2024-2028 dönemi İstanbul Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemizin kıymetli bilim insanları, çalışanları, mensupları, varlık sebebimiz olan sevgili gençler ve iş birliği içerisinde olduğumuz tüm paydaşlar; Dünyanın en saygın ve köklü Üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi, misyonunun kendisine yüklediği tarihsel sorumluluk bilinci ve geleceği biçimlendiren vizyonuyla dün olduğu gibi bugün ve yarın da evrensel bilginin üretimi ve bunun insanlığın faydasına kullanımı için katma değer yaratmaya devam edecektir. Kuruluşundan bugüne Türkiye’nin iktisadi, sosyal, siyasi, kültürel ve hukuki gelişiminin lokomotifi konumunda bulunan Üniversitemiz, Türkiye yüzyılında da bilimin merkezi olmaya; teknik, teknolojik ve akademik bilgilerin bütünleştirilmesiyle insana verilen değeri en üst seviyeye çıkaracak yaklaşımlar geliştirmeye odaklanacaktır.

  YÖK tarafından ilk defa 2017 yılında “Yükseköğretimde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması” projesi kapsamında “Araştırma Üniversitesi” olarak seçilen İstanbul Üniversitesi, bu unvanının da yüklediği sorumluluğun paralelinde, kurumsal kapasitesini her geçen gün daha da güçlendirmekte; çağdaş ve yenilikçi eğitim-öğretim metotlarıyla öğrenci odaklılıktan taviz vermemekte; yaygın etkisi yüksek bilimsel araştırma ve projeleriyle sürekli olarak değişen ve gelişen çevresel faktörlere hızla uyum sağlamakta; yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü özümsemenin de ötesinde bu alanda öncülük yaparak sürdürülebilir çıktılar üretmekte ve bütün bu çıktıları toplumun hizmetine sunmaya devam etmektedir.
  İstanbul Üniversitesi, tarihinin her döneminde olduğu gibi Türkiye yüzyılında da eğitim ve araştırmada öncü, sorgulayıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, insana saygılı, topluma karşı sorumlu, özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, geniş ufuklu, azimli, donanımlı, çalışkan, tarihine ve kültürüne bağlı bir “gençlik profilini
  yetiştirme” şiarında olacaktır. Bu şiarını, ulusal ve uluslararası alanda yoğun talep gören saygın disiplinlerarası diploma programları, kamu-iş dünyası işbirlikleri ve bilimsel araştırmaları ile de güçlendirecektir. Yine bünyesinde yer alan etkin araştırma ve uygulama merkezleri aracılığıyla toplum yararına sürekli bilgi üretmeye devam edecek; iç ve dış paydaşları ile oluşturduğu kuvvetli etkileşim sayesinde marka değerinin korunmasına ve geliştirilmesine öncelik verecektir.
  Küresel olarak kabul gören saygın uluslararası derecelendirme kuruluşlarının başarı sıralamalarının tamamında yer alan dört Türk Üniversitesinden biri olan İstanbul Üniversitesi, URAP (University Ranking by Academic Performance) 2022-2023 yılı başarı sıralamasında da 17 alanda yer almış; Klinik Nöroloji, Cerrahi, Onkoloji ve Nörobilim alanlarında ise ilk 500 içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca dünyanın en başarılı üniversitelerinin derecelendirildiği ARWU 2023 (Academic Ranking of World Universities) sıralamasında da İlk 500’de olma başarısını sürdürmektedir. Bununla birlikte dünyanın dört bir yanından
  gelen uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmanın yanı sıra uluslararası iş birliği anlaşmaları ve değişim programları ile Türkiye’de uluslararasılaşmanın lider Üniversitesi olma yönünde sağlam adımlarla yürümektedir.
  Üniversitemizin güçlü ve kurumsal Ar-Ge yapısı, temel araştırma politikamızı desteklemekte; teknolojiyi, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma sürecimizin tamamına entegre etme amacını taşımaktadır. Bu anlamda bilimsel çalışmalarımızın daha geniş bir alana yayılması ve öncü yayınlar üretilmesi konusundaki
  kararlılığımızı “Açık Bilime Hizmet” perspektifiyle her geçen gün daha da güçlendirmektedir.
  Yine sağlık alanında veri yönetimini önceleyerek nitelikli sağlık hizmeti sunma, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlama ve tabi ki bu alanda evrensel bilim insanı yetiştirme gayesini devam ettirecektir.

