2023-2027 dönemi Hacettepe Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kurulduğu 1967 yılından günümüze, elli beş yıllık bir geçmişe sahip olan Üniversitemiz, dünyanın köklü üniversiteleri ile kıyaslandığında kısa bir maziye sahip olmasına rağmen eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında önemli başarılara imza atmış ve rekabetçi bir konuma ulaşmıştır. Kurulduğu günden bu yana “Daha ileriye... En iyiye…” vizyonu ile hareket eden üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından da tescillenen “Araştırma Üniversitesi” kimliğiyle önümüzdeki yıllarda da çalışmalarına, araştırmaya dayanan eğitim ve öğretim vurgusu ile güçlü bir şekilde devam edecektir. Üniversitemizin elli beş yılda geldiği noktanın korunabilmesi, kurumsallaşmış bir yapının ve hizmet standartlarının oluşturulabilmesi ve garanti altına alınabilmesi için yükseköğretim alanında artan ulusal ve uluslararası rekabet ortamında profesyonel bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesi gerektiği şüphesizdir. Bu nedenle Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planı bu anlayışa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede hazırlanan planın sahip olduğu temel perspektif; - Önümüzdeki yıllarda yükseköğretim alanına stratejik yönetim ve kalite güvencesinin damga vuracağı değerlendirilmiş ve üniversitemizin görev alanı ile gelecek hedeflerine uygun stratejilerin hayata geçirilmesini garanti altına alabilmek için bütüncül ve kurumsal yapımıza uygun bir kalite güvence sisteminin hayata geçirilmesi, üniversitemizin kurumsal kapasitesinin sonuç ve kalite odaklı olarak geliştirmesi, paydaşların karar alma süreçlerine katılımı artırılarak sürdürülebilir ve bütünleşik kalite güvence sisteminin kurulması, - Üniversitemizin eğitim ve araştırma alanında göreceli olarak sahip olduğu güçlü konumu daha da geliştirecek planlama, uygulama, izleme ve sürekli iyileştirmeye yönelik bir işleyişin tüm ilgili süreçlere hâkim kılınması, - Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğinin fiziksel, teknolojik altyapı ve öğretim yetkinlikleri güçlendirerek geliştirilmesi, araştırmayı ve girişimciliği destekleyen eğitim programlarının yaygınlaştırılması, akreditasyon ve uluslararasılaşmaya yönelik gelişimin desteklenmesi, - Bilimsel yayın, patent, faydalı model ve tasarım tescil sayısı ile ticarileşen patent sayılarını artıracak şekilde araştırma alt yapısının geliştirilmesi, araştırmacıların desteklenmesi, genç araştırmacıların niteliğinin geliştirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi Oldukça uzun, zahmetli ve çok paydaşlı stratejik planlama hazırlık sürecini sabırla ve özenle sürdüren başta Strateji Geliştirme Kurulu, Anket Hazırlama Grubu, Çalıştay Grubu ve Yazım Grubu üyelerine, Koordinasyon Kurulu Üyelerine, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeline ve “Daha ileriye, En iyiye…” ulaşmak için çıktığımız bu yolda hep beraber yürüdüğümüz tüm Hacettepelilere teşekkür eder, 2023-2027 Stratejik Planımızın başarılara vesile olmasını temenni ederim.

 • AMAÇ 1: Eğitim ve öğretimin niteliğini teknolojik, dinamik ve sürdürülebilir yaklaşımlarla güçlendirmek

  AMAÇ 2: “Araştırma Üniversitesi” niteliğini güçlendirmek

  AMAÇ 3: Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek

  AMAÇ 4: Kalite odaklı kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

  AMAÇ 5: Toplumsal hizmetin kapsam ve niteliğini geliştirmek

 • AMAÇ 1: Eğitim ve öğretimin niteliğini teknolojik, dinamik ve sürdürülebilir yaklaşımlarla güçlendirmek Stratejik Hedef 1.1.: Eğitim ve öğretimde uluslararası güncel eğilimler dikkate alınarak fiziksel, teknolojik altyapı ve öğretim yetkinlikleri güçlendirilecektir. Stratejik Hedef 1.2.: Eğitim ve öğretim; kalite odaklı, bilimsel ve toplumsal değişimlere, ulusal hedef ve politikalara uygun şekilde geliştirilecek ve öğrencilerin bilimsel gelişimi ve toplumsal yaşama uyumları desteklenecektir. Stratejik Hedef 1.3.: Küresel rekabetin gerektirdiği yetenekleri dikkate alan, araştırmayı ve girişimciliği destekleyen, çok disiplinli ve akredite eğitim öğretim programları yaygınlaştırılacaktır. Stratejik Hedef 1.4.: Diploma programlarının niteliği ve tanınırlığının artmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Stratejik Hedef 1.5.: Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uluslararasılaşmasına yönelik programlar desteklenecektir. AMAÇ 2: “Araştırma Üniversitesi” niteliğini güçlendirmek Stratejik Hedef 2.1.: Prestijli bilim/sanat dergilerinde Hacettepe Üniversitesi adresli yayın sayısı artırılacaktır. Stratejik Hedef 2.2.: Bilimsel araştırma projelerinin sayısı artırılacaktır. Stratejik Hedef 2.3.: Araştırma laboratuvarlarının fiziki koşulları ve makine-teçhizat olanakları geliştirilecektir. Stratejik Hedef 2.4.: Araştırmacı niteliği geliştirilecektir. AMAÇ 3: Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek Stratejik Hedef 3.1.: Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler artırılacaktır. Stratejik Hedef 3.2.: Üniversite kaynaklı toplam patent, faydalı model ve tasarım tescil sayısı ve ticarileşen patent sayısı artırılacaktır. AMAÇ 4: Kalite odaklı kurumsal kapasiteyi geliştirmek Stratejik Hedef 4.1.: Sürdürülebilir ve bütünleşik kalite güvence sistemi güçlendirilecektir. Stratejik Hedef 4.2.: Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS) geliştirilecektir. Stratejik Hedef 4.3.: İnsan kaynakları yönetişim süreçleri geliştirilecektir. Stratejik Hedef 4.4.: Paydaş katılımı güçlendirilecektir. Stratejik Hedef 4.5.: Mali yönetim yapısı, personel, birim, hizmet ve kurum performansı izlenerek, etkinlik ve etkililik düzeyi artırılacaktır. AMAÇ 5: Toplumsal hizmetin kapsam ve niteliğini geliştirmek Stratejik Hedef 5.1.: Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen bireylerin eşit ve adil bir şekilde sosyal entegrasyonu ve üniversite hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacaktır. Stratejik Hedef 5.2.: Sağlık hizmet sunumunun ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre kalitesi, çeşitliliği ve sürekliliği güçlendirilecektir. Stratejik Hedef 5.3.: Üniversitenin her alanda yürüttüğü faaliyetlere ait çıktıların topluma ulaştırılması ve toplumsal kazanımların üniversiteye geri döndürülmesi sağlanacaktır. Stratejik Hedef 5.4.: Sanat, tasarım, spor, çevre ve kültürel alanda yapılan faaliyetlerin kapsam ve kalitesi artırılarak daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]