2008-2012 dönemi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • REKTÖR SUNUŞU

   

  1992 yılında kurulan ve kısa geçmişine rağmen birçok başarıya imza atmış olan üniversitemiz, toplumumuzun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda eğitim ve öğretime yön vermiş, fiziki yapısı ve çevre düzenlemesiyle de çağdaş bir görünüm kazanmıştır. Ayrıca, üniversitemiz kurulduğu günden bu yana seçkin akademik kadrosu ve hızla artan eğitim kalitesi ile kendine güvenen ve üretken bireylerin yetiştirilerek çağdaş bir toplum oluşturulmasını ana hedef edinmiştir.

   

  Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarına ulaşmayı, Türkiye ve dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yer almayı; öğrenciye bilgi yüklemek yerine çağımız teknolojisinden yararlanarak onlara bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmeyi; toplumun tüm kesimleri ile bütünleşerek ülkemizin ve yöremizin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmayı ve üniversite-sanayi-toplum işbirliğini güçlendirmeyi, evrensel değerlere sahip, küreselleşen dünya koşullarına uygun, mevcut fiziksel mekan, makine, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini girişimci düşünceler ile değerlendirerek ek finansal kaynaklar yaratmayı, gelişmiş ve modern işletme teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaş bir üniversite olmayı vizyonu kabul etmiştir.

   

  Bu bağlamda; geleceğe ışık tutacak “Stratejik Plan” çalışmasının yapılması bir gereksinim haline gelmiştir. Bütün birimlerimizin ortak çalışması sonucunda DPT Müsteşarlığının öngördüğü ilkeler doğrultusunda 2008–2012 yıllarını kapsayan “KSÜ Stratejik Planı” hazırlanmıştır. Stratejik planın hazırlanması çok önemli iken, bundan daha da önemli olan husus planda belirtilen amaç-hedef ve faaliyetlerin en etkin şekilde uygulamaya konulmasıdır. Planın hazırlanmasında olduğu gibi uygulama aşamasında da, üniversitemizin bütün birim ve çalışanlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Üniversitemiz kurulduğu günden beri başlattığı bütün faaliyetleri ekip ruhu anlayışıyla nasıl başarılı bir şekilde tamamlamışsa, stratejik planda yer alan amaçlara ulaşılması konusunda da aynı ekip ruhuyla hareket edileceğine olan inancım sonsuzdur.

   

  Bu planın hazırlanmasında emeği geçen Stratejik Plan Komisyon Üyelerine, tüm çalışanlarımıza ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teşekkür eder, uygulama aşamasında da bütün birimlerimize başarılar dilerim.

 • A1- Eğitim-Öğretimi Çağdaş Normlara Uygun Bir Şekilde Geliştirmek (Eğitimde Yenilikçilik ve Yaratıcılık)

   

  A2-E-Üniversite Altyapısını Geliştirmek

   

  A3-Bilimsel araştırma ve yayınları, nicelik ve nitelik açısından artıracak araştırma olanaklarını geliştirmek (Teknolojik altyapısı güçlü, araştırma geliştirmede ileri düzeyde olmak).

   

  A4-Araştırma ve eğitim yoluyla üniversitenin bölgesel, ulusal ve uluslararası tanınırlığını ve etkinliğini artırmak

   

  A5-Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliği geliştirmek.

   

  A6-Kurumsal öğrenmeyi desteklemek ve kurum kültürü ve kimliğini geliştirmek.

   

  A7-2010 yılının sonuna kadar çalışan memnuniyetini, iş tatminini artırmak ve çalışanın gelişimini sağlamak.

   

  A8-Öğrencilerin gelişimini desteklemek (Kişisel, akademik, kültürel, sosyal, sportif, destek hizmetleri, idari işler vb. konularda).

   

  A9-Öğrenci ve mezunların üniversite ile bağlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

   

  A10-Toplumsal hizmetleri geliştirmeye yönelik; üniversite toplum ilişkilerini güçlendirmek (Bölgesel kalkınmaya yönelik toplumsal gereksinimlere, sanayi istemlerine ve kamunun ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel ve sosyal etkinlikler, projeler ve araştırmalar yapmak, ihtiyaca yönelik yeni programlar açmak, sanayi, kamu ve sivil toplum örgütleri ile iyi ilişkiler kurmak).

