2024-2028 dönemi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 1992 yılında kurulmuş 23 üniversiteden biri olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerinin yanında vakıf destekli bir devlet üniversitesi olarak üçüncü bir model oluşturmaktadır. Devam etmekte olan teknolojinin hızlı değişim ve dönüşümü, uzun dönemli stratejik planlamaların yerine misyon ve politikalar odaklı bilgi yönetişimden kuvvet alan çevik liderlik kavramını gündeme getirmekle birlikte, etkili bir çevik yönetişim için stratejik yönetim çevrimi ilkelerine hâkim olmak gerekmektedir. 2009’dan bu yana dördüncüsü hazırlanan bu stratejik planın, ağırlıklı olarak son iki yıldır 2019-2023 stratejik planımızın yıllık gösterge gerçekleşmelerini izleyerek değerlendirme raporunu yazan Kalite Alt Komisyon Üyelerimizin bulunduğu bir ekip tarafından hazırlanmasının Üniversitemizin gelecek planlarına olumlu şekilde yansıdığına inanıyorum.

  Kalite Komisyonumuz, Alt Komisyonlarımız ve tüm birimlerimizle sürdürmekte olduğumuz Kalite Güvence çalışmaları nedeniyle Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Üniversitemize 2022 yılında iki yıllık akreditasyon belgesi verilmesi uygun görülmüştür. Bu süreç hem asgari yeterliliğimizi tescil etmiş hem de sürekli gelişmek için motivasyon sağlamış, belgenin devamı için de çalışmalarımızın artırılarak devam edilmesini gerekli kılmıştır.

  Hazırlanan 2024-2028 stratejik planında önem ve öncelik verilen konular aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Üniversitemiz periyodik yapacağı öz-akran değerlendirmelerden elde edilecek gelişmeye açık yanlarda Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde iyileştirmeler sağlamayı, bunların neticesinde akredite olan program sayısını ve iç ve dış paydaşların memnuniyetini artırarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
  • Araştırma laboratuvarlarının altyapılarının geliştirilmesi, mevcut cihazların test ve analiz kapasitelerinin iyileştirilmesi; yapılmakta olan analizlerin, sayı ve çeşitliliğinin arttırılması amacıyla üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi; bölgenin ihtiyacı olan akredite analiz hizmetlerinin sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak planlanması; interdisipliner araştırma gruplarının desteklenerek projelerin ve akademik yayınların niteliğinin geliştirilmesi; patent, faydalı model sayılarının artırılması ve araştırma süreçlerine öğrenci katılımının yaygınlaştırılması hedeflemektedir.
  • Toplumun ihtiyacı olan konularda bilgilendirme, yaşam boyu öğrenme imkanları sağlama, danışmanlık ve iş birliği protokolleri yapma, sosyal gelişimi destekleme projeleri ve mesleki beceri kursları ile istihdamı destekleme planları yapılması hedeflenmektedir.
  • Kontrolsüz kalkınmanın yarattığı çevre kirliliği ve diğer sorunlar nedeniyle Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri günümüz ve gelecekteki faaliyetlerimizi, bunların sınırlanmaları ve desteklenmelerini etkileyeceğinden bir amacımız diğer amaçlarımızda yer bulamayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ayrılmıştır.

  Yukarıda özetlenen öncelikler çerçevesinde oldukça kapsamlı ve ayrıntılı olarak hazırlanan 2024-2028 stratejik planı amaç ve hedeflerinin gerçekleşebilmesi için azami gayret göstereceğine inandığım Üniversitemiz akademik ve idari personeline şimdiden teşekkür eder, plan çerçevesinde yapacağımız eğitim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin tüm paydaşlarımızla birlikte ülkemize faydalı olmasını dilerim.

                                                                                                      Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

                                                                                                                    Rektör

 • A1 Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde İyileşmenin Sürekliliğini Sağlamak.

  A2 Kurumun Ar-Ge Kapasitesini Nitelik ve Nicelik Olarak Artırmak.

