2024-2028 dönemi Kocaeli Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Saygıdeğer Kocaeli Üniversitesi Topluluğu,
  Sevgili Öğrencilerimiz,
  Değerli Mezunlarımız,
  Kıymetli Paydaşlarımız
  Bir çeyrek asrı aşkın süre boyunca eğitimöğretim alanında birçok önemli gelişme ve başarılara imza atan Kocaeli Üniversitesi, bugün köklü bir geleneği, genç ve dinamik yapısı ile birleştirerek 65 bin civarı öğrenciyi yeni hayatlarına hazırlayan büyük bir kurum hâline gelmiştir.


  Kurulduğu günden bugüne büyüme trendinde olan üniversitemiz, açık ve kapalı
  kullanım alanlarını genişleterek, eğitim kalitesini her geçen gün artırarak, sportif ve kültürel
  faaliyetlere önem vererek yaşayan bir kampüs hâline gelmiştir. Şu anda 19 fakülte, 4
  yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 1 devlet konservatuvarı ile faaliyetlerini
  sürdüren kurumumuz, 510.153 metrekare kapalı alana sahip olup nitelikli akademisyenleriyle
  ülkemize hizmet vermektedir.


  Bugün, üniversitelerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde, eğitim veren bir
  kurumdan daha fazlası olmanın gerektiği açıkça görülmektedir. Sanayinin her alanında
  yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde üniversitelerin önemli bir rolü vardır. Bu
  sorumluluğun farkında olarak, özellikle Teknopark başta olmak üzere, üniversite-kent ve
  üniversite-sanayi iş birliği protokolleri imzalayarak, ilimizde öne çıkan kuruluşlarla iş birliği
  yapmaktayız. Bu protokoller çerçevesinde, sanayinin üretim faaliyetlerine destek olmak için
  Üniversitemize ait araştırma ve laboratuvar alanları da hizmete sunulmaktadır.
  Ülkemizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun bir vizyon çerçevesinde, sanayi
  alanındaki gelişmeleri sağlayabilmek için "istihdam" konusunun da önemi göz önünde
  bulundurularak, "mesleki istihdama" yönelik bilimsel araştırmalar yapmak üzere, Meslek
  Yüksekokullarımızın yeniden yapılandırılması sürecine geçilmiştir.

  Bu stratejik plan da geçmişte elde ettiğimiz başarıların yanı sıra, gelecekte de başarılı
  olmamız için üniversitemizin yol haritasını belirleyecek somut hedefler çerçevesinde
  kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Bu planın hazırlanması için öncelikle detaylı bir iç
  değerlendirme ve analiz süreci yapılmış ve bu süreç sonucunda uygun hedefler belirlenmiştir.
  Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında, eğitim kalitesi ve AR-GE potansiyelini daha da
  yükseltmek, sanayi ile iş birliğinde örnek, uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek, tanınan
  ve tercih edilen bir üniversite olmak, mevcut yatırımları hızla tamamlamak ve akademik
  üretim oranını artırmak yer almaktadır.


  Ancak, stratejik planın sadece bir başlangıç olduğunu unutmamalıyız. Bu planın
  uygulanması için gereken çaba ve özveriyle birlikte, bu hedeflere ulaşmak için bütün
  paydaşlarımızın katılımı ve desteği de gereklidir.


  Bu stratejik planın hayata geçirilmesi, analiz ve proje süreçlerinin tamamlanması için
  büyük bir emek harcayan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
  Uygulayacağımız stratejik planın, Üniversitemizi daha güçlü noktalara taşıyarak öncü bir
  üniversite olma yolunda büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum.


  Saygılarımla…


  Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK
  Rektör

 • Amaç 1: Eğitim – Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi

  Amaç 2: Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Artırılması

  Amaç 3: Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Geliştirerek Paydaşlarla İş Birliğinin Güçlendirilmesi

  Amaç 4: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

 • Hedef 1.1: Eğitim Programlarının Zenginleştirilmesi
  Hedef 1.2: Eğitim Programlarının İzlenmesi ve İyileştirilmesi
  Hedef 1.3: Lisansüstü Eğitimin Cazip Hâle Getirilmesi
  Hedef 1.4: Öğretim Elemanı Sayısının ve Niteliğinin Artırılması
  Hedef 1.5: Eğitim-Öğretim Altyapı Olanaklarının Geliştirilmesi

  Hedef 2.1: Bilimsel Araştırma Proje Sayısının ve Niteliğinin Artırılması
  Hedef 2.2: Yayın Sayısının ve Niteliğinin Artırılması
  Hedef 2.3: Bilimsel Araştırma Kalitesinin Artırılması
  Hedef 2.4: Araştırma Alt Yapısının Geliştirilmesi
  Hedef 2.5: Araştırmacı Yetkinliğinin Artırılması

  Hedef 3.1: Paydaşlarımızın mesleki ve kariyer gelişimini destekleyecek eğitimler yaparak bilginin toplum yararına yayılımının artırılması.
  Hedef 3.2: Topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kapasitesinin ve kalitesinin artırılması.
  Hedef 3.3: Toplumun temel sorunlarını iyileştirmeye yönelik faaliyetlerin artırılması.
  Hedef 3.4: Toplumsal katkı faaliyetleri ve bu faaliyetler için ayrılan bütçenin artırılması.
  Hedef 3.5: Çevreye duyarlı ve farkındalık geliştiren çalışmaların yaygınlaştırılması.

  Hedef 4.1:Kalite Güvencesi Mekanizmalarının İçselleştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması.
  Hedef 4.2:İnsan Kaynaklarının Kişisel Gelişimi, Kurumsal Aidiyeti ve Motivasyonunun Artırılması.
  Hedef 4.3: Merkezî Bütçe Dışındaki Gelirlerin Artırılması.
  Hedef 4.4: Teknolojik Altyapı ve Fiziki Olanakların İyileştirilmesi.
  Hedef 4.5: Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığın Artırılması.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]