 • H1.1- 2012 yılının sonuna kadar eğitim-öğretim ve sosyal Stratejilerin yürütüldüğü mekanların %50 oranında iyileştirilmesi.

   

  H1.2- 2012 yılı sonuna kadar birimler bünyesinde yeni bölümlerin, anabilim /anasanat dallarının %10’unun açılması ve aktif olmayan mevcut bölümlerin faaliyete geçirilmesi.

   

  H1.3- 2011 yılı sonuna kadar eğitim müfredat programı geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi.

   

  H1.4- 2012 yılı sonuna kadar yenilikçi eğitim-öğretim stratejilerinin kullanılması.

   

  H1.5- 2012 yılı sonuna kadar öğrenciler için çağdaş ve etkili eğitim ortamının (sınıf, laboratuvar vb.) oluşturulması.

   

  H1.6- Öğretim elemanı başına düşen lisans öğrenci sayısının 2012 yılı sonuna kadar azaltılması.

   

  H1.7- 2008 yılından itibaren tüm akademik birimlerde, öngörülen eğitim, araştırma ve diğer faaliyetler doğrultusunda beş yıllık akademik insan kaynağı planlarının yapılması.

   

  H1.8- 2012 yılı sonuna kadar bilgisayar laboratuvarının verimli kullanımının sağlanması.

   

  H1.9- 2008 yılından başlayarak ISO 9000 kalite güvence sistemi belgesinin alınması.

   

  H1.10- 2008 yılından başlamak üzere öğretim elemanı kalitesinin yükseltilmesi.

   

  H1.11- 2008 yılından başlamak üzere Öğrenci kalitesinin yükseltilmesi.

   

  H1.12- 2010 yılının sonuna kadar merkez kütüphanede eğitim kalitesini artırıcı bilimsel ve teknolojik altyapının geliştirilmesi.

   

  H1.13- Kütüphane olanaklarından yararlananların sayısında 2009 yılı sonuna kadar % 50’lik artış olması için gerekli çalışmaların yapılması.

   

  H1.14- 2008 yılından itibaren ihtisas kütüphanelerinin eğitim kalitesini artırıcı bilimsel ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesi.

   

  H1.15- 2011 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitimin geliştirilmesi.

   

  H1.16- 2008 yılından itibaren Lisansüstü eğitimde yüksek akademik seviyeye ulaşarak üniversitenin kurumsal yapısı ve akademik ortama katkıda bulunulması.

   

  H1.17- 2008 yılından başlamak üzere staj eğitimlerinin verimli olmasının sağlanması.

   

  H2.1- 2011 yılının sonuna kadar birimlere ait mevcut web sayfalarının eksikliklerinin giderilerek güncel tutulmasının sağlanması.

   

  H2.2- Web sitesi bulunmayan her Anabilim/Anasanat Dalı, Araştırma Uygulama Merkezleri ve Hastanelere ait web sitesinin (Türkçe ve İngilizce olarak) iki yıl içerisinde oluşturulması.

   

  H2.3- 2011 yılının sonuna kadar öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen her türlü eğitim-öğretim faaliyetleri ve sunulan hizmetlerin bilişim teknolojileri aracılığı (uzaktan öğretim) ile gerçekleştirilmesinin sağlanması.

   

  H2.4- 2012 yılının sonuna kadar öğrencilere sunulan hizmetlerin zamanında ve etkin bir biçimde bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.

  Güçlü internet alt yapısının 2010 yılının sonuna kadar oluşturulması (İnternet altyapısının yenilenmesi)

   

  H2.5- E- Fakülte / Enstitü / Yüksekokul ve MYO olabilme yolunda gerekli bilgilerin 2011 yılının sonuna kadar sağlanması.

   

  H2.6- 2010 yılının sonuna kadar Öğrencilere internet üzerinden verilen hizmetlere yenilerinin eklenmesi.

   

  H3.1- 2012 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan makale sayısının %25 artırılmasının özendirilmesi.

   

  H3.2- 2012 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılımın teşvik edilmesi.

   

  H3.3- 2012 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.

   

  H3.4- 2009 yılı sonuna kadar başarılı tezlerin enstitü yayını olarak basılmasının sağlanması.

   

  H3.5- 2010 yılının sonuna kadar üniversite araştırma projeleri ve üniversite dışı kuruluşların desteklediği lisansüstü çalışmaların sayısının % 20 artırılması.

   

  H3.6- Kütüphane olanaklarının 2008 yılından başlayarak geliştirilmesi.

