2024-2028 dönemi Afyon Kocatepe Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 •       Stratejik planlama, kamu kurumlarının önceliklerinin belirlenerek uygulamaya geçirmenin önemli araçlarından biri olmasının yanında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile yasal bir zorunluluk haline getirilmiĢtir. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği stratejik plan ve kalite süreçleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir. Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak geleceğin üniversitesini oluşturma hedefi ile çalışmalarımızın yönünü ve içeriğini belirleyen 2024-2028 Stratejik Planı gelecekteki hedeflerimize ulaşılması adına ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır.

        Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı, üniversitemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir.

         2024-2028 Stratejik Planı, üniversitemiz misyonu ve vizyonu çerçevesinde dış paydaş, personel ve öğrencilerin değerlendirmelerini de dikkate alarak katılımcı bir anlayış ve ortak akılla oluşturulmuştur. Değişim ve yeniliğe açık olarak hazırlanan 2024-2028 Stratejik Planı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hedeflere ulaşılmasında üniversitemize rehber olacaktır.

        Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planının uygulanmasında tüm çalışanlarımızın sorumluluk bilinci ve ekip ruhuyla hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Afyon Kocatepe Üniversitesini yeni ufuklara taşıyacak 2024-2028 Stratejik Planının hazırlanmasında özveri ile çalışan ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, planın üniversitemize ve ilimize hayırlı olmasını dilerim.

                                                                                                        Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

                                                                                                                     Rektör

 • A1. Uluslararası standartlara uygun, öğrenci merkezli eğitim-öğretim vermek.

  A2. Bilimsel araştırma çıktılarını toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülmesi sürecini güçlendirmek.

  A3. Paydaşlara katkı sağlayacak uygulama ve hizmet vermek.

  A4. Kurumsal gelişimi sürdürmek.

 • H1.1 Programların niteliğini sürekli iyileştirmek.

  H1.2 Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek.

  H1.3 Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak.

  H1.4 Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek.

  H2.1 Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak.

  H2.2 Bölgenin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek.

  H2.3 Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek.

  H2.4 Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması

  H3.1 Dış paydaşlarla iş birliğini artırmak.

  H3.2 Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek.

  H3.3 Paydaşların memnuniyetini sağlamak.

  H3.4 Paydaşlara sunulan hizmetleri artırmak.

  H4.1 Yönetim yapısını güçlendirmek.

  H4.2 İnsan kaynaklarını güçlendirmek.

  H4.3 Mali kaynakları güçlendirmek.

  H4.4 Fiziki kaynakları güçlendirmek.

  H4.5 Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]