2021-2025 dönemi Eskişehir Teknik Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 18.5.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 193. Ek Maddesi” uyarınca Anadolu Üniversitesinden ayrılarak kurulmuş olan Eskişehir Teknik Üniversitesi, yeni kurulmuş bir üniversite gibi görünse de 50 yılı aşan köklü bir geçmişe ve güçlü bir kurum kültürüne sahiptir.

  “Birlikte başarmaya odaklı ve sürekli öğrenen bir kurum kültürü ile fark yaratan, küresel değişim ve dönüşüm sürecinde sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda öncülük eden bir araştırma üniversitesi olarak; çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarındaki faaliyetleriyle toplumda değer yaratmak.” misyonuyla yola çıkmış olan Üniversitemiz, sanayi iş birliklerini ve uluslararasılaşmayı da ön planda tutarak bulunduğumuz çağın ve sektörün gereksinimlerine göre çalışmalarına yön vermektedir. 5 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 6 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunan Üniversitemiz; güçlü altyapı olanakları ve nitelikli akademik ve idari kadrosuyla eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet alanlarında evrensel bilime, teknolojiye ve topluma önemli katkılar yapmaya devam etmektedir.

  Vizyonu “Değer yaratarak değişimin ve dönüşümün öncüsü bir üniversite olmak” ve temel ilkeleri “birlikte başarmak, kapsayıcılık, liyakat, nesnellik, paydaş odaklılık, paylaşımcılık, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme” olan Üniversitemiz; bu temel ilkeler ve belirlediği vizyon ve misyon doğrultusunda 2021-2025 Dönemi Stratejik Planını hem Üniversitemiz hem de ülkemiz için önemli olan alanların ve amaçların belirlenip, ilgili amaçlar doğrultusunda hedeflerin oldukça geniş bir paydaş katılımıyla ortaya konulduğu bir çalışma olarak hazırlamıştır. Akademik ve idari çalışanımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve diğer paydaşlarımızın katkılarıyla hazırlanmış olan 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı; araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim ve topluma hizmet faaliyetleri gibi temel alanlarda Üniversitemizin var olan durumunu ve tehditleri göz önüne sermesinin yanında bu doğrultuda alınması gereken önlemlerin, var olan fırsatların ve beklentilerin Üniversitemiz amaçlarına entegre edilmesi bakımından önem taşımaktadır.

  Üniversitemiz 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı; 2022 yılı sonu itibarıyla ikinci yılını tamamlamış ve 15 Eylül 2022 tarihinde Rektör değişimi nedeniyle ve bazı hedeflerde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan dolayı Ocak 2023’te güncellenmiştir.

  2021-2025 Dönemi Stratejik Planımızda yer alan stratejik amaç ve hedefler; Üniversitemizin misyonu, vizyonu, temel değerleri ve politikaları doğrultusunda belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşma konusunda kurum kültürümüzü, nitelikli kadromuzu, geniş paydaş ağımızı ve geçmişte başardıklarımızı bir teminat olarak gördüğümü belirtmek isterim.

  Üniversitemiz 2021-2025 Dönemi Stratejik Planının hazırlanmasında ve güncellenmesinde aktif rol oynayan başta Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.

  Saygılarımla,

  Prof. Dr. Adnan ÖZCAN,

  Rektör

 • A1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenme ortamlarını sürekli geliştirmek, verimliliğini ve etkililiğini artırarak küresel boyutta tercih edilen mezunlar yetiştirmek.

  A2. Araştırma unsurlarını etkinleştirmek ve değer yaratan araştırma çıktıları üretmek.

  A3. Toplum için sürdürülebilir değer yaratmak.

  A4. Uluslararasılaşmayı tüm boyutlarıyla bütünleşik, verimli ve sürdürülebilir olarak yönetmek.

  A5. Doğa ve insan odaklı, yenilikçi, yaratıcı, sürekli öğrenen, sürdürülebilir ve bütünleşik bir
  yönetim ekosistemi geliştirmek.

 • H1.1- Tüm programlarda tüm ögrencilerin kazanımlarını küresel boyutta güvence altına alarak, mezunların niteliğini artırmak.

  H1.2- Lisansüstü ögrenci ve mezun sayısını artırmak.

  H1.3- İş birliği odaklı, araştırmayı ve girişimciligi destekleyen eğitim hizmetlerini artırmak.

  H1.4- Örgün eğitimi açık ve uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklemek.

  H1.5- Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme yetkinlikleri ile öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirmek.

  H2.1- Mevcut araştırma altyapısının verimliliğini ve teknolojik yeterliliğini artırmak.

  H2.2- Araştırma çıktılarının niteliğini artırmak.

  H2.3- Çıktı ve etki odaklı iş birligi ağlarını geliştirmek.

  H2.4- Kurum dışı proje sayısını ve bütçesini artırmak.

  H3.1- Üniversite çalısanlarının ve ögrencilerinin topluma hizmet farkındalıgını artırmak, topluma bilimi sevdirmek.

  H3.2- Toplumsal değer yaratmaya yönelik araştırma ve tasarım projelerini artırmak.

  H3.3- Toplumu Üniversitenin kabiliyetlerinden ve altyapı kaynaklarından etkin yararlandırmak.

  H3.4- Üniversite kaynaklı girişimciligi artırmak.

  H4.1- Uluslararasılaşma kültür ve farkındalığını artırmak.

  H4.2- İngilizce yeterliliğini artırmak.

  H4.3- Uluslararası ögrenci ve çalışan sayılarını artırmak.

  H4.4- Etkin ve sürdürülebilir uluslararası iş birlikleri kurmak.

  H5.1- Bütünleşik kurumsal bilgi yönetim sistemi kurmak, dijital hizmetlerin niteliğini ve niceliğini artırmak.

  H5.2- Yatay yapılanma odaklı ve sürdürülebilir bir kurumsal yapı ile etkin bir iç kalite güvence sistemi olusturmak.

  H5.3- Kurumsal performansı ve aidiyeti artırmak, kurum kültürünü güçlendirmek.

  H5.4- Üniversitemizin tanınırlıgını ve görünürlüğünü artırmak, kurumsal iletişimini güçlendirmek.

  H5.5- Sürdürülebilir ekolojik ve sağlıklı kampüsler oluşturmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]