2024-2028 dönemi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kurulduğu 1937 yılından günümüze, meteorolojik gözlemlerin yapılması, tahmin ile uyarıların hazırlanıp yayınlanması ve meteoroloji alanında araştırma çalışmalarının yürütülmesiyle görevli kamu idaresidir.

  Kurumumuz, kuruluşundan itibaren kendisine verilen görevleri yerine getirirken meteoroloji alanındakibilimselveteknolojikgelişmeleri,gözlem, tahminve uyarısistemlerindeki yenilikleritakipederekülkemizde uygulamaya geçirmiş,milli ekonomiye, can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ve toplumsal refaha katkı sağlamıştır. Genel Müdürlüğümüz, çevreden ulaştırmaya, şehircilikten tarıma kadar ülkemizin tüm sektörlerinin gün geçtikçe artan meteorolojik ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmaktadır.

  Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak, ülke geneline yayılan gözlem ağından 7/24 elde ettiğimiz verilerden hazırladığımız hava tahmini ve erken uyarıları, anında yetkili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşarak, kuvvetli meteorolojik hadiselerin afete dönüşmeden önlem alınmasına, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesine katkı sağlamaktayız.

  Bilindiği üzere; ülkemizde daha kaliteli hizmet için güçlü kurumsal yapılar oluşturma amacıyla modern planlama anlayışına geçilmiş ve bu doğrultuda özellikle mali yönetim alanında büyük değişimler yaşanmıştır. Genel Müdürlüğümüz de stratejik yönetim anlayışını benimseyerek, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, şeffaf, hesap verebilen, performansını izleyen, uluslararası alanda söz sahibi, bilimsel çalışmalarda örnek bir kamu idaresi olmak yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.

  “Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024–2028 Stratejik Planı”nın, anılan amaçlar doğrultusunda hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen tüm paydaşlarımıza ve çalışmalarda emeği geçen personelimize teşekkür eder, uygulanmasında başarılar dilerim.

                                                                                                             Volkan Mutlu COŞKUN

                                                                                                                    Genel Müdür

 • Amaç 1: Meteorolojik Ürün ve Hizmetleri Üretmek ve Geliştirmek

  Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek ve Uluslararası Etkinliği Artırmak

 • H 1.1. Tahmin Tutarlılıklarını Uzun Yıllar Ortalamalarının Üzerinde Gerçekleştirmek.

  H 1.2. Hektometrik Ölçekli Sayısal Hava Tahmin Ekosistemi Oluşturmak.

  H 1.3. Gözlem Ağını Teknolojik Gelişmeler ve Artan İhtiyaçlar Doğrultusunda İyileştirmek, Genişletmek ve Yüksek Verimlilikle İşletmek.

  H 1.4. Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler, Hidrometeoroloji, Çevre ve Atmosfer Modelleri Konularında Ürün Geliştirmek.

  H 1.5. Ulusal ve Bölgesel Ölçekte İklimi İzlemek ve Sektörel İndisleri Geliştirmek.

  H 2.1. Bilişim Sistemi Kapasitesinin Geliştirilerek Ürün ve Hizmet Sunumunu İyileştirmek.

  H 2.2. Kurumun Bölgesel ve İkili İş Birliklerini Artırmak.

  H 2.3. İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi.

  H 2.4. Kurumun Fiziki Altyapısını İyileştirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]