  A3 Toplumsal Hizmet Faaliyetlerinin Sayısını ve Kalitesini Artırmak.

  A4 Nitelikli Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Gelişimini Sağlamak.

  A5 Üniversitenin Faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Çerçevesinde İyileştirmek.

 • H1.1 Üniversitenin kurumsal akreditasyonunu sağlamak ve akredite olan program sayısını artırmak.

  H1.2 Mezunların istihdam oranını plan dönemi içerisinde en az % 10 artırmak.

  H1.3 Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip çok yönlü gelişimini sağlamak.

  H1.4 Teknolojiye dayalı eğitim sistemleri geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak.

  H1.5 Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma faaliyetlerini ve girişimlerini artırmak.

  H2.1 Araştırma laboratuvarları altyapılarının güçlendirilmesine yönelik yatırımları ve kütüphanede erişim sağlanan veri tabanlarını en az %20 artırmak.

  H2.2 Nitelikli ve sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetleri için paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışı fonlardan desteklenen projeleri teşvik eden iç ve dış destekli mali kaynakları en az %25 artırmak.

  H2.3 Üniversitemizde uluslararası ölçekte nitelikli ve disiplinler arası çalışma yapabilen araştırmacıların araştırma yetkinliğini sürdürmek ve iyileştirmek için gerçekleştirilen faaliyet sayısını en az %20 artırmak.

  H2.4 Uluslararası ve ulusal indeksli bilimsel yayın organlarında yer alan BAİBÜ adresli nitelikli yayın sayılarını en az %20 artırmak.

  H2.5 Öğrencilerin araştırma projelerine katılımının en az %10 artırılarak, proje kültürünün tabana yayılmasını sağlamak.

  H2.6 Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısını en az %20 artırmak.

  H3.1 Her birimin kendi alanı ile ilgili topluma katkı odaklı (kadın, aile, çocuk, yaşlı, iklim, çevre vb. konularda) konferans, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vb. sayılarını en az %200 artırmak.

  H3.2 Üniversitemiz birimlerince (bölgesel ve ulusal kalkınma başta olmak üzere) sunulan bilirkişilik ve danışmanlık hizmetleri ve protokollerinin sayılarını en az %50 artırmak.

  H3.3 Birimlerde toplumsal katkıya yönelik gerçekleştirilen proje, eğitim, etkinlik (gönüllülük çalışmaları / sosyal sorumluluk dersi kapsamında yapılanlar dahil) faaliyetlerinin sayısını en az %50 artırmak.

  H3.4 Mesleki gelişim ve sporcu gelişimi sağlayacak sertifikalı eğitim programlarının sayısını ve çeşitliliğini en az %50 artırmak.

  H4.1 İç paydaş ve öğrencilerin memnuniyet düzeyini en az %20 artırarak kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek.

  H4.2 Dış paydaşlarla iletişim ve iş birliğini geliştirmek.

  H4.3 Personel niteliğini geliştirmek üzere düzenlenecek çalışmaların sayısı ve çeşidini artırmak.

  H4.4 Dijital dönüşüm ve Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemini geliştirmek.

  H4.5 Kalite Güvence Sistemini birimler bazında yaygınlaştırarak kurum kültürünü güçlendirmek.

  H5.1 Eğitim ve öğretimde sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin sayısını en az %25 artırmak.

  H5.2 Üniversitemizde bulunan öğrencilerin sağlık, gıda ve insana yaraşır yaşam koşullarına erişimini %25 artırmak.

  H5.3 Üniversitemizde 2028 yılına kadar kişi başı karbon ayak izini azaltmak.

  H5.4 Üniversitemiz binaları ile alt ve üst yapıların, depreme dayanıklılık durum tespiti yapılarak 1999 yılı öncesi inşa edilen binaları mevcut deprem yönetmeliği standartlarına uygun hale getirmek.

  H5.5 Üniversitemizde 2028 yılına kadar kişi başı su ayak izini azaltmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]