2023-2027 dönemi Siirt Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Uluslararası standartlarda sonuç odaklı yönetim ve performans esaslı bütçeleme yaklaşımının temelini Stratejik Planlar oluştur-maktadır. Söz konusu bütçe sistemiyle, stratejik planda belirlenen amaç, hedef ve öncelikler ile bütçelerde tahsis edilen kaynakların kullanımı sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar ilişkilendirilmektedir. Bu kapsamda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birçok kurumun yanı sıra üniversitelere de stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bir kurumun; neredeyiz, nereye gitmek istiyoruz, gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz, gibi soruları ile hedefleri ortaya koyan bir yönetim modeli olan stratejik planlama, Üniversitemizin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlemesine yardımcı olacaktır. Stratejik plan çalışmalarımız genelge ile duyurulmuş, gerekli komisyonların oluşturulması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile başlamıştır. Her birimin kendi stratejik planını oluşturduğu, geniş kapsamlı ve tabandan gelen katılımcılık anlayışı üniversitemiz stratejik planına yansıtılmıştır. Hazırlanan 2023-2027 Stratejik Planı, üniversitemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir. Siirt Üniversitesinin bölgesel ve ulusal kalkınmayı önceleyerek araştırmalarla sürdürülebilir toplum inşasına katkı sağlayan, uluslararası bir üniversite vizyonu ile hedeflerinin belirlendiği bir yol haritası olan stratejik planın uygulanması büyük bir önem taşımaktadır. Siirt Üniversitesinin belirlediği kalite standartlarına ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağını düşündüğüm bu planın hazırlanmasında özveriyle çalışan Stratejik Plan Komisyonunu, birimlerdeki Stratejik Plan Ekiplerini, Kalite Komisyonu Takım Başkanlarını ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarını tebrik ederim.

 • Amaç 1- Rekabetçi, yenilikçi ve nitelikli eğitim hizmeti sunmak

  Amaç 2- Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile paydaşlarının beklentilerini karşılayan bir üniversite olmak.

  Amaç 3- Başta Siirt ili olmak üzere bölgenin ve ülkenin tarım ve hayvancılık alanında gelişmesine katkı sağlamak.

  Amaç 4-Eğitim-öğretim ve Ar-Ge alanları başta olmak üzere, yürüttüğü tüm faaliyetlerle bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak.

  Amaç 5- Kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinlik ve verimliliği artırmak.

 • Hedef 1.1 Öğrenci sayısını arttırmak

  Hedef 1.2 Öğretimde hizmetlerin kalitesini arttırmak

  Hedef 2.1 Bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilik ve tasarım alanlarında etkin politika ve stratejiler geliştirmek

  Hedef 2.2 Bilim ve teknoloji alanında proje ve patent/faydalı model ortaya koymak.

  Hedef 2.3 Ulusal ve uluslararası alanda yayın yapan bir üniversite olmak

  Hedef 3.1 Başta Antep fıstığının Siirt çeşidi olmak üzere bölgede bulunan tarım ürünlerinin ıslah edilerek verimlilik artışı sağlamak

  Hedef 3.2 Hayvancılık alanında İhtisaslaşma için gerekli alt yapının oluşturulmasıyla bölge ve ülke hayvancılığına katkı sağlamak için gerekli faaliyetleri yürütmek.

  Hedef 3.3 İhtisaslaşma ile birlikte hayvan ırklarında yapılan ıslah çalışmaları ve hayvan hastalıklarına karşı koruyucu tedbirler alınarak verimlilik artışı sağlamak.

  Hedef 4.1 Üniversitemiz tarafından paydaşlarına sunulan ürün ve hizmetlerin nicelik ve niteliğinin artırılması

  Hedef 5.1 Yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate alarak tüm birimlerimizin kurumsal kapasitesini geliştirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]