2023-2027 dönemi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz, günümüzde 200 bini aşkın mezunu, 40 bine yakın öğrenci sayısı, bünyesinde faaliyet gösteren fakülteleri, enstitüleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezlerinin yanı sıra iki araştırma ve uygulama hastanesi, dört bine yakın akademik ve idari personeli ile Türkiye’nin sürekli gelişmekte olan üniversitelerinden biridir. Sürekli öğrenmenin, değişimin ve geleceğin adresi olan üniversitemizin amacı, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliklere sahip mezunlar ve bilim alanında söz sahibi olacak uzmanlar yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için, hedeflerin önceden belirlenmesi ve bir plân dâhilinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Stratejik planlama, kurum ve kuruluşların mevcut durumu, misyonu ve temel ilkelerini esas alarak geleceğe yönelik vizyon oluşturmaları ve bu vizyonu hedefler ve ölçülebilir göstergeler ile takip etmeleri sürecidir. Bu amaçla Üniversitemiz 2023-2027 Stratejik Planı, Türkiye Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim Kalite Kurulu göstergeleri ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ne uygun olarak hazırlanırken oluşturulan Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinde hem tüm birimlerin temsili, hem de önceki stratejik planlarda görev alan kişilerin tecrübelerini hazırlık sürecine aktarmaları sağlanmıştır. 2023-2027 Stratejik Planı uygulanırken, performans sonuçlarını takip ve kontrol etmek, rapor oluşturmak ve önlem almak amacıyla üniversitemiz tarafından hazırlanan bir yazılım kullanılarak izleme ve değerlendirme raporlarının oluşturulması sağlanacaktır. Stratejik Planımızın iyi bir rehber olması temennisiyle, planlama sürecinde özverili çalışmalarda bulunan mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Prof. Dr. Alptekin YASIM Rektör

 • A1: Ekonomik, sosyal ve teknolojik anlamda değişen dünyada, toplum ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi, dönüşümcü ve çözüm ortağı odaklı araştırma, girişimcilik ve bölgesel kalkınma faaliyetlerinde bulunmak.

  A.2: Dijital çağın olanak ve fırsatlarını da kullanarak, tüm paydaşlara sürekli öğrenme ve öğrenmeyi öğretme odaklı hareket prensibiyle eğitim ve öğretim kalitesini artırmak.

  A3: Bölge insani başta olmak üzere insanlığın sağlık, huzur ve mutluluğuna katkı sunacak sosyal, kültürel, çevresel ve teknolojik alanlarda nitelikli toplumsal katkı faaliyetlerinde bulunmak

 • H1: “Sürekli Öğrenmenin Değişimin ve Geleceğin Adresi” sloganıyla çağın gereksinimlerine uygun, yenilikçi bir yönetim anlayışı ile kurumsal politikalar geliştirmek, girişimcilik anlayışını bir eylem planı çerçevesinde benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak.

  H2: Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ihtiyaçlara ve sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, BAP, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, Kırsal Kalkınma Ajansı gibi kurumlara proje sunmak.

  H3: Üniversiteyi bilimin ve eğitimin yanı sıra teknoloji ve inovatif sanayi ürünleri geliştirme merkezine dönüştürerek ülkenin gelişiminde lokomotif rol oynamak.

  H4: Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, uluslararasılaşma bağlamında gelişmiş ülkelerle işbirliğinin arttırılması.

  H5: Bölgesel kalkınmada stratejik öneme sahip sektörlerin araştırmasını gerçekleştirmek.

  H.1: Öğrenme-öğretme fırsatlarının artırılması ve çağa uygun öğrenme ortamlarının sağlanması

  H.2: Dijital ortam ve araçların öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından aktif kullanımının sağlanması, dijital okuryazarlığının geliştirilmesi

  H3: Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi ve yabancı uyruklu akademisyen ve öğrenci sayısının arttırılması

  H.4: Öğretim programları içeriklerinin güncellenmesi, ihtiyaç olan lisans/lisansüstü programların açılması

  H.5: Öğrencilerin ilgi alanlarına göre kültürel, sosyal ve sportif becerilerini geliştirebilecekleri öğrenci topluluklarının kurulması ve mezunların kariyer planlamalarında etkin rol alınması, üniversite ile iletişiminin sürekli kılınması

  H1: Hayat boyu öğrenme kapsamında bölge halkının tüm kesiminin ihtiyaçlarına yönelik katkı sunmak. H2: Üniversitede hem geleneksel tıp hem de ileri e-sağlık dönüşümü ile topluma sağlık hizmetlerinin daha verimli şekilde sunulmasını sağlamak

  H3: Toplumsal katkı sağlamaya yönelik kamu kurumları ve STK’lar ile işbirliğinin geliştirilmesi

  H4: Toplumun/bölgenin kültürel değerlerinin tanıtımı ve geliştirilmesi yoluyla şehrin imajına katkı sağlamak

  H5: Özel sektöre bilimsel danışmanlık hizmetleri vermek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]