2023-2027 dönemi Şırnak Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitelerin görevi; eğitim ve öğretimin yanı sıra bilimsel çalışma yapmak, araştırma kadroları oluşturmak, bu kadrolarla uluslararası bilimsel düşünce ve araştırmalardan elde ettiği bilgi ve ürünleri ülke ve tüm insanlığın yararına sunmak ve toplumsal, kültürel, ekonomik yaşamın zenginleşme sürecine katkıda bulunmaktır. Üniversitemiz; fiziki, teknolojik ve akademik imkânları artırarak gençlerimizi en iyi şekilde eğitmeyi ve onları, sosyal, kültürel, sportif bakımdan donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ülkemizde yeni bir kamu yönetimi anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayışın yeni ve önemli kavramları; stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetimdir. Açık ve şeffaf bir yönetimin gereği olarak yürütülen çalışmaların plan ve programlara uygun olarak yerine getirilmesi, kontrol edilmesi ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması esasları kabul edilmiştir. Bu bağlamda, stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda katılımcı yöntemler esas alınarak üniversitemizin stratejik planı hazırlanmıştır. Yoğun çalışmalar sonucunda oluşturulan “Üniversitemiz 2023-2027 Stratejik Planı”; kurumumuzun sahip olduğu beşerî, mali ve fiziki kaynakları tespit etmede ve bu kaynakların verimli, etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamada üniversite yönetimine ve çalışanlarına bir kılavuz olacaktır. Üniversitemizin gelecek yıllardaki açılımlarını bugünden belirleyebilmek amacıyla, tüm paydaşların aktif katılımlarıyla hazırlanan stratejik planda emeği geçen herkese teşekkür eder, “2023-2027 Stratejik Planı”mızı kamuoyunun bilgisine sunmaktan gurur duyarım. Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN - Rektör

 • Amaç 1: Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirilmesi Amacıyla Eğitim Kalitesini Artırmak

  Amaç 2: Üniversitenin Bilimsel Altyapısını Güçlendirmek ve Akademik Çalışmaları Artırmak

  Amaç 3: Üniversitenin Fiziki Kapasitesini Artırmak

  Amaç 4: Şehrin İktisadi Çevreleriyle İlişkileri Geliştirmek Amacıyla İhtiyaç Duyulan Konularda Danışmanlık Hizmeti Sunmak ve Verimliliği Artırmak

 • Amaç 1: Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirilmesi Amacıyla Eğitim Kalitesini Artırmak Hedef 1.1: Öğrenci Başına Düşen Akademik ve İdari Personel Sayısının Artırılması Hedef 1.2: Eğitim Kapasitesinin Artırılması veya Yaygınlaşması Kapsamında Yeni Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Programların Açılması Hedef 1.3: Ulusal ve Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanan Akademik Personelin ve Öğrencilerin Sayısının Artırılması Amaç 2: Üniversitenin Bilimsel Altyapısını Güçlendirmek ve Akademik Çalışmaları Artırmak Hedef 2.1: Üniversitemizin “Ulusal ve Uluslararası Alan İndeksleri”ne Giren Yayın Sayılarını Artırılması Hedef 2.2: “Bilimsel Araştırma ve Projeler”in Geliştirilmesi Hedef 2.3: Üniversitemizde Bilişim Kaynaklarının Kesintisiz, Güvenli ve Yaygın Olarak Kullanılmasının Sağlanması, Kütüphane Altyapısının Güçlendirilmesi Hedef 2.4: Öğretim Elemanlarına Yurt içi ve Yurt dışı Üniversitelerde veya Araştırma Merkezlerinde Deneyim Kazandırılarak Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Artırılması Hedef 2.5: Üniversite Bünyesinde Akademik Dergi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaç 3: Üniversitenin Fiziki Kapasitesini Artırmak Hedef 3.1: Atölye ve Laboratuvarların Mevcut Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Hedef 3.2: Üniversitemizin Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim ve Öğretim İçin Gerekli Fiziki Altyapının Artırılması Adına Fiziki Mekânların İyileştirilmesini Sağlamak ve 16.000 m² Açık ve Kapalı Alanların Yapılması Amaç 4: Şehrin İktisadi Çevreleriyle İlişkileri Geliştirmek Amacıyla İhtiyaç Duyulan Konularda Danışmanlık Hizmeti Sunmak ve Verimliliği Artırmak Hedef 4.1:Üniversite Bünyesinde Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Kurulması ve Mevcut Merkezlerle Akademik Birimlerin Etkinliğinin Artırılması Hedef 4.2: Şehrin Var Olan Ekonomik Değerlerinin Tanıtımına Yönelik Faaliyetlerin Artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]