2022-2026 dönemi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuş olup sosyal bilimler, kültür ve sanat alanlarında toplumun gelişmesine liderlik eden bir üniversite olma vizyonu doğrultusunda güçlü akademik birikimi ve yenilikçi eğitim-öğretim yöntemlerini kullanarak ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü yetiştiren bir kurumdur.

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesinde yer alan “Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” hükmüne istinaden Üniversitemizin ilk stratejik planı 2022-2026 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmış ve 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

  Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planında; eğitim-öğretimin niteliğini ve niceliğini geliştirmek, araştırmaların niteliğini yükseltmek, toplumsal katkı faaliyetlerini kurumsallaştırmak ve zenginleştirmek, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, dijital teknolojileri kuruma adapte etmek ve etkin kullanımını sağlamak şeklinde belirlenen kurumsal amaçlara ulaşmak üzere hedefler ve bu hedeflere bağlı performans göstergeleri belirlenmiştir.

  Üniversitemizde gerçekleşen yönetim değişikliği sonrası yürürlükte olan 2022-2026 Dönemi Stratejik Planına sadık kalınması ilke olarak benimsenmiş ve stratejik plan izleme ve değerlendirme sürecinde hazırlanan raporlar analiz edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler üzerine kurum içi, kurum dışı veya yasal etmenlere bağlı olarak bazı performans göstergesi hedeflerinde değişiklik yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu gerekliliği karşılamak amacıyla Üniversitemiz 2022-2026 Dönemi Stratejik Planının kalan yıllar (2024-2025-2026) için güncellenmesine karar verilmiş ve Stratejik Plan Güncelleme Ekibi tarafından gerekli çalışmalar yürütülmüştür.

  Üniversitemizin 2022-2026 Dönemi Stratejik Planının hazırlanması ve güncellenmesi sürecinde çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım.

  Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI

  REKTÖR

 • 1. Eğitim-öğretimin niteliğini ve niceliğini geliştirmek

  2. Araştırmaların niteliğini yükseltmek

  3. Toplumsal katkı faaliyetlerini kurumsallaştırmak ve zenginleştirmek

  4. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

  5. Dijital teknolojileri kuruma adapte etmek ve etkin kullanımını sağlamak

 • 1.1. Eğitim-öğretim yöntemlerinin ve müfredatlarının girişimcilik odaklı ve Z-kuşağına göre
  güncellenmesi
  1.2. Erasmus hareketliliğinde giden öğrenci sayısının artırılması
  1.3. Eğitim-öğretim süreçlerinde ders kazanımları, AKTS gerçekleşmeleri ve öğretim yetkinliklerinin
  ölçülmesi ve izlenmesi
  1.4. Uzaktan öğretim ve dijital teknolojilerle desteklenmiş yabancı dil dersleriyle öğrencilerin
  yabancı dil düzeylerinin geliştirilmesi
  1.5. Lisansüstü eğitimin niteliğinin ve program çeşitliliğinin artırılması

  2.1. Nitelikli araştırmaların ölçülmesi ve geliştirilmesi
  2.2. Bilimsel Araştırma Projelerinin yaygınlaştırılması
  2.3. BAP Biriminin geliştirilmesi

  3.1. Toplumsal katkı faaliyetlerinin ölçülmesi, izlenmesi ve geliştirilmesi için kurumsal desteğin
  artırılması
  3.2. Üniversitemiz bünyesinde çıkartılan dergilerin niteliğinin yükseltilmesi
  3.3. Vizyon, misyon ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir uygulama ve araştırma merkezinin açılması
  3.4. Mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi
  3.5. Üniversitemizce düzenlenecek nitelikli sanatsal etkinlikler ile ülkemizin kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesi

  4.1. Fiziki altyapının güçlendirilmesi
  4.2. Yeni bina inşası, mevcut binaların bakım onarım ve yenilemelerinin yapılması
  4.3. Stratejik teknoloji yatırımlarının yapılması
  4.4. İnsan kaynaklarının eğitim yoluyla performanslarının artırılması
  4.5. İnsan kaynakları performans değerlendirme sisteminin kurulması ve insan kaynağına verilen
  eğitimin dijital ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla kurumsallaşmayı sağlamak

  5.1. Eğitim-öğretim faaliyetleri ve danışmanlık hizmetlerini uzaktan öğretim ve yenilikçi eğitim
  teknolojileriyle destekleyerek hem öğrencilere ve hem de açık dersler yoluyla toplumun ilgili
  kesimlerine etkili, verimli ve tatmin edici öğrenme fırsatı sunulması
  5.2. Üniversitemizin yönetim süreçlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlamak üzere uygun yeni
  dijital çözümlerin geliştirilmesi
  5.3. Kurumsal Yönetim Sistemlerinin etkili ve verimli kullanılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]