2024-2028 dönemi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 1838 yılında Osmanlı Devleti’nde karantinanın yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Meclis-i Tahaffuz ile temelleri atılan Genel Müdürlüğümüz, iki asra yaklaşan köklü tarihiyle cumhuriyet döneminde de uluslararası giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında sağlık hizmetlerini sunmaya devam etmektedir.

  Faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre yürüten Genel Müdürlüğümüzün, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevleri belirlenmiştir. Uluslararası giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında kendisine tevdi edilmiş görevleri ifa eden Genel Müdürlüğümüz, uluslararası mevzuat ve normlar doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Bu aşamada insan odaklı politikalar üreterek, bilim ve teknolojide ortaya çıkan yenilikleri takip ederek sunduğu hizmetleri yaygınlaştırmaktadır.

  Değişen kamu mali yönetimi çerçevesinde, stratejik yönetim anlayışını benimseyen Genel Müdürlüğümüz, görevlerini yerine getirmek ve verdiği hizmetleri üst seviyeye çıkarabilmek için gelecek 5 yıla yönelik Stratejik Planında 4 Amaç ve 8 Stratejik Hedef belirlemiştir. Sağlık denetimleri, seyahat sağlığı, gemiadamı sağlığı ve ülke sağlık hizmetlerine yaptığı katkılarla, ülkemizde ve dünyada adından söz ettirmeyi başaran Kurumumuz bu başarısının devamı için gerekli çalışmaları yürütmeye devam edecektir.

  Genel Müdürlüğümüz bilgi birikiminin aktarılmasında ve geleceğe yönelik politikalarında önemli yol gösterici belge niteliği taşıyan 2024-2028 Stratejik Planının hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

  Dr. Osman KAN
  Genel Müdür

 • A1- Uluslararası giriş noktalarını halk sağlığı acil durumlarına hazır tutmak

  A2- Seyahat sağlığı hizmetini etkili şekilde sürdürerek ülke sağlığına ve küresel sağlığa katkıda bulunmak

  A3- Gemiadamları sağlığı hizmetinin etkinliğini ve yaygınlığını artırmak

  A4- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • H1.1- Belirlenmiş 5 havalimanının halk sağlığı acil durumlarına hazır olmasını sürdürmek

  H1.2- Belirlenmiş 8 limanın halk sağlığı acil durumlarına hazır olmasını sürdürmek

  H2.1- Seyahat sağlığı hizmeti vererek uluslararası halk sağlığı risklerine karşı etkili bir şekilde koruma sağlamak

  H2.2- Seyahat sağlığı hizmetinin farkındalığını arttırmak

  H.3.1 Gemiadamları sağlık hizmetinin yaygınlığını artırmak

  H3.2- Tele sağlık hizmetinin etkinliğini artırmak

  H4.1- Personelin yetkinliğini artırmak

  H4.2- Sağlık tesislerinin fiziksel ve teknik altyapısına katkı sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]