2024-2028 dönemi Ege Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 1955 yılından beri bölgenin ilk ve en köklü üniversitesi olan Ege Üniversitesi bilimsel, teknolojik ve toplumsal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde verdiği kaliteli eğitim, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, sanayi ile üniversite işbirliğini AR-GE, inovasyon, bilgi ve teknoloji transferi konularındaki faaliyetleri ile üçlü sarmal modeli üzerine kuran, girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemine sahip güçlü bir üniversitedir.

  Ege Üniversitesi, “Uluslararasılaşmada Pilot Üniversite” olmasının yanı sıra YÖK tarafından hayata geçirilen “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında 2021 yılında araştırma üniversitesi olarak seçilmiştir. Ayrıca yine aynı yıl Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programında 5 yıl süre ile “Kurumsal Tam Akreditasyon” almaya hak kazanarak Türkiye’de “Tam Akreditasyon” alan ilk devlet üniversitesi olmuştur.

  Bununla beraber, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen “Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite” ödülünü alan ilk üniversitedir.

  2023 yılı vizyonu ve stratejisini “Araştırma Üniversitesi Olmak”, “Öğrenci Odaklı Olmak”, “Eğitim-Öğretimde Kalite”, “Uluslararasılaşma” ve “Dijitalleşme” olarak belirleyen; e ğitim ve araştırma kalitesini sürekli artırmayı ve çıktılarını toplumsal faydaya dönüştürmeyi hede eyen Ege Üniversitesi; dinamik, girişimci bir üniversite olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlardaki güçlü etkisini artırarak sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, katılımcılık anlayışı ile pek çok farklı çalışma yürütülmüş ve tüm paydaşların görüşleri alınarak Ege Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

  Bu süreçte, çalışmalara katkı sağlayan tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Ege Üniversitesi ailesinin her bir ferdinin, stratejik planın oluşturulmasında olduğu gibi uygulanması sürecinde de desteklerini ve katkılarını sürdüreceklerine inanıyorum. Yeni plan döneminde de hep birlikte amaçlarımıza ulaşmayı ve yeni başarılar elde etmeyi diliyorum.

 • Amaç 1: Ege Üniversitesi’nin araştırma ortamını geliştirerek bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlamak

  Amaç 2: Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek

  Amaç 3: Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi’nin çekim merkezi haline gelmesini sağlamak

  Amaç 4: Kurumsal yapının sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlamak

  Amaç 5: Eğitim ve araştırma çıktılarının topluma katkıya dönüşmesini sağlamak

 • H 1.1: Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması

  H 1.2: Araştırma altyapısının niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi

  H 1.3: Ulusal ve uluslararası AR-GE ve yenilik programlarından alınan proje ve destek sayısının artırılması

  H 1.4: Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden (TGB) yararlanma düzeyinin artırılması

  H 1.5: Fikri mülkiyet hakları ile ilgili ürün sayısının artırılması

  H 2.1: Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi

  H 2.2: Eğitimi destekleyen alt yapı ve hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi

  H 2.3: Eğitim ve öğretim programları ile araştırma faaliyetleri arasındaki ilişkinin artırılması

  H 2.4: Eğitim ve öğretim kaynaklarının tüm öğrenciler için yeterliliğini ve erişilebilirliğini artırmak

  H 3.1: Uluslararası alanda yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlarla yapılan kurumlar arası anlaşma sayısının artırılması

  H 3.2: Uluslararası anlaşmalardan yararlanmanın artırılması

  H 3.3: Üniversitenin uluslararası görünürlüğünün artırılması

  H 3.4: Yabancı dilde eğitim veren program sayısının artırılması

  H 4.1: Üniversite fiziksel altyapısının güçlendirilmesi

  H 4.2: Üniversite akademik insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi

  H 4.3: Üniversite idari insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi

  H 4.4: Bilgi yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi için yazılım sayısının artırılması

  H 5.1: Sağlık alanında sunulan toplumsal hizmetlerden memnuniyet oranının en az %90 olması

  H 5.2: Topluma katkı alanında düzenlenen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması

  H 5.3: Sürdürülebilir çevreye yönelik çalışmaların artırılması ve niteliğinin iyileştirilmesi

  H 5.4: Topluma yönelik geliştirilen proje sayısının artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]