2020-2024 dönemi Uşak Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Uşak Üniversitesinin 2020-2024 Stratejik Planının 2023-2024 Dönemi için güncellenmiş sürümüdür.

 • A1- Eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak

  A2- Yenileşim ve girişimcilik odaklı ar-ge faaliyetlerini güçlendirmek

  A3- Deri, tekstil ve seramik alanında bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılmak

  A4- Ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve tercih edilebilirliği arttırmak

  A5- Toplumsal katkı sağlamaya yönelik iş birliklerini ve sosyal sorumluluk hizmetlerini arttırmak

 • H1.1- Eğitim-öğretim niteliğinin geliştirilmesi

  H1.2- Uzaktan eğitim sisteminin etkinliğinin arttırılması

  H1.3- Lisansüstü öğretimin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi

  H1.4- Engeli olan bireyler için gerekli düzenlemelerin yapılması

  H1.5- Kalite anlayışı doğrultusunda kurumsal yapının iyileştirilmesi

  H1.6- Fiziki altyapı ile bilişim altyapısının geliştirilmesi

  H2.1- Üniversitede girişimciliğin geliştirilmesi

  H2.2- Nitelikli ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması

  H2.3- Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin ve projelerinin artırılması

  H2.4- Bilimsel çalışma ve sanatsal etkinlik sayısının artırılması

  H2.5- Araştırma etkinliğinin geliştirilmesi

  H3.1- Üniversite sektör işbirliğinin arttırılması

  H3.2- Deri, tekstil ve seramik tasarım merkezinin faaliyete geçirilmesi ile tasarım çalışmalarının arttırılması

  H3.3- Akademik yetkinliğin arttırılması

  Hedef 4.1 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve imajının geliştirilmesi

  Hedef 4.2 Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ve araştırma kurumları ile yapılan iş birliği sayısının arttırılması

  Hedef 4.3 Üniversitemizin öğretim programlarının, faaliyet alanlarının duyurulması ve tanıtılmasının sağlanması

  Hedef 5.1 Küresel değişim dinamikleri çerçevesinde topluma katkının arttırılması

  Hedef 5.2 Mezunlar ile daha etkin çalışmaların yapılması

  Hedef 5.3 Hayat boyu öğrenme olanaklarının arttırılması

  Hedef 5.4 Diş Hekimliği Fakültesinin altyapısının ve koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi

  Hedef 5.5 Sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]