  Nobel ödüllü mezunları, her biri kendi alanında yetkin akademisyenleri, donanımlı idari personeli ve aydınlık yüzlü öğrencileri ile büyük bir aile kültürüne haiz olan İstanbul Üniversitesi, uluslararası vizyonu ile geleceği şekillendiren ve tüm dünyada referans gösterilen entelektüel bilgi merkezi olma kararlığını
  sürdürecektir. Bu şuur ve farkındalıkla, Temmuz 2022 tarihinde başlanan ve Ekim 2023’te tamamlanan
  2024-2028 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında her biri kendi alanında uzman olan Stratejik Planlama Ekibi üyelerine değinmekte fayda görmekteyim.
  Bu minvalde iç ve dış paydaş katılımını merkeze alan, farklı zamanlarda düzenlenen Çalıştaylarla birlikte çağdaş bilime hizmet edecek teknik ve yöntemlerin kullanıldığı bir metot takip eden Ekip Üyeleri, titiz bir çalışmanın ürünü olan bu strateji belgesinin ortaya çıkmasında büyük emek sarfetmişlerdir.
  Üst yönetimden aldıkları vizyonu, Üniversitenin tabanına yaymaya öncelik vermiş olmaları, bu başarının ortak akılla üretilen bir ürün olma gerçeğini de doğurmuştur. Kendilerine ve katkı sağlayan tüm personelimize teşekkürü bir borç biliyorum.
  İstanbul Üniversitesi olarak evrensel bilime hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu eserin, üniversitemize yüksek katkı sağlamasını temenni eder, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını dilerim.
  Prof. Dr. Osman Bülent ZÜLFİKAR
  Rektör

 • Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kılınması

  Amaç 2: Eğitim – Öğretim Faaliyetlerinin Uluslararası Standartlara Uygun Hale Getirilmesi

  Amaç 3: Uluslararası Bilimsel Çalışmaların Nicelik ve Nitelik Olarak Geliştirilmesi

  Amaç 4: Girişimcilik ve Yenilikçilik Performansının Arttırılması

  Amaç 5: Akademik Çıktıların Sivil Toplum İle Bütünleştirilmesi

 • Hedef 1: Fiziki Altyapının İyileştirilmesi
  Hedef 2: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
  Hedef 3: Sürdürülebilirliğin Kurum Kültürü Haline Getirilmesi
  Hedef 4: Dijital Dönüşümün Güçlendirilmesi
  Hedef 5: Kurumsal İtibar Yönetiminin Geliştirilmesi


  Hedef 1: Müfredatların Uluslararası Standartlara Taşınması
  Hedef 2: Eğitim ve Öğretimde Uluslararasılaşmanın Yaygın ve Etkin Kullanımı
  Hedef 3: Eğitim ve Öğretim Altyapılarının Geliştirilmesi ve İzlenme Süreçlerinin Oluşturulması
  Hedef 4: Öğrenci Merkezli Eğitim Araştırma Modellerinin Oluşturulması ve Desteklenmesi
  Hedef 5: Öğrencilerin Kişisel Gelişimine Katkı Sağlayacak Sosyal, Kültürel, Mesleki Faaliyetlerin
  Desteklenmesi

  Hedef 1: Bilimsel Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
  Hedef 2: Bilimsel Araştırma ve Yayınların Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması
  Hedef 3: Bilimsel Araştırma Çıktılarının Tanırlılığının Arttırılması
  Hedef 4: Yaygın Etkisi Yüksek Lisansüstü Tez Çalışmalarının Arttırılması
  Hedef 5: Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkileşim ve İşbirliklerinin Arttırılması

  Hedef 1: Proje Kaynaklarının ve Ticari Etkilerinin Arttırılması
  Hedef 2: İşbirlikleri ve Etkileşim Ağlarının Geliştirilmesi
  Hedef 3: Üniversite Mensuplarının Girişimcilik ve Yenilikçilik Alanında Yetkinliklerinin
  Arttırılması
  Hedef 4: Dış Kaynaklı Projelerin Sayısının Arttırılması

  Hedef 1: Üniversite ile STK Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi
  Hedef 2: Farklı İhtiyaçları Olan Gruplara (Kadın, Çocuk, Yaşlı, Engelli, Göçmen, Yoksul
  vb.) Yönelik Çalışmaların Arttırılması
  Hedef 3: Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinliklerin Sayısı ve Yaygın
  Etkisinin Arttırılması
  Hedef 4: Afet ve Kriz Yönetimine İlişkin Konularda Yapılan Çalışmaların Arttırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]