2024-2028 dönemi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bir kurumu ileri götüren en temel güç insandır. İnsan odaklı yapılan yatırımlar rekabet edebilirlik gücü olarak geri dönecektir. Öyleyse, mevcut öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin, gelecekteki potansiyel öğrencilerimizin, bölgedeki paydaşlarımızın ve iletişim içinde olduğumuz her bir kişi ve kurumun ilgisi, görüşü ve düşüncesi bizim için çok değerlidir. 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi; kendine güveni olan, teknolojiyi takip edebilen, sosyal ve kültürel yönden güçlü öğrencilerin yetişebilmesi için ekonomik yatırımların yanında güçlü bir akademik ve idari kadroya sahip olunması gerektiğinin bilincindedir ve her bir birimde yapılan faaliyetin bir diğeri ile uyumlu, destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. Bu nedenle, 2024-2028 Stratejik Planı’nda kurumsal kalitenin arttırılması ve kalite güvence sisteminin geliştirilmesi ele alınmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu harcamalarının bir aktörü olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bünyesinde yapılan tüm faaliyetleri ve hazırlanan tüm raporları tek bir portal üzerinde toplamış, halka arz etmiştir. Böylece şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarını ön planda tutarak ülkenin istikrarlı büyümesine katkı sağlamayı hedeflemiştir. Çalışanlarımızla birlikte öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak üzere kurumsal kabiliyet ve tam kapasite ile çalışma prensibine göre, planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine özen gösterilecektir. Kurumsal kalitenin sürdürülebilirliğini ve “Değer Katan Üniversite” anlayışını raporumuza yansıtan tüm iç ve dış paydaşlarımıza kamuoyu huzurunda teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Kâzım UYSAL REKTÖR

 • A.1 Eğitim ve Öğretime İlişkin Olanakların ve Faaliyetlerin İyileştirilerek Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Sürdürülebilir Rekabetin Oluşturulması.

  A.2 Araştırma ve Geliştirme Kalitesinin Arttırılması, Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Altyapının Güçlendirilmesi.

  A.3 Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi ve Kurum Aidiyetinin Arttırılması.

  A.4 Toplumsal Katkıyı Arttıracak Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Geliştirilmesi.

 • Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi URAP(University Ranking By Academic Performance) Türkiye Sıralamasında Toplam Puanı Artırmak

  Uluslararası Alanda Eğitim ve Öğretimde Tanınan ve Tercih Edilen Bir Kurum Olmak

  Ulusal ve Uluslararası Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliğe Katılan Öğrenci ve Personel Sayısını Artırmak

  Ulusal ve Uluslararası Projeleri Artırmak Nitelikli Bilimsel Araştırmaların Sayısını ve Etkinliğini Arttırmak

  TEKNOKENT Bünyesinde; Kurulan Şirket, Üretilen Proje, Fikri Sanayi ve Mülkiyet Hakları Sayısı İle Proje Sayısını Artırmak

  Ar-Ge Faaliyetlerinin Altyapısını Güçlendirerek Niteliğini ve Niceliğini Arttırmak

  Personelin Bilgisini ve Donanımını Artırmak

  İdeal Personel Planlamasını Sağlamak Yerleşke İmkânlarının ve Etkinliğinin Arttırılması

  Eğitim ve Öğretim Olanaklarının Arttırılarak Dezavantajlı Grupların Desteklenmesi Yerel Kültürel Mirasın Tespit Edilmesini, Kayıt Altına Alınması ve Toplumla Paylaşılmasını Sağlamak

  Üretim ve Ar Ge Konusunda Paydaşlara Verilen Teknik Desteğin Arttırılması Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralamasının yükseltilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]