2023-2027 dönemi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 no.lu kanunla kurulmuştur.

  Üniversitemiz; Fen-Edebiyat Fakültesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Ziraat Fakültesi'nden oluşan 8 fakülte, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitimin verildiği 1 enstitü (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü); ayrıca 13 adet eğitim uygulama ve araştırma merkezi ile gelişmekte olan bir eğitim kurumudur.

  Üniversitemizin üçüncü stratejik planı olan “2023-2027 Stratejik Planı”yla; devraldığımız köklü eğitim-öğretim geçmişi ve gelecek nesillerin ihtiyaç duyacakları yeni eğitim-öğretim yöntemleri arasında bir köprü kurulması hedeflenmiştir. Lisansüstü programlarımızın süreç iyileştirmeleri ve nitelikli araştırmaların teşvik edilmesiyle hem nitelikli genç araştırmacıların yetiştirilmesi hem de Üniversitemizin araştırma kapasitesinin çok daha güçlendirilmesi sağlanacaktır.

  Stratejik planımız, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarını karşılayabilmek ve gelecek nesillere hitap edebilecek etkinliğe ulaşabilmek için benimsemiş olduğu amaç ve hedeflerle; eğitimöğretim, bilimsel faaliyetler ve kurumsal alt yapısını geliştirecek dönüşümleri başlatmıştır. Üniversitemiz, hesap verebilirlik, şeffaflık kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla stratejik planlamayı temel bir araç olarak benimsemiştir. Bu çerçevede hazırlamış olduğumuz “2023- 2027 Stratejik Planı” ile kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve temel ilkeler doğrultusunda belirlenen misyon ve vizyonunu, stratejik amaçları ve ölçülebilir hedefleri, belirlenen göstergeler ışığında performansları ölçerek sürecin bütününü izlemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

  Üniversitemizin üçüncü stratejik planının hazırlık sürecinde, gerekli planlama ve çalışmaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürüten Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri, Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Üyeleri ile birlikte çalışmalara katkı veren tüm akademik ve idari birimlerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyor; üçüncü stratejik planımızın misyon ve vizyonumuz doğrultusunda güçlü ve ileri noktalara taşıyarak daha saygın bir üniversite olma hedefine büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.

  Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

  REKTÖR

 • Amaç 1: Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Akreditasyon Odaklı Çağdaş Uygulamalar ile Desteklenerek Niteliğinin ve Kalitesinin Yükseltilmesi

  Amaç 2: Paydaşlarla İş birliği Yapılması Doğrultusunda Toplumsal ve Ekonomik Katma Değer Yaratabilen Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarının Yapılması

  Amaç 3: Üniversitemizin Misyonundan Hareketle EğitimÖğretim Ortamında Yenilikçi ve Girişimci Kültürünün Oluşturulması ve Yaygınlaştırılması

  Amaç 4: Bölge/Şehir/Sanayi ve Sektör Temsilcileri ile Üniversite İş Birliğinin Güçlendirilerek Toplumsal Katma Değer Yaratabilecek Faaliyetlerin Hayata Geçirilmesi

 • Hedef 1.1: Eğitim-Öğretim programlarının geliştirilmesi, akreditasyon uygulamalarına ağırlık verilmesi Hedef 1.2: Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının yükseltilmesi

  Hedef 1.3: Öğrenci motivasyonunun artırılması, niteliklerinin yükseltilmesi ve KİYÜ aidiyetinin güçlendirilmesi

  Hedef 1.4: Engelli öğrencilerimiz ve personellerimiz için pozitif ayrımcılık yapmak

  Hedef 1.5: Üniversitenin ulusal ve uluslararası indekslerde görünürlüğünün artırılması bağlamında öğretim elemanı kadrosunun nicelik ve nitelik bakımından güçlendirilmesi

  Hedef 2.1: Araştırma kaynaklarının zenginleştirilmesi ve araştırma kaynaklarını geliştirme altyapısının güçlendirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası destekli proje sayısının artırılması

  Hedef 2.2: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası alanda güçlendirilmesi konusunda Üniversite tarafından düzenlenen etkinlikler ile öğretim elemanlarının bu sürece tam katılımının desteklenmesi

  Hedef 2.3: Kilis'in ihtiyaçlarını gözeterek yerli üretimin teşvik etmek; Zeytincilikte İhtisaslaşma, Zeytin ve Zeytinyağında Butik Markalaşma, Fide ve Fidan Üretimi Eğitimleri verilmesi ile çiftçileri katma değeri yüksek üretim yöntemlerine özendirmek

  Hedef 2.4: Bölgenin ve Kilis'in tarihine, kültürüne yönelik bilimsel araştırmalar yaparak bu çalışmaların odak noktası konumuna gelmek

  Hedef 2.5: Üniversite-Sanayi İş Birliği modelinin hayata geçirilmesi

  Hedef 3.1: Yenilikçi ve girişimci farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim-öğretim programlarının teşvik edilmesi ve sosyokültürel değerlerin bu yönde güçlendirilmesi

  Hedef 3.2: Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yenilikçilik ve girişimcilik çalışmalarının artırılması

  Hedef 3.3: Üniversite tarafından yenilikçilik ve girişimcilik uygulamalarının desteklenmesi ve Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında üst sıralara yerleşmek

  Hedef 3.4: Mezun bilgi siteminin işlevselliğinin artırılması

  Hedef 4.1: Toplumsal katkı uygulamalarının eğitim-öğretim programlarına entegre edilmesi

  Hedef 4.2: Kilis ilinin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak

  Hedef 4.3: Üniversitemizin ve Kilis'in tanıtımına yönelik yerel paydaşlarla birlikte projeler üretmek

  Hedef 5.1: Kurum içi paydaşların (akademik, idari ve öğrenci) nitelik yönünden gelişimini ve kurumsal yönetişimi sağlamak; KİYÜ’lü Olmak imajının güçlendirilmesi

  Hedef 5.2: Kurumsal imajın güçlendirilmesi

  Hedef 5.3: Fiziki altyapı ve üstyapıyı güçlendirerek üniversitemizin hizmet kalitesini yükseltmek

  Hedef 5.4: Çağdaş bilgi işlem teknolojilerinin kullanımını artırmak ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik “Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulması

  Hedef 5.5: Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilerek vizyona ulaşmak üzere öz gelirlerin artırılmasını sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]