   

  H4.1- Uluslararası, ulusal ve bölgesel konularda araştırmaların özendirilmesi ve sonuçlarının 2010 yılının sonuna kadar kamuoyuna aktarılması.

   

  H4.2- 2009 yılının sonuna kadar üniversitenin bölgesel, ulusal düzeydeki olanaklarından yararlanarak sivil toplum örgütleri basın – yayın vb. gruplarla iletişimin sağlanması.

   

  H4.3- Bölgesel tanınma için yerel yönetimlerle ve özel sektör işletmeleriyle işbirliği yaparak araştırma ve eğitim faaliyetlerinin 2008 yılından başlayarak düzenlenmesi.

   

  H4.4- 2012 yılının sonuna kadar üniversitenin tanıtılması açısından bölüm düzeyinde bölgesel ve ulusal programların düzenlenmesi.

   

  H4.5- 2008 yılının sonuna kadar web sayfasının dikkat çekiciliğinin artırılması.

   

  H4.6- 2012 yılının sonuna kadar üniversite merkez laboratuarları, araştırma merkezleri ile araştırma ve uygulama hastanesinin bölgesel referans merkezleri olmalarının sağlanması.

   

  H4.7- Eğitim aracılığı ile toplum desteğinin, 2008 yılından itibaren kazanılması.

   

  H4.8- 2012 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası konferans, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantıların sayısının % 5 artırılması.

   

  H4.9- 2012 yılının sonuna kadar uluslararası düzeyde tanınırlığın sağlanması.

   

  H4.10- 2012 yılının sonuna kadar bölgesel işbirliği ve tanınırlığın artırılması.

   

  H4.11- 2008 yılından başlayarak birimlerin potansiyel öğrencilere her yıl etkin şekilde tanıtımının sağlanması.

   

  H4.12- 2008 yılından itibaren öğrenci memnuniyetinin artırılması yoluyla üniversite tanıtımının etkinleştirilmesi.

   

  H4.13- 2008 yılından başlayarak mezunların iş bulmasını destekleyici çalışmalarda bulunularak tanıtım çalışmalarına destek verilmesi.

   

  H4.14- 2009 yılından başlayarak yabancı dil eğitimini artırmak suretiyle tanıtım çalışmalarının desteklenmesi.

   

  H4.15- 2011 yılı sonuna kadar araştırma bakımından birimlerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve etkinliğinin üst sıralara çıkarılması.

   

  H5.1- 2011 yılı sonuna kadar özellikle uluslararası programlar ile ikili anlaşmaları artırarak bu programlar çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin geliştirilmesi.

   

  H5.2- AB programlarından daha fazla yararlanmak amacıyla proje ve etkinlik sayısının 2012 yılı sonuna kadar artırılması.

   

  H5.3- 2008 yılından itibaren öğrencilerin/öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı hareketliliğinin artırılması.

   

  H5.4- 2010 yılının sonuna kadar kamu kuruluşları, diğer üniversitelerin ilgili Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO ve özel sektör kuruluşları gibi ana paydaşlarla daha etkin iletişimin sağlanması.

   

  H5.5- 2010 yılının sonuna kadar birimlerin eğitim ve araştırma alanına paralel eğitim veren ve araştırma yapan uluslararası eğitim kurumları ile iletişim kurulması.

   

  H5.6- 2008 yılında başlayarak üniversitemiz meslek yüksekokullarının heryıl bir araya gelerek iletişim ve bilgi alışverişinin sağlanması.

   

  H5.7- 2008 yılından itibaren paydaşlarla eğitim, sağlık, hizmet, tarım ve sanayi alanında olumlu ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi.

   

  H6.1- Temelinde başarı, rekabet üstünlüğü sağlama, insana saygı ve güvenin olduğu kurum kültürü ve kurumsal öğrenmeyi destekleyici sürekli bir gelişme ve değişim anlayışının 2009 yılı sonuna kadar oluşturulması.

   

  H6.2- 2008 yılından başlayarak Kurum bilincinin geliştirilmesi.

   

  H6.3- 2008 yılından itibaren üniversitedeki öğrencilerin kurum kültürünü benimsemelerini sağlayarak güçlü bir kültür oluşturulması.

   

  H6.4- 2012 yılı sonuna kadar başarının daha fazla teşvik edilmesi ve desteklenmesi.

