2023-2027 dönemi Sakarya Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • REKTÖR SUNUŞU

  Üniversiteler eğitim, araştırma ve toplumsal yarar başlıklarında toplanan fonksiyonları yerine getirmeyi hedefleyen kurumlardır. Bu bağlamda üniversitelerden beklenen şey, ülke ve bölge kalkınma hedeflerine uyumlu bir şekilde önceliklerini belirlemesi, mevcut potansiyelini en etkin şekilde harekete geçirmesi ve gerekli iyileştirmeleri de zamanında yapmasıdır. Kurumun yenilenmesi her seviyede liderliğe, çalışanların hedefleri benimsemesine ve trendlere üniversite olarak uyum sağlanmasına bağlıdır. Bütün bunlar için kurumu tanımak gerekir. Kurumu tanıma ise sadece güçlü yanları ve imkânları/fırsatları değil aynı zamanda zayıflıkları ve tehditleri de yansız bir şekilde belirlemeyi gerektirir.

  Stratejik planların hazırlığında ihmal edilmemesi gereken hususlardan biri şüphesiz ki tüm paydaşların sürece dâhil edilmesidir. İçe kapalı bir tutumla oluşturulan stratejik planların rafta kalması mukadderdir. Hem stratejik planın kurumu ileriye taşıyacak unsurları barındırması hem de nihai başarısı kurumun tüm çalışanlarının hedefleri sahiplenmesine, hedefler konusunda kenetlenmesine ve araçlar hususunda da belirsizliğin ve çekincenin bulunmamasına bağlıdır.

  Beş amaç kapsamında belirlenen hedeflerden ve faaliyetlerden oluşan Sakarya Üniversitesi Stratejik Planı (2023-2027) ile inanıyorum ki bölgemizin ve ülkemizin parlayan yıldızlarından biri olan Sakarya Üniversitesi, üstünlüklerini korumakla kalmayacak onları geliştirecek ve üniversite fonksiyonlarının tamamında çok daha ileri seviyeleri elde edecektir.

  Stratejik planın hazırlanmasında görev alan Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi, Çalışma grupları (Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Kurumsal Yönetim Strateji Geliştirme Çalışma Grupları) ve Kalite Elçilerine (Birim Kalite Temsilcileri) teşekkür ederim. Kurum çalışanlarının hedeflere ulaşma çabasına desteklerinin kesintisiz devam edeceği inancımla Stratejik Planın hayırlara vesile olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Hamza AL
  Rektör

 • Amaç 1 - Öğrenenlere mesleki yeterlilikler yanında, kariyerleri boyunca değişen ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve beceri kazandıracak yükseköğretim hizmetini uluslararası standartlarda sağlayarak NİTELİKLİ EĞİTİMİ başarmak.

  Amaç 2 - Üniversitenin araştırma ayak izini genişletecek bilgi, proje, teknoloji ve sanat üretimini sağlayarak bölgesel araştırma geliştirme ve yenilik EKOSİSTEMİNE LİDERLİK etmek.

  Amaç 3 - Sosyal, etik ve çevresel sorumluluk bilinciyle öğrencilerin ve çalışanların SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKILARINI ARTIRMAK ve SOSYAL İNOVASYONU GÜÇLENDİRMEK.

  Amaç 4 - Hareketlilik programlarından, uluslararası işbirliklerinden ve uluslararası fırsatlardan yararlanarak
  üniversitenin ULUSLARARASI TERCİH EDİLEBİLİRLİĞİNİ, İŞBİRLİĞİNİ ve GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMAK.

  Amaç 5 - Çalışanları güçlendirerek ve değişim yönetimini benimseyerek ORGANİZASYONEL ÇEVİKLİĞİ VE KURUMSAL KALİTEYİ GÜVENCE ALTINA ALMAK.

 • • Hedef 1.1 - Akademik programların kalitesini artırmak için sürekli iyileştirme süreçlerinden faydalanmak ve iç kalite güvence mekanizmalarını güçlendirmek.
  • Hedef 1.2 - Eğitim ve öğretim programlarında (yenilikçi öğretim teknolojileri) yeni yaklaşım, teknik ve araçların
  kullanımını artırmak ve öğrenme ortamlarını buna uygun hale getirmek.
  • Hedef 1.3 - Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını ve akademisyenlerin öğretme yetkinliklerini geliştirmek üzere sistematik yaklaşımlar uygulamak.
  • Hedef 1.4 - Çeşitliliği esas alarak öğrenci danışmanlığı, engelsiz üniversite, kariyer danışmanlığı gibi öğrenci
  destek hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
  • Hedef 1.5 - Yaşam boyu öğrenim kapsamında yeniden beceri kazanmayı ve beceri geliştirmeyi sağlayacak çeşitlilikte programlar sunmak.

  • Hedef 2.1 - Nitelikli ve kaliteli yayınlar ile üniversitenin araştırma ve yenilik çıktılarını artırmak.
  • Hedef 2.2 - Ulusal ve uluslararası nitelikli projeler, bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile bilgi üretimini artırmak.
  • Hedef 2.3 - Araştırma faaliyetleri kapsamında katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi çıktıları artırmak ve
  teknoloji transferiyle ilgili gerekli ortamları sağlamak.
  • Hedef 2.4 - Araştırma ve yenilik ekosistemindeki paydaşlarla yapısal, sürdürülebilir ve sistematik işbirliklerini
  güçlendirmek.
  • Hedef 2.5 - Üniversitenin araştırma yetkinliğini güçlendirerek ve destekleyerek sürdürülebilirliği güvence altına almak.

  • Hedef 3.1 - Toplumla ilişkileri geliştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kurumsal yönetişim yapılanmasını iyileştirmek; hesap verebilirliği ve şeffaflığı sağlamak için daha fazla üniversite verisini açık erişimle sunmak.
  • Hedef 3.2 - SAÜ’nün iç ve dış paydaşlarıyla gerçekleştirilen işbirliğini, ortaklıkları ve koordinasyonu güçlendirmek.
  • Hedef 3.3 - Kampüsünde ekolojik ayakizinin azaltılmasına katkı sağlayan, enerji verimliliğini artıran, akıllı
  teknolojilerle uyumlu, yeşil kampüs uygulamalarını artırmak.

  • Hedef 4.1 - Uluslararası hareketlilik sayılarını artırmak.
  • Hedef 4.2 - Üniversitenin uluslararası işbirliklerini güçlendirmek.
  • Hedef 4.3 - Üniversitenin uluslararasılaşma düzeyini güçlendirmek.
  • Hedef 4.4 - Üniversitenin uluslararasılaşma kapsamında kurumsal kapasitesini ve yetkinliklerini güçlendirmek.
  • Hedef 4.5 - Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak üzere uluslararası tanıtım, sıralamalar ile uluslararası görünürlüğü artırmak.

  • Hedef 5.1 - Üniversite Danışma Kurulu'nun ve birimlerin Danışma Kurullarının etkinliğini artırmak.
  • Hedef 5.2 - Kurumsal hizmetlerin kalitesini ölçerek ve paydaşlarla birlikte geliştirerek kaliteyi güvence altına almak.
  • Hedef 5.3 - Finansal kaynakları üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetmek.
  • Hedef 5.4 - Üniversitenin kurumsal kapasiteni ve insan kaynağını sürekli olarak geliştirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]