizin en temel görevidir. Bu görevleri yerine getirirken bilimde öncelik, üreteni desteklemek ve liyakat en temel ilkemiz olacaktır. En önemli hedefimiz Üniversitemizin başarı grafiğini daha da yükseğe çıkararak, mevcut konumdan her yönü ile daha ileriye taşımak olacaktır.

  Üniversitemizin stratejik planının hazırlanması, analiz ve proje süreçlerinin tamamlanması noktasında gerekli çalışma ve faaliyetleri yürüten tüm kurullarımıza, kişilere en kalbi teşekkürlerimi sunuyor, uygulanacak olan stratejik planın kurumumuzu daha güçlü noktalara taşıyarak öncü bir üniversite olma yolunda katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.

  Saygılarımla.                                                                                                      

  Prof. Dr. Erol YAŞAR

  Rektör

 • A1- Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek

  A2- Bilgi, teknoloji ve sanat eserleri üretimini ve kalitesini arttırmak

  A3- Paydaşlara ve topluma katkı sunmak

  A4- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek

  A5- Bilginin üretime dönüşmesini sağlamak

 • H1.1- Lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı öğrenci niteliği artırılacaktır.

  H1.2- Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci niteliği arttırılacaktır.

  H1.3- Eğitimde dijital teknolojileri (mobil öğrenme, yeni nesil LMS, yapay zekâ, açık içerik vb.) etkili şekilde kullanılacaktır.

  H1.4- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı arttırılacaktır.

  H1.5- Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim işbirlikleri geliştirilecek, değişim programlarına katılım arttırılacaktır.

  H2.1- Bilimsel araştırma projeleri sayısı ve niteliği arttırılacaktır.

  H2.2- Bilimsel yayınların ve etkinliklerin sayısı artırılacak ve niteliğini geliştirilecektir.

  H2.3- Sanat eserleri üretimini arttırılacak ve kalitesi geliştirilecektir.

  H3.1- Öğrencilere sunulan fiziki ve sosyal destek hizmetleri geliştirilecektir.

  H3.2- Topluma yönelik faaliyetleri geliştirerek, üniversite ile paydaşları arasındaki iletişim arttırılacaktır.

  H3.3- Sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetini öne çıkaran, erişilebilir ve etkili olarak sunulmasını sağlanacaktır.

  H4.1- Eğitim-öğretim fiziki alt yapısı geliştirilecek, donanımları iyileştirilecektir.

  H4.2- Kütüphane eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güçlendirilecek ve verilen hizmetin kalitesi artırılacaktır.

  H4.3- Yerel ağ ve internet hizmetleri ile teknik destek hizmetleri geliştirilecek ve kalitesi arttırılacaktır.

  H4.4- İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarını güçlendirerek personelin yetkinliği arttırılacak ve hizmet içi eğitimlerle sürekliliği sağlanacaktır.

  H4.5- Üniversitenin mali ve mali olmayan yönetim yapısı güçlendirilip yönetim bilgi sistemi kurulacaktır.

  H5.1. Girişimcilik kültürü geliştirilecek ve farkındalığı yaygınlaştırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]