2023-2027 dönemi Sinop Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılması kapsamında 2007 yılında kurulan Üniversitemiz; 12 binin üzerinde öğrencisi olan, sahip olduğu 9 Fakülte, 1 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulu ile 13 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 589 akademik, 551 idari personeli ile yeni fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve yeni bölümler açmaya devam ederek gelişmesini
  sürdürmekte olan bir üniversitedir.

  Kamu kurumları için, geçmişinden güç alarak geleceği yönlendirme gayreti; yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olmakla birlikte geçmiş dönemlerin iyi analiz edilmesi, kurumun yeterince tanınması ve geleceğe yönelik hedef ve stratejilerinin belirlenmesi, kurumun başarısı açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda stratejik planlama, kurum veya kuruluşların mevcut durumlarından, misyonlarından ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler saptamaları ve ölçülebilir göstergeler geliştirerek başarılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsayan katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımı olarak tanımlanabilir.

  Çağımızın yönetim anlayışı, kamu hizmetlerinin ölçülebilir ilkelere ve standartlara kavuşturulmasını, belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesini öngörmektedir. Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birçok kurumun yanı sıra üniversitelere de hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kurumun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşılmak istenen hedeflerini ortaya koyan bir yönetim tekniği olarak stratejik planlama; Üniversitemizin amaçlarının, hedeflerinin oluşturulmasında ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

  Stratejik plan çalışmaları kurumun sahip olduğu stratejik yönetim anlayışının bir sonucu olarak karşımıza çıkarken doğal olarak bir süreç şeklinde ele alınması gereken ve uzun dönemli çaba ve gayret gerektiren çalışmalar bütünü olarak da düşünülmelidir.

  Üniversitemiz, akademik ve idari birimlerin katılımı ile ilke ve değerlerimiz göz önünde bulundurularak 2023-2027 dönemini kapsayan 3. stratejik plan hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Çalışmaların sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi için öncelikle bir “İç Genelge” yayınlanmış ve “Üniversite Strateji Geliştirme Kurulu” ile bu kurula yardımcı olması amacıyla Üniversite “Stratejik Planlama Ekibi” ve “Stratejik Plan Çalışma Grubu’’ oluşturulmuştur.

  Benimsediğimiz temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin Üniversitemizin misyon ve vizyonunu oluşturduk. Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptanarak performansımızı, belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izlenilmesini ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 2023-2027 stratejik planı Kanun ve Üst Politika Belgelerinin üniversitelere vermiş olduğu yükseköğretim, hayat boyu öğrenme, araştırma-geliştirme ve yenilik, yönetim-destek faaliyetleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Temel olarak eğitim ağırlıklı olan üniversitemiz, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında da faaliyetlerini geliştirmektedir.

  Yoğun bir emek ve sahiplenmeyle hazırlanan 2023-2027 dönemi 3. stratejik planının Üniversitemizce başarı ile uygulanacağına inanarak Üniversitemize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor, çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve dış paydaşlarımıza verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum.

  Prof. Dr. Nihat DALGIN
  Rektör

 • A1- Nitelikli ve özgün bilimsel araştırmalar yaparak bölge ve ülke için katma değer üretmek

  A2- Hayat boyu öğrenme ve sosyal sorumluluk bilinci ile yürütülecek çalışmalar yoluyla toplumsal gelişime katkı sağlamak

  A3- Alanında yetkin akademisyenler ile mesleki yeterlilik sahibi, kişisel ve sosyal gelişime açık mezunlar yetiştirmek

  A4- Kurumsal altyapı kapasitesini güçlendirmek

 • H1.1- Araştırmanın ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olanaklarını artırmak

  H1.2- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısını dönem sonuna kadar %20 artırmak

   H1.3- Araştırmaya ayrılan mali kaynakları artırmak

  H2.1- Hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlerin sayısını dönem sonuna kadar %25 artırmak

   H2.2- Sosyal sorumluluk ve çevre odaklı yapılan projelerin sayısını ve kalitesini artırmak

   H3.1- Yükseköğretim programlarının doluluk oranını %80’in üzerinde sürdürülebilirliğini sağlamak

  H3.2- Öğrencilerin akademik gelişimini destekleyerek niteliğini artırmak

  H3.3- Eğitim-öğretimde uluslararasılaşma düzeyini artırmak

  H3.4- Öğretim elemanlarının mesleki gelişimini destekleyerek niteliğini artırmak

  H3.5- Öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak

  H5.1- Fiziki altyapı kapasitesini dönem sonuna kadar %25 artırmak

  H5.2- Kütüphane hizmet kapasitesini her yıl %5 artırmak

  H5.3- Öğrencilere yönelik hizmet altyapısını güçlendirmek

  H5.4- Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerin idari personel ihtiyacını karşılamak ve niteliğini geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]