2024-2028 dönemi Pamukkale Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 11 Temmuz 1992’de 3 enstitü, 6 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokuluyla kurulmuş olan Pamukkale Üniversitesi, aradan geçen 30 yılda sürekli gelişim felsefesini benimseyen akademik ve idari birimleri, genç dinamik ve nitelikli kadrosu ile eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek, Ege Bölgesi’nin güçlü yükseköğretim kurumlarından biri haline gelmiş ve Denizli’nin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. 2023-2024 akademik yılı itibarıyla Pamukkale Üniversitesi yaklaşık 47.000 öğrencisi, 2.169 akademik, 1.987 idari personeli ile 6 enstitü, 20 fakülte, 1 yüksekokul ve 17 meslek yüksekokulunda 400’ün üzerinde programda, 45 uygulama ve araştırma merkezinde faaliyetlerini sürdürmektedir.


  2021 yılı başından itibaren büyük bir gurur ve sorumlulukla yürüttüğüm Pamukkale Üniversitesi Rektörlük görevim süresince; Üniversitemizin, şehriyle bütünleşen, bilgi üreten, öğrencilerine, mesleki ve sosyal sorumluluklarını başarı ile yerine getirebilmeleri için yol gösteren, rehber olan, bölgesine ve ülkesine yürüttüğü faaliyetler ile katkı sağlayan bir kurum olması için var gücümle çalışmaktayım. Bu doğrultuda Üniversitemizin gelecek beş yılına ışık tutacak 2024-2028 Stratejik Planı’nın hazırlık ve uygulama sürecinin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım.


  Bugüne kadar yaklaşık 144.000 mezun vermiş olan Pamukkale Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı ile konum tercihini; araştırma odağını desteklemeyi temel alan bir yaklaşım ve analize dayalı bir tercih ile, “eğitim odaklı bir üniversite olmak” olarak belirlemiştir. Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı; ülkemizdeki bütçe sistemi değişikliğini ön planda tutarak stratejik planlamaya ilişkin mevzuat ve rehberlerdeki gereklilikleri yerine getiren, Üniversitemiz kalite ve akreditasyon süreçlerine destek sunan, amaç ve hedefleri ile basit, anlaşılır ve sürekli iyileştirmeye yönelik bir geleceği ön gören, kullandığı performans göstergeleri ile Üniversitemizin gelişiminin bütüncül bir yaklaşımla performans bilgisine dayalı bir şekilde ölçülmesini sağlayan, Üniversitemiz bütçesi ile doğru ve sağlam bir ilişki kuran yapıda ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır.


  Pamukkale Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı’nda belirlenen amaç ve hedefleri ile performans göstergeleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda 2020 yılında yapılan değişiklik ile birlikte ülkemizde 2021 yılında uygulanmaya başlanan performans esaslı program bütçe sistemi ile uyum sağlayacak şekilde Üniversitemizin yürütmekle yükümü olduğu ve bütçe ile ödenek tahsis edilen bütçe program ve alt programları temel alınarak; Üniversitemizin misyonu, vizyonu, konum tercihi, durum analizi sonuçları çerçevesinde, kalite süreçlerini destekleyecek biçimde oluşturulmuştur.
  Üniversitemizin sürekli gelişim ve kalite yolculuğunda belirlediğimiz amaç ve hedefler ile Üniversitemize yol gösterici olacak olan 2024-2028 dönemi Stratejik Planı’nın uygulama dönemi boyunca her yıl hazırlayacağımız eylem planları, performans programları, idare faaliyet raporları ve yürüteceğimiz izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile kullandığımız kamu kaynağı ile belirlediğimiz amaç ve hedeflere ilişkin ilerlememizi şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışımız çerçevesinde tüm kamuoyunun bilgisine sunacağız.


  Katılımcı bir anlayışla yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda oluşturulan Üniversitemizin 2024-2028 dönemi dördüncü Stratejik Planı’nın hazırlanmasında görev alan, çeşitli yollarla görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyor, Stratejik Planımızın ülkemize ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

 • Amaç 1 Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli Gelişimini Sağlamak

  Amaç 2 Araştırma alt yapısını geliştirmek ve kapasitesini arttırmak

  Amaç 3 Toplumsal Katkının Güçlendirilmesi

  Amaç 4 Kalite Anlayışı Kapsamında Kurumsal Yönetim Süreçlerini Yapılandırmak ve Kurumsallaşmayı Sürekli Geliştirmek

 • Hedef 1.1. Eğitim ve öğretim altyapısı geliştirilecektir.

  Hedef 1.2. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesi yükseltilecektir.

  Hedef 1.3. Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilecektir.

  Hedef 2.1. İnovasyon amaçlı bilimsel çalışmalar arttırılacaktır.

  Hedef 2.2. Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilecektir.

  Hedef 3.1. Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir, sürdürülebilir ve etkili olarak sunulmasını sağlanacak ve hizmet alt yapısı güçlendirilecektir.

  Hedef 3.2. Dış paydaşların üniversiteden aldıkları hizmetlerin niteliği ve niceliği arttırılacaktır.

  Hedef 4.1. Akademik ve idari birimlerde kalite güvence sistemleri güçlendirilecektir.

  Hedef 4.2. Yönetim Yapısı Sürdürülebilir Hale Getirilecek, Yönetimin Etkinlik ve Etkililik Düzeyi Arttırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]