2024-2028 dönemi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yükseköğretim kurumları toplumun ihtiyacı olan nitelikli, yetkin ve donanımlı insan gücünü yetiştirmenin yanı sıra bilimsel araştırmalar yapma ve toplumsal hizmet faaliyetleri yürütme gibi önemli fonksiyonları üstlenen kurumlardır. Sadece bireylerin eğitimi ve kariyerlerine katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişime de büyük etki ederler.

  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, girişimcilik, toplumsal katkı ve kurumsal gelişme gibi temel faaliyet alanlarında; tarım ve hayvancılık, tarih ve kültür turizmi, sağlık ve enerji öncelikleri doğrultusunda şehir, bölge ve ülke değerlerine katma değer sağlamak için faaliyetlerini sürdürmekte, sürekli iyileştirme anlayışıyla kendini geliştirmektedir.

  Üniversitemiz, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmak; bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değerlerini verimli şekilde kullanılabilir hâle getirmek için faaliyetlerini yürütmekte, nitelikli eğitim vermeyi, beşerî sermaye havuzunu derinleştirmeyi, bölgenin diğer paydaşlarına yol gösterici olmayı, iklim ve coğrafya şartlarının sağladığı imkânları pozitif dışsallığa dönüştürmeyi amaçlayan bir üst stratejiyi benimsemektedir.

  Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üye olan Üniversitemiz, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, küresel ölçekte rekabetçi bir üniversite modeline ulaşmayı amaçlamakta; disiplinler arası ve bütünleşik yaklaşımlı eğitim-öğretimi hâkim kılmayı, uluslararasılaşma düzeyini artırmayı, eğitim programlarını sürekli iyileştirerek akredite etmeyi, AR-GE kapasitesini ve katma değerini artırmayı, girişimcilik faaliyetlerini desteklemeyi, başta sağlık hizmetleri olmak üzere toplumsal katkı faaliyetlerini ve kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi hedeflemektedir.

  Bu doğrultuda Üniversitenin 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı, şehrimizin ve bölgemizin avantajlarından faydalanılarak, gelişmeye açık yönlerimizi güçlendirme, temel faaliyet alanlarına yönelik hedeflerimizi belirleme ve kaynaklarımızı bu hedefler doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanma kararlılığıyla, kalite güvence sistemi uygulamaları çerçevesinde bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak hazırlanmıştır.

  Orta vadeli amaçlarımızı, temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi, performans göstergelerimizi, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarımızı içeren ve Üniversitemize kaynak yönetimi, geleceğin sistematik ve disiplinli planlanması ve uygulanması, paydaş iletişimi ve birimler arası iş birliğinin geliştirilmesi, yetki ve sorumlulukların netleşmesi, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, performans ölçümü, iyileştirme, rekabetçi yapılanmanın kazanılması, kurumsallaşmanın sağlanması sonucunda başarının artması gibi katkılar sağlaması beklenen 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı'mızın Üniversitemize fayda sağlamasını temenni eder, planın hazırlanmasında katkı ve desteği bulunan tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.

  Prof. Dr. Bülent KENT

  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

 • A1: Eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirmek.

  A2: Ulusal ve uluslararası nitelikli ve katma değerli bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek.

  A3:Kurumun toplum ve çevre ile etkileşimini güçlendirmek.

  A4: Kalite odaklı sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 • H1.1: Üniversitemizin sunduğu eğitim olanaklarının geliştirilmesi.

  H1.2: Öğretim programlarının tercih edilebilirlik oranının artırılması.

  H1.3: Akademik hareketlilikte artış sağlamak.

  H1.4: Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi.

  H1.5: Yükseköğretim öğrencilerine sunulan sosyal, kültürel gelişim ve beslenme hizmetlerinin kalitesinin artırılması.

  H2.1: Araştırma kapasitesini geliştirmek.

  H2.2: Araştırma kalitesini geliştirmek.

  H2.3: Araştırma katma değerini arttırmak.

  H2.4: Girişimcilik faaliyetlerini desteklemek.

  H3.1: Sağlık hizmetlerinin kalite ve çeşitliliğinin artırılması.

  H3.2: Bölgesel ihtiyaçlara yönelik eğitimlerde işbirlikleri ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturmaya dönük akademik faaliyetlerin artırılması.

  H3.3: Topluma yönelik eğitim hizmeti dışındaki kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılması.

  H3.4: Mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi.

  H4.1: Kurumda kalite güvencesi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

  H4.2: Üniversitenin uluslararasılaşma kapasitesinin artırılması.

  H4.3: İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması.

  H4.4: Üniversitenin fiziksel ve dijital altyapısının geliştirilmesi.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]