2008-2012 dönemi Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • BAKAN SUNUŞU

   

  Ülke ekonomisinin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ); işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel kalkınmaya önemli katkıları ile ekonomik ve sosyal yaşamın temel taşıdır. Toplumun refahında ve sosyal düzenin gelişmesinde bu kadar önemli bir role sahip olan KOBİ’lerimizi ve yeni girişimcilerimizi destekleyen, rekabet güçlerinin gelişimini sağlayan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) önemi her geçen gün artmaya devam etmektedir.

   

  KOSGEB’in, KOBİ’lerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayan, rekabet gücü yüksek, uluslar arası pazarlara açılmış ve sürekliliği olan verimli işletmeler haline gelebilmesini sağlamak amacıyla uyguladığı destek politikaları, KOBİ’leri planlı çalışmaya yönlendirecek şekilde yeniden yapılandırmıştır.

   

  KOBİ’lerin etkin ve verimli olması için bu işletmelerin planlı çalışma sistemine geçmesini teşvik eden ve 11.175 KOBİ’ye Stratejik Yol Haritası hazırlatan KOSGEB; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kendi hizmetlerinin de daha verimli, etkin ve kaliteli olması için Stratejik Planını hazırlamıştır.

   

  KOSGEB Stratejik Planı, 651 çalışanın 2008-2012 dönemindeki çalışma sistemini doğrudan etkileyecek olmasının yanı sıra, imalat sanayinde faaliyet gösteren yaklaşık 272.513 KOBİ, 1.880.879 çalışan ve bu çalışanların aileleri ile birlikte 5.400.000 vatandaşımızı doğrudan ilgilendirmektedir. Doğrudan veya dolaylı olarak bütün vatandaşlarımızı ekonomik ve sosyal yönden etkileyecek önemli ve kritik bir plan olması nedeniyle, KOSGEB Stratejik Planı her vatandaşımızı ilgilendirecek ve geleceğine ışık tutacak bir hassasiyete sahiptir.

   

  KOSGEB Stratejik Planı, Hükümet Programının, 9. Kalkınma Planının ve Avrupa Birliğine uyum sürecinde KOSGEB’in aktif katılımı ile yürütülecek olan CIP- İşletmeler Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programının başarıyla uygulanmasını sağlayacaktır.

   

  Ekonomiye ve sosyal hayata önemli katkılarıyla geleceğimize ışık tutan KOBİ’lerimizin gelişen ve değişen küresel rekabet ortamında başarılı olabilmesi için KOSGEB tarafından hazırlanan Stratejik Planın, belirtilen hedeflere ulaşılması ve uygulanması aşamasında büyük katkı sağlayacağı inancındayım.

   

  KOBİ’leri ve girişimcileri destekleyen en önemli kamu kuruluşu olan KOSGEB’in Stratejik Planının başarısının, Türkiye’nin başarısı olacağı sağduyusuna ülkesini seven her vatandaşımızın sahip olduğu inancımla, bu planı hazırlayan KOSGEB çalışanlarına ve katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim.

  Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN
  Sanayi ve Ticaret Bakanı
  KOSGEB İcra Komitesi Başkanı

 • A1- KOBİ'lerin rekabet gücü arttırılacaktır

   

  A2- KOSGEB hizmet ve desteklerinde etkinlik arttırılacaktır.

 • H1.1-     KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimi ve kamu ihalelerinden aldıkları payın arttırılması sağlanacaktır. 

  H1.2-   Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geliştirme ve standardizasyon desteklenecek, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

   H1.3-    KOBİ’lerin uluslararası pazar payı artırılacaktır. 

  H1.4-     KOBİ’lerdeki yönetim becerileri ve nitelikli istihdam kapasitesi artırılacaktır. 

  H1.5-     Girişimcilik yaygınlaştırılacaktır.

   H1.6-    Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla bölgesel kalkınma desteklenecektir. 

  H1.7-   KOSGEB destekleri KOBİ'lerin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırmaya odaklı verilmeye devam edilecektir.

   

  H2.1-  KOSGEB’in kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir. 

  H2.2- Destek mevzuatı KOBİ’lerin sektörel ve bölgesel bazdaki sorunlarına çözüm üretme odaklı iyileştirilecektir.

  H2.3-  KOSGEB’in yasal yükümlülükleri gözden geçirilecek, gerekli mevzuat ve faaliyet iyileştirmeleri yapılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]