2024-2028 dönemi Karadeniz Teknik Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Coğrafi konumu, tarihî derinliği ve kültürel özellikleri bakımından yüzyıllardır stratejik öneme sahip Trabzon’da Cumhuriyetin ilk bilim yuvalarından birisi olarak kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), günümüze kadar yapmış olduğu faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda etkin bir kurum olarak sürekli çaba göstermiştir. Türkiye’de dördüncü üniversite olarak kurulduğu 1955 yılından günümüze, altmış sekiz yıllık bir geçmişe sahip olan üniversitemiz, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında önemli başarılara imza atmış ve bugün rekabetçi bir konuma ulaşmıştır. Yükseköğretim Kurulu tarafından 2021 yılında “Araştırma Üniversitesi” statüsü verilen KTÜ, 2022 yılında da Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen “Kurumsal Tam Akreditasyon” belgesini almaya hak kazanmıştır. Yükseköğretim sistemimizin küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulabilmesi için toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, bilgiyi ilerletmeye odaklanarak ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren üniversitelerin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bu kapsamda yürütülen 2024-2028 KTÜ Stratejik Plan çalışmaları, üniversitemizin geçmiş dört stratejik planlama deneyiminden yararlanılarak katılımcı ve şeffaf bir süreç içerisinde, farklı kurul, komisyon ve çalışma gruplarında yer alan akademik ve idari personelimiz ile dış paydaşlarımızın sunmuş olduğu görüş ve öneriler ile tamamlanmıştır. Altmış sekiz yıllık kurumsal birikim, mevcut altyapı ve insan kaynağımız, yeni dönemdeki stratejilerimizi belirlemede yol gösterici olmuştur. Teknoloji baş döndürücü hızla ilerliyor, beklentiler değişiyor ve rekabet kızışıyor. Biz KTÜ olarak bu dönüşüme ayak uydurabilmek için tüm dinamiklerimiz ile birlikte gecikmeden tepki veriyoruz. Bu noktada hem iç ve hem de dış paydaşlarımızın görüş ve önerilerinin yanı sıra ülke kalkınmasındaki planlarımız, temel politika belgeleri ve üniversitelerimizden beklentiler aynı zamanda bizim hedeflerimizi ve öncelikli alanlarımızı da belirliyor. Bu nedenle KTÜ’nün kaynaklarını gerek kendi gerekse ülkemiz hedeflerine yönelik planlıyor ve kullanıyoruz. Faaliyetlerimizi doğru yapmak kadar hedefe götürecek doğru faaliyetleri seçerek yapmak da bizim için önem arz etmektedir. Sürekli iyileştirme yaklaşımı ve birlikte yönetme kültürü ile eğitim ve öğretimi güçlendirmek, öncelikli alanlarda katma değer üreten çıktılara ulaşan araştırmalar yapmak ve toplumun sorunlarına çözümler sunabilmek yeni planımızın hedefleri arasında yer almıştır. 2024-2028 Stratejik Planını hazırlamak ve kamuoyu ile paylaşmak kadar, belirtilen stratejileri hayata geçirmek, gerçekleşmeleri KTÜ Stratejik Plan Bilgi Sistemi üzerinden anlık olarak izlemek ve değerlendirmek de önemlidir. Hedeflerimize ulaşabilmek; eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve idari hizmetlerimizi de kapsayan güçlü bir kalite güvence sisteminden geçmektedir. Üniversitemizin çıktılarının kalitesi kadar bunu güvence altına alacak kalite güvence sistemi mekanizmalarımızın varlığı da bir o kadar önemlidir. Bu kapsamda kalite güvence sistemimizin daha da güçlenmesine ve kalite kültürünün üniversitemiz içerisinde yaygınlaşmasına liderlik etmeye devam edeceğiz. Stratejik planımızın hazırlık sürecinde emeği geçen tüm mensuplarımıza ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI Rektör

 • AMAÇ-1: Nitelikli Mezunlar İçin Eğitim ve Öğretimi Yenilikçi ve Öğrenciyi Merkeze Alan Bir Yaklaşımla Güçlendirmek

  AMAÇ-2: Araştırma Odaklı Üniversite Olma Niteliğini Güçlendirerek Toplumun ve Ekonominin İhtiyaçlarına Duyarlı Araştırmalar Gerçekleştirmek

  AMAÇ-3: Kurumsal Kapasiteyi Kalite Odaklı Geliştirmek

  AMAÇ-4: Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Kalkınmaya Katkıda Bulunmak ve KTÜ Algısını Güçlendirmek

 • Hedef 1.1- Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.

  Hedef 1.2- Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.

  Hedef 1.3- Lisansüstü eğitim nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.

  Hedef 1.4- Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.

  Hedef 1.5- Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir. 

  Hedef 2.1- Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.

  Hedef 2.2- Araştırmalarda kalite düzeyi artırılacaktır.

  Hedef 2.3- Araştırmalarda etkileşim ve işbirliği geliştirilecektir.

  Hedef 2.4- Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı sağlanacak ve girişimcilik potansiyelleri desteklenecektir.

  Hedef 2.5- Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılacaktır.

  Hedef 3.1- Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.

  Hedef 3.2- Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.

  Hedef 3.3- Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.

  Hedef 3.4- Kurum aidiyet duygusu artırılacak ve kurum kültürü geliştirilecektir.

  Hedef 3.5- Finansal kaynaklar artırılacak ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir. 

  Hedef 4.1- Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.

  Hedef 4.2- Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.

  Hedef 4.3- Sağlık hizmeti sunumunun kalitesi ve çeşitliliği ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre güçlendirilecektir

  Hedef 4.4- Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.

  Hedef 4.5-Mezun ilişkileri yönetimi güçlendirilecek, işe yerleşme, kariyer gelişimleri, işveren/mezun memnuniyet oranları izlenerek iyileştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]