2007-2011 dönemi Karayolları Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Hükümetimizin Acil Eylem Planı (AEP) kapsamında yer alan, kamu yönetimi reformunun gerçekleştirilebilmesi için; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde çıkarılmıştır.

  Bu Kanun ile Kamu İdarelerinin;

  •  Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin  misyon  ve  vizyonlarını  oluşturmak, stratejik  amaçlar  ve  ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamaları,
  •  Kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda oldukları;

  hüküm altına alınmıştır.

  Ayrıca, 2003/14 ve 2004/17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararları uyarınca, içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğünün de bulunduğu 8 kuruluş, Stratejik Planlarını yapmak üzere, pilot kuruluş olarak tespit edilmiştir.

  Karayolları  Genel  Müdürlüğü,  belirlenen  bu  yasal  çerçevede  Stratejik  Plan çalışmalarını tamamlamıştır. Planda belirlenen hedeflere ulaşılması, Yatırım Programlarında bulunan projelerin finansman ihtiyacının aksatılmadan karşılanması ve Stratejik Planda belirlenen ilkelere sadık kalınması ile sağlanabilecektir.

  Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, Planın ülkemize ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne hayırlı olmasını ve başarı ile uygulanmasını dilerim.

  Faruk Nafız ÖZAK

  Bayındırlık ve İskan Bakanı

 • A1- Yol ve Trafik Güvenliği

  A2- Hareketlilik

  A3-  Kurumsal Mükemmeliyet ve Sürekli Gelişme

  A4- Ulusal Güvenlik

  A5- İnsan ve Çevreye Duyarlılık

 • H1.1- 2011 yılına kadar yol ağımızda, kar ve buzla mücadele uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılarak yapılacaktır.

  H1.2- Yol bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde müşteri memnuniyeti %20 artırılacaktır.

  H1.3- Karayollarından kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı kazalar (2005 yılı verilerine göre %0.14) 5 yıl içerisinde %40 azaltılacaktır.

  H2.1- Sosyo-Ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek belirlenen yol koridorlarının Fayda-maliyet analizleri sonuçları doğrultusunda yapılabilirliği tespit edilenleri projelendirilerek inşa edilecektir.

  H2.2- Fiziki ve geometrik standardı düşük devlet yollarının %30'u ile il yollarının %20'si 5 yıl içinde iyileştirilecektir.

  H2.3- 2005 yılı sonu itibariyle önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projeler önceliklendirilerek 3 yıl içerisinde bitirilecektir.

  H3.1- 5 yıl içerisinde akıllı ulaşım sistemleri uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

  H3.2- Karayolu sektöründe çalışanların niteliklerinin teknolojik bilgi açısından en üst düzeye ulaştırılabilmesi için kurum içi ve kurum dışı eğitime ağırlık verilecektir.

  H3.3- Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti 5 yıl içerisinde % 10 artırılacaktır.

  H3.4- Karar destek ve yönetim sistemi geliştirilerek 5 yıl içerisinde kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.

  H3.5- Kurumun kalite kontrol deney laboratuvarları 5 yıl içerisinde geliştirilecektir.

  H4.1- Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergahlarda 5 yıl içerisinde iyileştirme yapılarak, alternatif güzergahlar geliştirilecektir.

  H5.1- Yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır.

  H5.2- 2007 yılından itibaren karayolu projelendirmesi ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) çalışmalarında yer alan çevre koruyucu önlemlerin (Gürültü azaltıcı önlemler, rezervi bitmiş ocakların rehabilitasyonu vb.) uygulanması sağlanacaktır.

  H5.3- 2007-2011 yılları arasında mevcut tüm tesislerin bakım ve onarım hizmetleri tamamlanarak idare binalarının her türlü eksikliği giderilmiş olacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]