   

  H6.5- 2008 yılından başlayarak öğrencilerinin KSÜ’de eğitim almaktan onur duymalarının sağlanması.

   

  H6.6- 2009 yılından itibaren mezunlar ile iletişimin geliştirilmesi ve öğrenci performanslarının artırılması.

   

  H6.7- 2011 yılı sonuna kadar akademik ve İdari personelin görev yaptıkları birimlerine ve dolayısıyla üniversiteye bağlılık duygusunun sağlanması ve pekiştirilmesi.

   

  H6.8- 2008 yılından itibaren Cumhuriyetin kazanımlarının her zaman hafızalarda canlı tutulmasını sağlamaya yönelik etkinliklerin düzenlenmesi.

   

  H7.1- Özlük haklarının düzenlenmesi.

   

  H7.2- 2012 yılı sonuna kadar personel memnuniyetini artırmak için katılımcı yönetim modelinin geliştirilmesi.

   

  H7.3- 2012 yılı sonuna kadar çalışanların çalışma ortamlarının düzeltilmesi.

   

  H7.4- Akademik personelin mesleki faaliyetlerine ilişkin ihtiyaçlarının 2012 yılı sonuna kadar karşılanması ve gelişiminin desteklenmesi.

   

  H7.5- 2012 yılı sonuna kadar akademik ve idari personelin görev paylaşımı ve görevlerin yerine getirilmesinde yetki ve sorumluklularının bilincinde olmalarının sağlanması.

   

  H7.6- 2011 yılı sonuna kadar İlçelerde görev yapılmasının daha cazip hale getirilmesi.

   

  H8.1- Öğrencilerin gelişimini desteklemek (Kişisel, akademik, kültürel, sosyal, sportif, destek hizmetleri, idari işler vb. konularda).

   

  H8.2- Öğrenci memnuniyetinin 2008 yılından başlayarak her yıl sürekli olarak artırılması.

   

  H8.3- 2011 yılı sonuna kadar sınıf danışmanları aracılığıyla öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetlerinin daha da etkinleştirilmesi.

   

  H8.4- 2012 yılı sonuna kadar öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif Stratejilerin nicelik ve nitelik açısından geliştirilmesi.

   

  H8.5- 2012 yılı sonuna kadar öğrencilere çevreleriyle sağlıklı bir ilişki ve iletişim kurmalarını sağlayacak bir ortam sunulması.

   

  H8.6- 2012 yılı sonuna kadar öğrencilerin akademik gelişiminin desteklenmesi.

   

   

  H8.7- 2011 yılı sonuna kadar öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunlarının giderilmesi açısından gerekli işlemlerin yapılması.

   

  H9.1- Mezunlar derneği aracılığıyla 2010 yılının sonuna kadar mezunlarla olan iletişimin artırılması.

   

  H9.2- 2008 yılından başlamak üzere mezunların birlikteliğinin sağlanması.

   

  H9.3- 2008 yılından itibaren Merkez yerleşke (Avşar) dışında bulunan öğrencilerin merkez yerleşke ile iletişiminin artırılması.

   

  H10.1- 2012 yılı sonuna kadar üniversitenin topluma iyi tanıtılması ve halkla iç içe bir kurum olduğunun çeşitli yaklaşımlarla gösterilmesi.

   

  H10.2- 2012 yılı sonuna kadar lise öğrencilerinin üniversite yerleşkesini ve birimlerini gezip görerek tanımalarının sağlanması ve bunun için ilgili birimlerle program yapılması.

   

  H10.3- 2011 yılı sonuna kadar basın-yayın yoluyla üniversite-toplum ilişkisinin geliştirilmesi.

   

  H10.4- Üniversitenin sanayi ve kamu kuruluşlarıyla işbirliğinin 2012 yılı sonuna kadar geliştirilmesi.

   

  H10.5- 2011 yılı sonuna kadar Üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliği ve iletişimi artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması.

   

  H10.6- 2012 yılı sonuna kadar Eğitim ve öğretim faaliyetlerini sanayi ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlenmesi.

   

  H10.7- 2009 yılı itibari ile toplumun öncelikli ve ivedilik taşıyan sorunlarına yönelik faaliyet ve araştırmaların artırılması.

   

  H10.8- 2012 yılı sonuna kadar Toplum-Üniversite işbirliği çerçevesinde halkın sporla ilgili bilgilendirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapılması.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]