2024-2028 dönemi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler bilgi üretmek yanında bulundukları şehrin kültürünü de önemli seviyede etkileyen kurumlardır. Bu nedenle üniversitelerin faaliyet tercihleri ve odaklanma alanlarının seçimi sadece kurumsal değil sosyal etkilere de sahiptir. Bu bilgiler doğrultusunda Üniversitemizin stratejik planı geleceğe dair tercihler yaptığımızın bilincinde; 11. Kalkınma Planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan gibi üst politika belgeleriyle uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır. Akademik çalışmalarla adını duyuran üniversiteler için özgünlük ve yenilikçilik her zaman önemli olmuştur. Bu evrensel yaklaşımı bütün akademik çalışmalarımızda ölçüt kabul etmekle birlikte yerleşik olduğumuz Karaman şehrinin kültürel mirasını ve doğal zenginliklerini geleceğe taşımak ve bu mirasa sahip çıkmak da görevlerimiz arasında yer almaktadır. Onaltı yaşındaki Üniversitemiz, stratejik seçimleri sonucunda ve elde ettiği başarılar sayesinde gerek kurumsal gerekse çalışanları ile dünyada ve Türkiye’deki birçok saygın değerlendirmede ilk sıralarda yer almayı başarmıştır. Bilimsel değerlendirmeler yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma fayda sağlamayı hede eyen Üniversitemiz, öğrencilerinin de bu bilinci kazanmasını hede emektedir. Elde ettiğimiz akademik ve sosyal başarılar, çalışıp emek harcadığımızı göstermekle birlikte bugüne kadar yapılan stratejik planlarımızda doğru kararlar ve tercihlerde bulunduğumuzu da göstermektedir. Üniversitemizin stratejik planının hazırlanmasında öğrencilerimizin ihtiyaçlarına odaklı bir yaklaşım sergiledik. Üniversitemizin öğrencilerine sunduğu eğitim kalitesini sürekli olarak yükseltmeyi amaçlamaktayız. Aynı zamanda öğrenci topluluklarına destek vererek sosyal aktivitelerin artırılmasını ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek eğitimde dijital dönüşümü gerçekleştirmeyi hede iyoruz. Öğrencilerimizin çevre dostu bir yerleşkede sürdürülebilirlik ilkesini yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz. Öğrenci memnuniyetini artırmak için onlardan gelen geri bildirimlerin ne kadar değerli olduğunun bilincinde bir yönetim sergilemekteyiz. Bilginin ürüne dönüştürülmesinin akademinin en zorlu görevlerinden biri olduğunun bilinciyle iş dünyasıyla olan ilişkilerimizde her zaman iş birliğine açık bir politika izliyoruz. Ülke ekonomisine katma değer üreten ve nitelikli elemanlar yetiştiren bir üniversite olma hedefi, başarı çıtasını her sene yükselttiğimiz, bizi her zaman dinamik tutan ve heyecanlandıran bir hedeftir. Bütün paydaşlarıyla Karaman’ın ve ülkemizin geleceğinde önemli katkılar sağlayan Üniversitemizi başarılarla dolu bir geleceğin beklediğine inanıyoruz. Üniversitemizin farklılaşma ve ihtisaslaşma alanı olan hassas tarım uygulamaları ve yenilikçi işleme teknolojileri alanı da gelecek hede erimize ulaşmada büyük katkı sağlayacaktır. 2024-2028 yıllarına ait stratejik planımızın hazırlanmasında katkı sağlayan ve bu plan içerisindeki hede ere ulaşmak için çalışan bütün mesai arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, ülkemiz ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.

  Prof. Dr. Mehmet GAVGALI

  Rektör

 • A1. Paydaşlarla iş birliği ve etkileşim içinde nitelikli bilimsel araştırmalar yaparak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ARGE ve yenilik ekosistemindeki etkinliğinin artırılması

  A2. Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri alanlarında bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak.

  A3. Tedavi edici sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve etkili olarak sunulması.

  A4. Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarılması.

  A5. Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak kurum içerisinde kalite kültürünün oluşturulması, kurumsal gelişmenin sağlanarak ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması.

 • Hedef (H.1.1) Üniversitemizde yenilikçi ve özgün bilimsel çalışmaların arttırılması.

  Hedef (H.1.2) Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere Üniversitemizin araştırma altyapısının güçlendirilmesi.

  Hedef (H.1.3) Üniversite ve özel sektör kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar için ihtiyaç duyulan ziki altyapının geliştirilmesi yanında kaliteli ve güvenilir test ve analiz hizmeti sunulması.

  Hedef (H.1.4) Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilerek bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması.

  Hedef (H.1.5) Akademik personelin alanında yetkin, bilgi üreten ve bilgiyi paydaşlarına aktaran bir birey olması için teşvik edilmesi.

  Hedef (H.2.1) Bölge üreticisi ile teknik personelin eğitim düzeyini, doğal kaynakların etkin ve sürdürebilir kullanılmasını ve tarımda teknoloji kullanımını artıracak çalışmalar yapılması.

  Hedef (H.2.2) Bölgenin endüstriyel gıda çeşitliliği, ürün kalitesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına ve yenilikçi gıda işleme tekniklerinin kullanımına katkıda bulunulması.

  Hedef (H.3.1) Sunulan tedavi edici sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla sürdürülebilirliğin korunması ve klinik kalitenin iyileştirilmesi.

  Hedef (H.3.2) Ağız ve diş sağlığı farkındalığının artırılması ile ulusal ağız ve diş sağlığı araştırma faaliyetlerine katkıda bulunulması.

  Hedef (H.4.1) Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi.

  Hedef (H.4.2) Öğrencilere sunulan beslenme, sağlık ve kültür hizmetlerinin kalitesinin artırılması, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi.

  Hedef (H.4.3) Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak uygulamalar yaparak uluslararası tanınırlığın artırılması.

  Hedef (H.4.4) Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi; kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunulması.

  Hedef (H.5.1) Karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

  Hedef (H.5.2) Tüm akademik ve idari birimlerde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması.

  Hedef (H.5.3) Plan dönemi sonuna kadar yükseköğretim kalite güvencesi kapsamında akreditasyonun tamamlanması.

  Hedef (H.5.4) Kurumsal olarak üretilen bilgilerin doğruluğu, takibi ve değerlendirilmesi ile envanterinin oluşturulabilmesi için bütünleşik, dinamik, esnek ve kullanıcı dostu bilgi sisteminin geliştirilmesi.

  Hedef (H.5.5) Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci ile toplumsal katkının arttırılması.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]